Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 10/2014

ISSN: 0137-5490
Pages: 36
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
13.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 10/2014

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Rafał Adamus, Uniwersytet Opolski

 

Problematyka jednolitego prawa upadłościowego a prawo Unii Europejskiej

 

The issue of the uniform bankruptcy law and the law of the European Union

 

Streszczenie:

 

Opracowanie odnosi się do problematyki ujednolicania prawa upadłościowego w płaszczyźnie prawa Unii Europejskiej. Punktem wejścia jest teza o istotnej roli reguł prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego dla nieskrępowanego rozwoju gospodarczego.

 

W opracowaniu wskazano, że obecnie – w tej dziedzinie prawa – na szczeblu Unii Europejskiej ujednolicono jedynie niektóre, fragmentaryczne zagadnienia. Otwarte jest zatem pole dla dyskusji de lege ferenda.

 

Przedmiotem omówienia są zagadnienia związane z potrzebą i metodami ujednolicania prawa upadłościowego.
Ważnym punktem odniesienia jest analiza zaleceń ustawodawczych UNCITRAL, wobec których nie można być obojętnym w rozważaniach nad problematyką europeizacji prawa upadłościowego.

 

Słowa kluczowe: upadłość, restrukturyzacja, niewypłacalność, prawo jednolite.

 

Summary:

 

The study refers to the issue of unification of insolvency law in the plane of European Union law. The entry point is the thesis of the important role of the rules of bankruptcy and restructuring laws for unfettered economic development.

 

The study indicated that at present - in the field of law - at the level of the European Union there are harmonized only some fragmentary issues. Therefore scope for discussion de lege ferenda is open.

 

The subject of the discussion are issues related to the need and methods of harmonizing bankruptcy law.
An important point of reference is the analysis of the UNCITRAL legislative recommendations to which one cannot be neutral in discussions on the issues of Europeanisation of bankruptcy law.

 

Key words: bankruptcy, reorganization, insolvency, uniform law.

 

Marlena Jankowska, Uniwersytet Śląski

 

Uzgodnienia branżowe a odpowiedzialność prawna geodety - wybrane zagadnienia dotyczące przygotowywania mapy do celów projektowych w świetle nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Utility coordinations and the legal responsibility of the surveyor – a few remarks on the preparation of the base map for design purposes in the light of the amendment of the Act Geodetic and Cartographic Law

 

Streszczenie:

 

Udział geodety w procesie inwestycyjnym ma istotne znaczenie na etapie planowania i realizowania prac budowlanych. W ostatnim czasie zarysowały się wątpliwości w odniesieniu do tworzenia map do celów projektowych. Dotyczą one najczęściej takich kwestii jak: ustalenie istnienia obowiązku dokonywania przez geodetów uzgodnień branżowych z przedsiębiorstwami infrastrukturalnymi czy też ustalenie możliwości realizowania ich przez przedsiębiorstwa nieodpłatnie. Kwestie te mają bezpośrednie przełożenie na jakość przygotowywanych map do celów projektowych, a tym samym na zakres odpowiedzialności prawnej geodety. Z perspektywy praktyki stosowanej w tym zakresie należy wskazać, że są one dokonywane w oparciu o procedury wewnętrzne spółek oraz zgodnie z cennikami przez nie przyjętymi. Praktyka ta jednak może ulec zmianie wraz z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014 r., która weszła w życie 12 lipca 2014 r. W świetle powyższego warto przybliżyć wprowadzone w ustawie zmiany, które mogą mieć wpływ na zakres odpowiedzialności prawnej geodety.

 

Słowa kluczowe: uzgodnienia branżowe, odpowiedzialność prawna geodety, mapa do celów projektowych, Prawo geodezyjne i kartograficzne, przedsiębiorstwo infrastruktury publicznej.

 

Summary:

 

The participation of the surveyor in the investment process is inevitable on many stages of planning and realisation of the building works. In recent time, quite a lot of ado has arisen as to the creation of the base maps for design purposes. Some of the questions address the issues such as: whether the surveyors are obliged to undertake the utility coordinations within the utility entrepreneurs or whether these utility coordinations shall be available free of charge. As a matter of facts the above questions may have enormous impact on the quality of the base map for design purposes on and the surveyor’s liability. As long as the practice is concerned most of the investors, surveyors and the designers order the utility coordinations within the utility entrepreneur on the basis of the in-house procedures and against in-house set costs. The practice however is about to change with the amendment of 5 June 2014 of the Act Geodetic and Cartographic Law, which came into force as of 12 July 2014. Therefore a closer look at the changes that are about to come to influence the scope of surveyor’s legal responsibility is needed.

 

Key words: utility coordinations, legal responsibility of the surveyor, base map for design purposes, Geodetic and Cartographic Law, utility entrepreneurs.

 

Grażyna Cern, Uniwersytet Gdański

 

Zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej a stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Community’s duties in communal economy vs. usage of Public Procurement Law

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem rozważań niniejszej publikacji jest próba odpowiedzi na pytanie, czy gmina może zlecać wykonanie usług oraz robót budowlanych, które należą do zadań z zakresu gospodarki komunalnej spółce gminnej. W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie w pierwszej kolejności zagadnień związanych z pojęciem zadań własnych gminy, mienia komunalnego, oraz gospodarki komunalnej.

 

Zagadnienia prawne dotyczące możliwości powierzenia przez gminę wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej utworzonej przez nią spółce prawa handlowego wiąże się z problematyką stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego też dalsze rozważania zostały ograniczone wyłącznie do tego zagadnienia. Należy podkreślić, że w publikacji tej wykorzystano nie tylko orzecznictwo sądów polskich, ale również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w procesie stosowania prawa przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Słowa kluczowe: spółka komunalna, mienie komunalne, gospodarka komunalna, zadania własne gminy.

 

Summary:

 

The object of considerations of this publication is to answer the question, if community is allowed to commission accomplishment of services and construction works, which are its obligations according to law of communal self-duties, to communal company. Therefor it is necessary at the beginning to present issues regarding self-duties of community, communal property’s management and communal economy.

 

Legal problems regarding possibility of community’s commission of its self-duties to communal company, established by this community under commercial law, involves Public Procurement Law. That is why further divagations are limited to that issue. It needs to be emphasized that the paper refers not only to the jurisdiction of Polish courts of law, but also Court of Justice of the European Union regarding application of the law by local governments .

 

Key words: municipal company, municipal property, municipal economy, own tasks of municipality.

 

Mateusz Śliżewski, Akademia Leona Koźmińskiego

 

Wiarygodność sygnałów cenowych generowanych poprzez giełdy energii

 

Credibility of price signals generated through power exchanges

 

Streszczenie:

 

Niniejszy artykuł zawiera omówienie instytucji giełd energii, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych instrumentów otoczenia regulacyjnego, mających na celu tworzenie warunków, w których generowanie poprzez giełdę sygnałów cenowych będzie odbywać się w sposób rzetelny i wiarygodny, w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do rynku konkurencyjnego. W związku z powyższym, przedmiotem omówienia będzie, m.in.: zagadnienie płynności obrotu i związanego z nią, tzw. obliga giełdowego, problem równoprawnego traktowania uczestników rynku, a także elementy otoczenia regulacyjnego mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu.

 

Słowa kluczowe: giełdy towarowe, Towarowa Giełda Energii S.A., liberalizacja rynku energetycznego, ceny energii elektrycznej.

 

Summary:

 

This paper presents a discussion of a power exchange institution, with a particular focus on selected regulatory instruments, which are designed to create the environment in which price signals generated through the exchange will be accurate and credible, in the conditions that are as close as possible to those of the competitive market. Thus, the topics of the discussion will include: the issue of the liquidity of trading and the related so-called „exchange obligation”, the issue of equal treatment of market participants and elements of the regulatory environment affecting the security of trading.

 

Key words: power exchanges, Polish Power Exchange, electricity market liberalization, electricity prices.

 

Katarzyna Malinowska-Woźniak, Uniwersytet Szczeciński

 

Zarządzanie nieruchomością wspólną przez wspólnotę mieszkaniową jako wykonywanie działalności

 

Common property management by the housing community as conducting business activity

 

Streszczenie:

 

Wspólnota mieszkaniowa należy do kategorii jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Podstawowym celem funkcjonowania wspólnoty jest bez wątpienia sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną. Rozważenia wymaga zatem okoliczność, czy wspomniana działalność wspólnoty ma gospodarczy charakter. W celu rozstrzygnięcia powyższej wątpliwości konieczna jest natomiast analiza elementów definicji działalności gospodarczej pod kątem czynności, które podejmuje wspólnota. W rezultacie okazuje się, iż wspólnota prowadzi w sposób zorganizowany i ciągły usługową działalność zarobkową. Zarządzanie nieruchomością wspólną przez wspólnotę mieszkaniową stanowi więc wykonywanie działalności gospodarczej.

 

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa, działalność gospodarcza, zarząd nieruchomością wspólną.

 

Summary:

 

A housing community belongs to organisational units which are not legal persons but have legal capacity. The fundamental purpose of housing community activities is undoubtedly the management of common property. Therefore, it should be considered whether the community’s activity is of an economic nature. To answer this question, it is necessary to analyse parts of the business activity definition in terms of actions performed by the housing community. It turns out that the housing community carries out organized, continuous and commercial service business activity. The common property management by the housing community must therefore be considered as conducting business activity.

 

Key words: housing community, business activity, management of common property.

 

Mateusz Radziński, Uniwersytet Łódzki

 

Unbundling jako instrument liberalizacji sektora energii elektrycznej w świetle przepisów prawa konkurencji

 

Unbundling as a tool in the process of liberalization of the electricity sector in the light of the competition law

 

Streszczenie:

 

Problematyka unbundlingu, tj. rozdziału przedsiębiorstw energetycznych zintegrowanych pionowo stanowi część szerszego zagadnienia związanego z procesem liberalizacji sektora energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Unbundling jako kluczowy instrument niniejszego procesu może być rozpatrywany w dwojaki sposób. Należy bowiem zauważyć, iż tematyka ta poddana jest swoistemu dualizmowi prawnemu, tj. z jednej strony przepisom regulacji sektorowej, z drugiej strony przepisom prawa konkurencji. Głównym celem artykułu jest omówienie możliwości zastosowania instytucji unbundlingu w świetle przepisów ogólnego prawa konkurencji UE. W pierwszej kolejności w artykule przedstawiono unbundling jako środek zaradczy na podstawie art. 7 i 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003. W drugiej kolejności omówiona została możliwość wprowadzenia unbundligu w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004.

 

Słowa kluczowe: unbundling, przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo, środki zaradcze, prawo konkurencji.

 

Summary:

 

The idea of unbundling network activities from supply side and production side of a vertically integrated energy company or a group of companies is part of liberalization process of the European Electricity Market. Thus it has to be born in mind that unbundling – as the important tool of this process – can be considered not only from a regulatory perspective but also from competition law perspective. The main aim of this article is to throw some light on possible application of unbundling through the use of general EU competition law. In the first place this article presents unbundling as a remedy under art. 7 of Regulation 1/2003 and as a commitment under art. 9 of the same Regulation. In the second place, the article gives an insight into unbundling based on Merger Regulation (Regulation 139/2004).

 

Key words: unbundling, remedies, vertical integrated utilities, EC law.

 

GLOSA

 

Ryszard Tupin, Uniwersytet Warszawski

 

Legalność tzw. „altan” na terenie rodzinnych ogrodów działkowych

 

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.I.2014 r., II OSK 1875/12 w sprawie legalności tzw. „altan” pobudowanych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.

 

Zbigniew Kuniewicz, Uniwersytet Szczeciński

 

Uprawnienie do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

 

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 marca 2013 r. (V CSK 177/12)

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Marcin Asłanowicz, Baker & McKenzie, Dział Procesowy i Arbitrażowy

 

Oświadczenie arbitra o bezstronności i niezależności

 

Statement of impartiality and independency

 

Streszczenie:

 

Zgodnie z art. 1174 par. 1 Kpc, osoba powołana na arbitra powinna niezwłocznie ujawnić stronom wszystkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jej bezstronności lub niezależności. Zajście takich okoliczności stanowi zaś – zgodnie z art. 1174 par. 2 zdanie pierwsze Kpc – podstawę do wyłączenia arbitra. Obowiązek arbitra poinformowania stron o wszelkich okolicznościach, które mogłyby wzbudzić wątpliwości w tym zakresie odgrywa przez to fundamentalne znaczenie dla dalszego biegu postępowania arbitrażowego, tym bardziej, iż od daty złożenia przez arbitra oświadczenia o bezstronności lub niezależności, rozpoczyna swój bieg termin do złożenia żądania jego wyłączenia.

 

Mając powyższe na względzie, składane przez arbitra oświadczenie o bezstronności i niezależności ma kluczowe znaczenie – zarówno dla należytego ukonstytuowania się zespołu orzekającego, jak też dla następczej weryfikacji prawidłowości dokonywanych czynności: czy to w toku postępowania o wyłączenie arbitra (w trybie art. 1176 par. 2–4 Kpc), czy to w toku postępowania ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (w trybie art. 1206 Kpc). Przepisy Kpc nie definiują jednak wymaganej treści oświadczenia o bezstronności i niezależności, zaś wzory oświadczeń stosowanych przez poszczególne stałe sądy arbitrażowe bardzo istotnie różnią się od siebie. Celem niniejszej publikacji jest dokonanie analizy wzorów oświadczeń arbitra wykorzystywanych w praktyce krajowej i międzynarodowej, jak również zbadanie związku pomiędzy wymaganym zakresem informacji ujawnianych przez arbitra (kandydata na arbitra) w oświadczeniu, a późniejszą weryfikacją jego bezstronności i niezależności.

 

Słowa kluczowe: postępowanie arbitrażowe, bezstronność I niezależność, zobowiązania arbitra.

 

Abstract

 

Pursuant to Article 1174, para. 1 of the Civil Procedures Code (CPC), a person appointed arbitrator shall promptly disclose all circumstances to the parties, which could give rise to doubts as to his impartiality or independence. Meanwhile, according to the first sentence of Article 1174 of the CPC, the appearance of such circumstances constitutes grounds for the removal of an arbitrator. The arbitrator’s obligation to inform the parties of any circumstances which can give rise to doubts in this respect is therefore of fundamental importance to the further course of the arbitration, all the more so that the timing to the deadline for filing a request to remove the arbitrator runs from the date on which he submits his statement of impartiality or independence.

 

Given the above, the statement of impartiality and independence submitted by an arbitrator is of key importance, both for the proper constitution of the arbitral panel, as well as for the subsequent verification of the correctness of the activities performed: either in the course of the proceedings on the removal of an arbitrator (in the procedure of Article 1176 para. 2-4 of the CPC) or in the course of proceedings arising from a complaint to set aside an arbitral award (in the procedure of Article 1206 of the CPC). However, the provisions of the CPC do not define the required content of the statement of impartiality and independence, while the specimen statements used by the standing courts of arbitration differ very significantly from each other. The objective of this publication is to analyse the specimen statements of arbitrators in national and international practice, as well as to examine the relationship between the required scope of information disclosed by the arbitrator (the arbitrator candidate) in the statement and the subsequent verification of his impartiality and independence.

 

Key words: arbitration proceedings, impartiality and independence, arbitrator's obligations.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €