Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 08/2014

ISSN: 0137-5490
Pages: 36
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
13.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 08/2014

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Marlena Jankowska, Uniwersytet Śląski
Mirosław Pawełczyk, Uniwersytet Śląski

 

Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

 

Legal admissibility to terminate the agreement on sale of thermal energy by an energy company

 

Streszczenie

 

W niniejszej publikacji podejmuje się temat wypowiadania umów sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetycznie. Kwestia ta nie była przedmiotem regulacji w ustawie prawo energetyczne, w związku z czym pojawiają się wątpliwości w zakresie pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego. W praktyce pojawia się wiele sytuacji, w których przedsiębiorstwo energetyczne może być zainteresowane wypowiedzeniem umowy, lecz nie jest to pewne, czy ma do tego prawo. Zagadnienie to staje się szczególnie ważne, gdy zważymy na to, że energia stanowi jedno z najważniejszych dóbr o charakterze cywilizacyjnym. Publikacja ta ukazuje w nieco szerszym świetle zobowiązania przedsiębiorstwa energetycznego w tym zakresie.

 

Słowa kluczowe: umowa sprzedaży energii, wypowiedzenie umowy sprzedaży energii, energia cieplna, przedsiębiorstwo energetyczne, prawo energetyczne

 

Summary

 

This paper discusses the issue of termination of agreement on sale of thermal energy by an energy company. This aspect of the agreement was not regulated in details by the Energy Law Act and therefore brings doubts as far as the legal position of the energy company is concerned. There may occur many situations, in which an energy company is interested in termination the agreement, but it is still unsure whether the energy company is allowed to do so, regarding at least the nature of energy, which happens to be one of most important goods of the civilisation. This paper aims to shed a light on obligations of the energy company in that matter.

 

Key words: agreement on sale of thermal energy, termination of the agreement on sale of thermal energy, thermal energy, energy company, energy law.

 

Roman Stec, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Samorząd terytorialny – wybrane aspekty socjologiczno-ustrojowe

 

Local government – some aspects of sociological and constitutional system

 

Streszczenie

 

W artykule została przedstawiona ocena legislacyjnoprawna ustaw samorządowych oraz wskazane uwarunkowania socjologiczne tych regulacji pod kątem badań społeczności lokalnych miast i wsi oraz wpływu tych regulacji na funkcjonowanie tych społeczności. W artykule zaprezentowano oceny procesu legislacyjnego w odniesieniu do ustaw samorządowych. Poruszono też problem braku zaufania polskiego prawodawcy zwykłego do społeczności lokalnych w przedmiocie określania ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na podstawie statutów. W artykule pokazano także uwarunkowania funkcjonowania samorządu powiatowego i postawiono pytania o zasadność jego bytu w systemie organów administracji publicznej.

 

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, ustawy samorządowe, administracja publiczna.

 

Summary

 

Article presents an assessment of the legal legislation set and points to a sociological considerations these provisions for community-based research towns and villages and the impact of these regulations on the functioning of these communities. In this article are submitted to the evaluation of the legislative process in relation to the set and lack of trust of the Polish lawmakers clear to local communities in relation to determination of the system of local government in Poland by way of statutes. The article also presents conditions of functioning of the District Government and submit questions about the legitimacy of his being in the system of public administration.

 

Key words: local government, legal regulations, local communities, public administration.

 

Jakub Głowacz, Uniwersytet Łódzki
Mateusz Sobczuk, aplikant radcowski

 

Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. będącej komplementariuszem S.K.A. za zobowiązania spółki z o.o. S.K.A w świetle art. 299 Kodeksie spółek handlowych

 

The liability of management board members in a limited liability company which is a general partner of limited joint-stock partnership for obligations of limited joint-stock partnership with limited liability company as a general partner under article 299 of the Polish Code of Commercial Companies

 

Streszczenie

 

Analizując praktykę obrotu gospodarczego można zaobserwować, że komplementariuszami spółki komandytowo-akcyjnej są najczęściej osoby fizyczne. Pole zastosowania i funkcje wskazanej spółki osobowej ulegają istotnym modyfikacjom w sytuacji, gdy jej komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W takim przypadku problemy prawne może wywołać kwestia właściwego wskazania podmiotów ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania sp. z o.o. S.K.A. W obecnym stanie prawnym spółka z o.o. będąca komplementariuszem ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę komandytowo-akcyjną. Ponadto art. 299 Kodeksu spółek handlowych nakłada na członków zarządu sp. z o.o. odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki. Biorąc pod uwagę te założenia normatywne należy udzielić odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:
1) czy członek zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem S.K.A. odpowiada za zobowiązania sp. z o.o. S.K.A. na podstawie art. 299 Ksh?
2) czy zobowiązania, za które odpowiada sp. z o.o. jako komplementariusz S.K.A. stają się zobowiązaniami tej spółki w rozumieniu art. 299 Ksh?

 

Słowa kluczowe: odpowiedzialność, spółka komandytowo-akcyjna.

 

Summary

 

Analyzing the practice of economic distribution one can notice a fact that individuals are the most often general partners in limited joint-stock partnership. The area of application and functions of mentioned partnership are essentially modified in a case when limited liability company is a general partner. In this case legal issues might be induced by the matter of appropriate indication of subjects which are liable for obligations of limited joint-stock partnership with limited liability company as a general partner. In current legal status limited liability company which is a general partner of limited joint-stock partnership bears unlimited liability for obligations contracted by limited joint-stock partnership. Moreover, an article 299 of the Polish Code of Commercial Companies is imposing liability for company obligations on management board members. Taking all this presumptions into consideration a response on two basic questions should be given:
1) does member of management board in limited liability company bear responsibility for obligations of limited joint-stock partnership with limited liability company as a general partner under the article 299 of the Polish Code of Commercial Companies?
2) does obligations for which limited liability company is liable as a general partner of limited joint-stock partnership become obligations of this partnership within the meaning of article 299 of the Polish Code of Commercial Companies?

 

Key words: liability, limited join-stock partnership.

 

KONSULTACJE

 

Alina Sperka-Cieciura, Uniwersytet Łódzki

 

Prywatyzacja we Francji – przegląd i analiza francuskiego ustawodawstwa

 

Privatization in France – the review and the analysis of the French legislation

 

Streszczenie

 

Artykuł porusza kwestie ustaw prywatyzacyjnych wprowadzonych we Francji od 1986 r. Rozważania rozpoczynają się od analizy sytuacji politycznej, która doprowadziła do wyrażenia zgody na plan prywatyzacyjny przedstawiony przez ówczesnego Premiera, którym został Jacques Chirac oraz wpływu polityki na ostateczne brzmienie tekstu ustaw. Podane zostają także kryteria, które miałby być spełniane przez przedsiębiorstwa ujęte w planie prywatyzacyjnym.

 

W dalszej części artykułu poddano analizie poszczególne etapy procesu prywatyzacji, takie jak: warunki uzyskania zgody odpowiedniego organu, kryteria które musiał spełniać podmiot prywatyzacji, sposoby wyceny prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Dalsza część pracy jest poświęcona środkom ochrony interesów narodowych, które mogły zostać zagrożone przez proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

 

Artykuł kończy się przedstawieniem gwarancji zapewnionych w ustawach prywatyzacyjnych poszczególnym grupom: pracownikom, byłym pracownikom, wyłącznym przedstawicielom handlowym oraz obywatelom Francji i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

 

Słowa kluczowe: prywatyzacja, Francja, przedsiębiorstwa państwowe, plan prywatyzacyjny.

 

Summary

 

The article tackles the problem of privatization acts adopted in France since 1986 r. In the first place, the author considers the political reasons for agreeing with the privatization policy introduced by the Prime Minister - Jacques Chirac and analyses the influence that the political situation had on the final tenor of the acts. We can also find the criteria for the choice of the enterprises included in this privatization plan.

 

Further part of the article focuses on the process of privatization. To initiate it, one needs to obtain the agreement of the administrative authority, which can be received once certain conditions are fulfilled. In the following part of the article, the author describes different methods used for the evaluation of the enterprise’s value. Large fragment rises up the problem of providing security for the national interests that may be endangered by the process in question.

 

The last part brings up the guarantees that the state provides for specific groups, such as: employees, former employees, exclusives sales representatives, French and EEC residents.

 

Key words: privatization, France, national enterprises, privatization plan.

 

 

W najbliższym numerze:

 

Aleksander Lipiński, Uniwersytet Śląski

 

Zmiany prawa geologicznego i górniczego (tzw. nowela węglowodorowa)

 

Bill on amendments of Geological and Mining Act (so called hydrocarbons amendments)

 

Streszczenie

 

Najważniejsze zmiany prawa geologicznego i górniczego wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. odnoszą się do węglowodorów. Przewiduje się wprowadzenie całkiem nowego modelu koncesjonowania, przede wszystkim w drodze wykluczenia takich przedsiębiorców, których powiązania mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, jak również takich, którzy nie dysponują dostatecznym doświadczeniem w zakresie poszukiwań oraz wydobywania węglowodorów (tzw. postępowanie kwalifikacyjne). Uczestnikiem przetargu o koncesję na omawianą działalność może być tylko „kwalifikowany podmiot”. Utrata przez przedsiębiorcę charakteru „kwalifikowanego” powoduje cofnięcie koncesji. Wprowadzone zostają nowe obowiązki przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów. Podwyższeniu ulegają opłaty z tego tytułu.

 

Słowa kluczowe: prawo geologiczne I górnicze, koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie I wydobywanie węglowodorów, ochrona interesu państwa.

 

Summary

 

The most important amendments of Geological and Mining Act enacted on 11 June 2014 refer to hydrocarbons. First of all, quite new model of licensing proceedings is
established. Its aim is to exclude such entrepreneurs who are connected in
the way that it may endanger the State security, as well as those are not experienced enough (“qualification proceedings”). Only so called “qualified entrepreneur” may bid for the license. When such entrepreneur
r is no more “qualified” and the license shall be withdrawed. Numerous new obligations of entrepreneurs who are prospecting for, exploring and mining hydrocarbons are established. Hydrocarbon royalties will be much higher.

 

Key words: geological and mining law, licenses for prospecting, exploration and mining of hydrocarbons, state interest protection.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €