Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 07/2014

ISSN: 0137-5490
Pages: 36
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
13.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 07/2014

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Grzegorz Dobrowolski, Uniwersytet Śląski

 

Kilka uwag na temat prawnych zasad gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi.

 

Some remarks on the legal principles of management of municipal sewage sludge.

 

Streszczenie

 

Gospodarowanie komunalnymi osadami ściekowymi w Polsce jest uregulowane przede wszystkim przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU 2013, poz. 21 ze zm.). Akt ten przewiduje możliwość przeprowadzenia zarówno odzysku tych odpadów jak i ich unieszkodliwiania. Szczególną formą jest tu ich „stosowanie” polegające na rozprowadzaniu komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi lub wprowadzanie ich do gleby.

 

Słowa kluczowe: osady ściekowe, odzysk, stosowanie.

 

Summary

 

The management of municipal sewage sludge in Poland is governed first and foremost by the Act of 14 December 2012 on waste (Journal of Laws of 2013, item 21 as amended). This Act provides for the possibility to carry out both the recovery of the waste and their disposal. A special form is here the "use" involving the distribution of municipal sewage sludge on land or putting them on the soil

 

Key words: sewage sludge, recovery, use.

 

Arkadiusz Cudak, wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

 

Weryfikacja rozstrzygnięć Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 

Verification of settlements of the President of Energy Regulatory Office

 

Streszczenie

 

Przedmiotem artykułu są środki prawne służące weryfikacji działań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Postępowanie przed tym krajowym organem regulacyjnym toczy się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Natomiast odwołania od decyzji rozpoznaje Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów według reguł przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego. Jest to zatem przykład postępowania hybrydowego. Artykuł analizuje obowiązujące unormowania prawne w aspekcie zgodności tych rozwiązań z prawem unijnym. Wyrażane są również wątpliwości w zakresie zgodności tych regulacji z Konstytucją RP.

 

Słowa kluczowe: organ regulacyjny, odwołanie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Summary

 

The article topic concerns legal measures aimed to verify actions of the President of Energy Regulatory Office. Legal proceedings conducted in front of this domestic regulatory body are pursued on the basis of the code of administrative procedure Appeals to the decisions are recognized by Court of Competition and Consumer Protection according to the rules presented in civil code. Therefore, this is an example of a hybrid proceeding. The article analyses binding norms in the aspect of accordance of these solutions with the European law. The article outlines as well doubts in the scope of the accordance of these regulations with the Constitution of the Republic of Poland.

 

Key words: regulatory body, appeal, Court of Competition and Consumer Protection.

 

Grzegorz Materna, Instytut Nauk Prawnych PAN

 

Uchwały i inne akty związków przedsiębiorców jako źródło ograniczenia konkurencji w postępowaniach o zamówienie publiczne

 

Resolutions and other acts of associations of undertakings as a source of restriction of competition in public procurement procedures

 

Streszczenie

 

Artykuł dotyczy ograniczeń konkurencji w sferze zamówień publicznych, których źródłem są uchwały i inne akty związków przedsiębiorców. Na podstawie ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU nr 50, poz. 331 ze zm.) akty związków przedsiębiorców stanowią rodzaj porozumień i mogą podlegać ocenie jako porozumienia ograniczające konkurencję. W artykule omawiane są sposoby negatywnego oddziaływania na konkurencję w przetargach publicznych przez związki przedsiębiorców. Związki przedsiębiorców mogą: ograniczać swoim członkom możliwość udziału w przetargach publicznych, by zmusić zamawiającego do zmiany niekorzystnych kryteriów oceny ofert; zakazywać swoim członkom udziału w przetargach i konkursach, wymuszając na zamawiających zastosowanie niekonkurencyjnych trybów udzielania zamówienia; ograniczać rywalizację między swoimi członkami, narzucając im warunki ofert. Ponieważ członkami związków przedsiębiorców są nierzadko wszyscy lub większość uczestników rynku, siła oddziaływania ich praktyk może być znacznie wyższa niż wielu zmów przetargowych, które niejednokrotnie zawierane są tyko przez dwóch lub najwyżej kilku przedsiębiorców.

 

Słowa kluczowe: porozumienia ograniczające konkurencję, związki przedsiębiorców, zamówienia publiczne.

 

Summary

 

The article concerns restrictions of competition in the field of public procurement, which has their source in resolutions and other acts of associations of undertakings. The Act of 16 February 2007 on Competition and Consumer Protection (O.J. L. of 2007 No 50 item 331) classifies acts of such associations as a type of agreements. Therefore acts of associations of undertakings can be assessed as competition-restricting agreements. The article discusses the negative impact of associations of undertakings on competition in public procurement proceedings. Such associations may: - restrict its members’ opportunity to participate in public procurement procedure in order to force contracting authority to change unfavorable contract award criteria, - prohibit its members to participate in public procurement procedure in order to force contracting authority to use non-competitive contract award procedures, - restrict competition between its members by shaping the conditions of their tenders. As associations of undertakings can often unite all or most of undertakings operating on specified relevant market, the impact of their practices on market may be much higher than in number of bid-rigging, while the abovementioned anticompetitive agreements are often concluded between two or at most a few undertakings.

 

Key words: anti-competitive agreements, associations of undertakings, public procurement.

 

PRAWO PRASOWE

 

Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Uniwersytet w Białymstoku
Zofia Zawadzka, Uniwersytet w Białymstoku

 

Sprostowanie w znowelizowanym prawie prasowym

 

Correction in the amended press law

 

Streszczenie

 

W artykule omówiono problematykę skutków prawnych wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2010 r. W powołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 46 ust. 1 oraz art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe są niezgodne z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, gdyż nie zachowują wymaganej precyzji określenia znamion czynu zagrożonego karą. Zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny przepisy utraciły moc dnia 14 czerwca 2012 r., a ustawa nowelizująca weszła w życie dopiero po czterech i pół miesiąca, tj. dnia 2 listopada 2012 r. Skutkowało to powstaniem luki prawnej. Konieczne więc było przeanalizowanie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego w aspekcie przepisów międzyczasowych. Dokonano również analizy wprowadzonej nowelizacji prawa prasowego w zakresie sprostowania prasowego biorąc pod uwagę krąg osób uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o publikację sprostowania oraz zasady dotyczące publikacji sprostowania.

 

Słowa kluczowe: sprostowanie, odpowiedź prasowa, wniosek o publikację sprostowania, skutki prawne wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wymogi formalne sprostowania.

 

Summary

 

The article discusses problems of legal effects of the decision issued by the Constitutional Tribunal on December 1, 2010. In this decision the Constitutional Tribunal recognized that Article 46 para 1 as well as Article 31 and Article 33 para 1 of the Act of January 26, 1984, Press Law are inconsistent with Article 2 and Article 42 para 1 of the Constitution of the Republic of Poland, because it does not meet the requirement of precision in determining the elements of the deed as an offence. The regulations questioned by the Constitutional Tribunal were repealed on June 14, 2012, and the amending act entered into force only after four and a half months, i.e. on November 2, 2012. This resulted in a legal gap. Thus, it was necessary to analyze the effects of the decision of the Constitutional Tribunal in the view of the regulations valid in the meantime. The article also contains an analysis of the legal regulation of press correction in view of the term, the circle of people entitled to apply for the publication of correction as well as rules referring to the publication of correction.

 

Key words: correction, press answer, requesting for publishing a correction, legal effects of the decision of the Constitutional Tribunal, formal requirements of a correction.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Zaskarżanie uchwał zarządu (rady nadzorczej, komisji rewizyjnej) spółki kapitałowej

 

Challenging the management board (supervisory board, audit committee) resolution in capital company

 

Streszczenie

 

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki zaskarżania uchwał zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych spółek kapitałowych. Tematyka ta ma duże znaczenia dla obrotu gospodarczego, niemniej nie została uregulowana w Kodeksie spółek handlowych.

 

W pierwszej części artykułu autor skupia się przede wszystkim na przedstawieniu poglądów doktryny i orzecznictwa w zakresie objętym powyższym tematem. Szczególną uwagę zwraca na uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 18.9.2013 r.

 

W drugiej części artykułu, będącej jego podsumowaniem, autor przede wszystkim sprzeciwia się stosowaniu do zaskarżania uchwał zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych przepisów dotyczących zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek. Sugeruje wykorzystywanie do zaskarżania rzeczonych uchwał powództwa opartego na art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego. W jego natomiast opinii uchwały zarządów, rad nadzorczych czy komisji rewizyjnych w ogóle nie mogą być zaskarżone w przypadku ich sprzeczności jedynie z umową (statutem) spółki.

 

Słowa kluczowe: uchwały, zarząd, rada nadzorcza, zaskarżenie.

 

Summary

 

The article deals with the subject of challenging resolutions of management board and supervisory board. The problem is really important because the Commercial Companies Code does not regulate it.

 

In the fist part of the article the author shows views presented in the doctrine and judicial decisions. He focuses on the Supreme Court resolution, dated 18 September 2013.

 

To sum up, the author objects to applying to challenging resolutions of management board and supervisory board of the provisions of law which regulate challenging resolutions of meetings of shareholders. He suggests bringing an action based on the article 189 the Code of Civil Procedure. In his opinion this kind of resolution cannot be challenged if it is not against the law, but just violated the articles of association.

 

Key words: resolutions, management board, supervisory board, challenging resolutions

 

W najbliższym numerze:

 

dr Roman Stec

 

Roman Stec, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Samorząd terytorialny – wybrane aspekty socjologiczno-ustrojowe

 

Local government - some aspects sociological and constitutional system

 

Streszczenie

 

W artykule została przedstawiona ocena legislacyjnoprawna ustaw samorządowych oraz wskazane uwarunkowania socjologiczne tych regulacji pod kątem badań społeczności lokalnych miast i wsi oraz wpływu tych regulacji na funkcjonowanie tych społeczności. W artykule zaprezentowano oceny procesu legislacyjnego w odniesieniu do ustaw samorządowych. Poruszono też problem braku zaufania polskiego prawodawcy zwykłego do społeczności lokalnych w przedmiocie określania ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na podstawie statutów. W artykule pokazano także uwarunkowania funkcjonowania samorządu powiatowego i postawiono pytania o zasadność jego bytu w systemie organów administracji publicznej.

 

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, ustawy samorządowe, administracja publiczna.

 

Summary

 

Article presents an assessment of the legal legislation set and points to a sociological considerations these provisions for community-based research towns and villages and the impact of these regulations on the functioning of these communities. In this article are submitted to the evaluation of the legislative process in relation to the set and lack of trust of the Polish lawmakers clear to local communities in relation to determination of the system of local government in Poland by way of statutes. The article also presents conditions of functioning of the District Government and submit questions about the legitimacy of his being in the system of public administration.

 

Key words: local government, legal regulations, local communities, public administration.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €