Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 08/2016

ISSN: 0137-5490
Pages: 36
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
14.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 08/2016

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Andrzej Krasuski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Podstawy prawne przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną

 

Legal grounds for processing data covered by telecommunication secrecy

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem artykułu jest omówienie problemu wzajemnej sprzeczności przepisów art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: DzU 2014, poz. 243 ze zm., dalej ,,ustawa - Prawo telekomunikacyjne” lub ,,pr.tel.”) oraz art. 161 ust. 1 pr.tel., odnoszących się do podstaw prawnych przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną. Przepisy te regulują tę samą materię w odmienny sposób, przy czym żaden z nich nie jest przepisem szczególnym wobec drugiego. Problem ten jest widoczny w szczególności w przypadku, gdy przedmiotem przetwarzania są dane o podwójnym statusie, tzn. są objęte tajemnicą telekomunikacyjną oraz stanowią jednocześnie dane osobowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU 2015, poz. 2135 ze zm., dalej ,,Ustawa o ochronie danych osobowych” lub ,,u.o.d.o”). Sprzeczność wyżej wymienionych przepisów skutkuje zapadaniem niespójnych orzeczeń sądów administracyjnych w zakresie podstaw przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną. Problematyka wyboru prawa właściwego do przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną dotyczy wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, którzy przetwarzają duże wolumeny danych, co ma niewątpliwie wpływ na bezpieczeństwo obrotu prawnego na rynku telekomunikacyjnym. W niniejszym artykule przedstawione zostały również wnioski de lege ferenda w zakresie zmian przepisów odnoszących się do podstaw prawnych przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną.

 

Słowa kluczowe: dane osobowe, tajemnica telekomunikacyjna, przedsiębiorca telekomunikacyjny, sprzeczność przepisów, podwójny status danych.

 

Summary:

 

The subject of this article is the discussion of the issue of mutual contradiction of Article 159 sec. 2 of the Telecommunications Act of 16 July 2004 (unified text: Journal of Laws of 2014, Pos. 243, as amended, hereinafter referred to as the “Telecommunication Act” or “pr.tel.”) and Article 161 sec. 1 of the pr.tel., referring to the legal grounds of processing personal data covered by telecommunication secrecy. These provisions regulate the same subject in a different way, although none of these provisions is a special provision towards the other. The issue is in particular visible in case when the subject matter of processing refer to data of double status, i.e. data which is covered by telecommunication secrecy and simultaneously constitute personal data, in the meaning of the Data Protection Act of 29 August 1997 (unified text: Journal of Laws of 2015, Pos. 2135, as amended, hereinafter referred to as the ”Data Protection Act” or “u.o.d.o.”). The contradiction of the provisions referred to above result in incoherent court rulings of administrative courts regarding the grounds of processing data covered by telecommunication secrecy. The issue of choosing the relevant regulations for processing data covered by telecommunication secrecy refers to all providers of telecommunication services, which process large volumes of data, and which undoubtedly impacts the security of legal transactions on the telecommunication market. This article sets out also the de lege ferenda conclusions regarding changes of regulations concerning the legal grounds of processing data covered by telecommunication secrecy.

 

Key words: personal data, telecommunication secrecy, telecommunication entrepreneur, contradiction of law, double status of data.

 

Daria Kostecka-Jurczyk, Uniwersytet Wrocławski

 

Nożyce kosztowo-cenowe jako stan faktyczny nadużycia pozycji dominującej a inne praktyki eksploatujące i wykluczające

 

Margin squeeze as an abuse of dominant position and other exploitative and exclusionary conducts

 

Streszczenie:

 

W praktyce decyzyjnej organów antymonopolowych Unii Europejskiej oraz w doktrynie brak jest spójności w zakresie prawnej interpretacji nożyc kosztowo-cenowych. Komisja Europejska w decyzji w sprawie Deutsche Telekom stwierdziła, że nożyce kosztowo-cenowe stanowią odrębną od innych praktyk cenowych oraz od odmowy dostawy, formę nadużycia pozycji dominującej. Pogląd ten podzielił TSUE w wyroku w tej samej sprawie. Jednakże w wytycznych w sprawie praktyk wykluczających Komisja Europejska przyjęła odmienne założenie. Uznała ona, że nożyce kosztowo-cenowe stanowią formę odmowy dostawy. W doktrynie natomiast występują poglądy, że nożyce kosztowo-cenowe stanowią formę ceny nadmiernie wygórowanej na wyższym szczeblu rynku lub drapieżnej na niższym szczeblu rynku. Celem artykułu jest analiza nożyc kosztowo-cenowych w kontekście innych praktyk antykonkurencyjnych, z którymi są one utożsamiane najczęściej. W kolejnych częściach artykułu podjęto próbę ukazania różnic zachodzących między nożycami kosztowo-cenowymi i ceną nadmiernie wygórowaną oraz niektórymi praktykami wykluczającymi (ceny drapieżne i odmowa dostawy) a następnie ustalenia, czy nożyce kosztowo-cenowe należy kwalifikować jako odrębną formę nadużycia pozycji dominującej.

 

Słowa kluczowe: nadużycie pozycji dominującej, nożyce kosztowo-cenowe, cena drapieżna, cena nadmiernie wygórowana, odmowa dostawy.

 

Summary:

 

CJEU in the case Deutsche Telekom stated, that margin squeeze is the form of anti-competitive foreclose, different from predatory prices, excessive prices and refusal to supply. The same view presented European Commission its decision in case Deutsche Telekom. However in the Guidance on the Commission's enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty [Article 102 TFEU] to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings, margin squeeze is the form of refusal to supply. The aim of the paper is to analyze margin squeeze in the context of other anti-competitive foreclosure and excessive prices. In the article the Author presented predatory prices, excessive prices and refusal to supply and reveals differences between them and margin squeeze. The main problem in this paper is the question if it is justified to treat margin squeeze as another, distinct form of anti-competitive foreclosure.

 

Key words: abuse of dominant position, margin squeeze, predatory pricing, excessive pricing, refusal to deal.

 

Marta Urbańska-Arendt, Uniwersytet Łódzki

 

Kilka uwag o relacji pomiędzy ekstraterytorialnym stosowaniem polskich regulacji zakazujących praktyk konkurencyjnych a wymianą informacji w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji

 

Some background notes on the relations between extraterritorial application of Polish regulations on anticompetitive practices and the exchange of information within the European Competition Network

 

Streszczenie:

 

Artykuł dotyczy kwestii, czy wymiana informacji w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji, funkcjonującej w oparciu o Rozporządzenie 1/2003/WE z dnia 16 grudnia 2002, może ułatwić pozyskiwanie dowodów znajdujących się poza terytorium Polski, w celu wydania rozstrzygnięcia (decyzji), którego materialną podstawę stanowią tylko art. 6 lub art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W opracowaniu zidentyfikowane zostały ograniczenia wynikające z art. 12 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia odnośnie do wykorzystywania pozyskanych w ten sposób informacji jako dowodowej podstawy krajowej decyzji o zaistnieniu praktyki antykonkurencyjnej. Autorka w szczególności broni tezy, że nawet informacje poufne i informacje o charakterze tajemnicy przedsiębiorstwa uzyskane dzięki ECN mogą, pod pewnymi warunkami, zostać wykorzystane jako dowód stanowiący podstawę decyzji opartej tylko na art. 6 lub art. 9 ww. ustawy (tj. decyzji, której materialnej podstawy nie stanowią równolegle art. 101 lub 102 TFUE).

 

Słowa kluczowe: prawo konkurencji, eksterytorialne stosowanie, Europejska Sieć Konkurencji, wymiana i wykorzystanie informacji.

 

Summary:

 

The article gives the insight on the question, whether the exchange of information within the European Competition Network, functioning on the basis of Regulation 1/2003/EC of 16 December 2002, may facilitate obtaining evidence located outside the territory of the of Poland in order to give decision, which substantive legal basis are only Art. 6 or art. 9 of the Act on competition and consumer protection. The study identifies the limitations imposed by art.12 recitals 1 and 2 of the Regulation, in terms of the use of information, that was obtained in this way, as evidentiary basis for a domestic decision which finds, that an anticompetitive practice took place. The author in particular takes a position, that even confidential information and business secrets obtained through ECN may, under certain conditions, be used as evidence underlying a decision based only on Art. 6 or Art. 9 of the Act (i.e. a decision to which Art. 101 or Art. 102 TFEU are not a parallel substantive legal basis).

 

Key words: competition law, extraterritorial application, European Competition Network, the exchange and use of information.

 

KONSULTACJE

 

Łukasz Pasternak

 

Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 Kodeksu karnego – zagadnienia wybrane

 

The offense of spreadof false information characterized in art. 305 § 2 of Criminal Code – selected issues

 

Streszczenie:

 

Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w związku z publicznym przetargiem zostało stypizowane w art. 305 § 2 Kk umiejscowionym w rozdziale XXXVI Kk zatytułowanym - przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zgodnie z art. 305 § 2 Kk karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega ten, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

 

Przedmiot niniejszych rozważań został skoncentrowany na wybranych zagadnieniach dotyczących przestępstwa rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Autor wskazuje, iż zasadnicza uwaga została skoncentrowana na znamionach czynnościowych przestępstwa stypizowanego w art. 305 § 2 Kk. Przedmiotowe rozważania mają na celu przedstawienie nie tylko znamion czynnościowych jakimi są: rozpowszechnianie informacji lub przemilczenie istotnych okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu, ale również znamię działania na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

 

Słowa kluczowe: rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, przestępstwo w przetargu publicznym, prawo karne, zakłócenia przetargu publicznego, przetarg publiczny.

 

Summary:

 

The offense of spread of false information in connection with a public tender was characterized in article 305 § 2 of Criminal Code. This offense was positioned in the chapter XXXVI of the Criminal Code which was titled “Offences against economic circulation“. In accordance with article 305 § 2 of the Criminal Code anyone who, in connection with a public tender, spreads false information or withholds circumstances of significant importance to the conclusion of the agreement that is the subject of the tender, or acts in concert with another entity to the detriment of the owner of property or an entity or institution for which the tender is to be held, is liable to the same penalty.

 

The purpose of this elaboration is to present the selected issues of the offense of spread of false information. The Author indicates that essential attention has been focused on the functional signs of the offense of spread of false information. The subject to this elaboration is not only to present functional signs of the above mentioned offense, i.e. spread of false information or concealment of circumstances of significant importance to the conclusion of the agreement that is the subject of the tender, yet also to presents sign of acting to the detriment of owner of property or an entity or institution for which the tender is to be held.

 

Key words: spread of false information, the offense in public tender, criminal law, disruption of public tender, public tender.

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Andrzej Michalik, Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

 

Spółka non-profit alternatywną formą prowadzenia działalności gospodarczej na rynku

 

Non Profit Company as an alternative form of economic activity on the local market

 

Streszczenie:

 

Spółka non profit jest nowym podmiotem działającym w polskiej gospodarce. Podstawą prawną jej funkcjonowania jest spółka z.o.o. lub spółka akcyjna ze względu na to, iż przepisy prawa umożliwiają ich funkcjonowania bez wyznaczania celu związanego z generowaniem zysku. Tym samym jest ona definiowana, jako przedsiębiorca zgodnie z prawem gospodarczym i cywilnym, choć w przypadku prawa handlowego pojawiają się pewne wątpliwości. Przyznanie takiego statusu daje wiele korzyści, ale także pociąga za sobą liczne obowiązki, co ma szczególne znaczenie podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Celem tego artykułu jest, więc omówienie instytucji spółki non profit w polskim systemie prawnym jak również zidentyfikowanie narzędzi prawnych z zakresu prawa podatkowego oraz administracyjne, które mogą wspierać tego typu podmioty w ich działalności gospodarczej oraz zaproponowanie rozwiązań, które mogą wpłynąć na skuteczność istniejącego systemu wsparcia.

 

Słowa kluczowe: spółka non profit, działalność gospodarcza, spółka non profit, jako przedsiębiorca

 

Summary:

 

Non Profit Company is a new type of entrepreneur in polish economy. Basic legal forms of non profit company are Limited Liability Company and joint-stock company. Those two types of companies operate on the basis of the Commercial Companies Code which in article 151 and 301 do not precise the main aim of its activity as maximization of profit. According to this legal norms the non profit company can be define as specific type of commercial entrepreneur not only in commercial but also in civil law. It provides new possibilities of finance its development but also brings some duties under public law. Many tools of support non profit companies provide tax law. One of them is tax exemption in corporate income tax but is not effective enough so in the article reader will find more propositions how to rebuild support system also in procedural aspect.

 

Key words: limited liability Company, joint - stock company, non profit company

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €