Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 10/2015

ISSN: 0137-5490
Pages: 36
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
13.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 10/2015

 

Spis treści

 

Monika Tenenbaum-Kulig, Uniwersytet Wrocławski

 

Zaliczka w rokowaniach o zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego organizowanych po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym – wybrane uwagi de lege lata i de lege ferenda

 

An advance paid in a procedure of negotiations which take place after the second unsuccessful tender in a dispose of a real estate which belongs to The State Treasury or local council – selected remarks about current and required regulations

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem artykułu jest omówienie wybranych zagadnień odnoszących się do zaliczki związanej z rokowaniami dotyczącymi zbycia nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego organizowanymi po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, uregulowanej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 

W szczególności ocenie poddano rozbieżne stanowiska doktryny i orzecznictwa dotyczące sposobu postępowania z sumą pieniężną wpłaconą tytułem zaliczki w razie uchylenia się osoby wyłonionej jako nabywca od zawarcia umowy. Przeanalizowano także zagadnienie kwestionowanej w literaturze możliwości stosowania do zaliczki § 4 ust. 3-4 i 9 rozporządzenia, formułując postulat interwencji prawodawcy, który nakazując taki zabieg, z drugiej strony poprzez redakcję przepisów dał asumpt do wątpliwości interpretacyjnych.

 

Słowa kluczowe: zaliczka, rokowania, nieruchomości.

 

Summary:

 

The article describes selected issues of the advance paid in a procedure of negotiations, which take place after the second tender, in the dispose of The State Treasury’s or local council’s real estate, regulated by the Council of Ministers’ decree of 14th of September 2004.

 

An author compared in particular divergent views of representatives of legal science and jurisdiction in relation to the advance and the procedure when a selected buyer declines to conclude a contract. Potential option of using § 4.3-4 and 9 of the above decree regarding to the advance was analysed as it is challenged in the literature.

 

Key words: advance, negotiations, real estate.

 

Małgorzata W. Greßler, Uniwersytet Szczeciński

 

Szczelinowanie hydrauliczne w systemie prawa niemieckiego – uwagi ogólne

 

Hydraulic fracturing in the German legal system – general remarks

 

Streszczenie:

 

W niemieckim porządku prawnym nie ma odrębnej ustawy, która w sposób kompleksowy regulowałaby zagadnienia związane z konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi źródłami gazu łupkowego. W przywołanym systemie legislacyjnym problematyka dopuszczalności, procedur związanych z wydawaniem stosownych zezwoleń oraz kontroli podjętej już działalności w tym przedmiocie unormowana jest w kilku odrębnych aktach prawnych. Legislator niemiecki podkreśla wagę wartości środowiskowych, w szczególności konieczności utrzymania ekologicznego stanu jednolitych części wód. Stosuje on jednak politykę generalnego przyzwalania na szczelinowanie hydrauliczne, które poddawane jest restrykcyjnej kontroli ze strony państwa.

 

Słowa kluczowe: gaz łupkowy, szczelinowanie hydrauliczne.

 

Summary:

 

In the German legal system there is no separate legal act which regulates issues related to the conventional and unconventional methods of shale gas extraction as a whole. In the aforementioned legal system the matters of concern such as admissibility, procedures applied to the issuance of appropriate permissions as well as control of the economic activity already undertaken in this respect, are all regulated in diverse legal acts. The German legislator emphasizes the importance of ecologic values, in particular the need of preserving the biological balance of water bodies. At the same time the, it endorses the general policy of issuing permissions to carry out hydraulic fracturing, which is nevertheless strictly controlled by the state.

 

Key words: shale gas, hydraulic fracturing.

 

Grzegorz Materna, Instytut Nauk Prawnych PAN

 

Zmowy przetargowe – granice i formy kooperacji w świetle aktualnej praktyki stosowania prawa ochrony konkurencji

 

Agreements in tender procedure - limitations and forms of cooperation in the light of the latest practice of antitrust law

 

Streszczenie:

 

Tematem artykułu jest aktualna praktyka stosowania prawa przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do ograniczeń konkurencji w sferze zamówień publicznych. Omawiane są zmiany w stosowaniu prawa antymonopolowego w sprawach porozumień przetargowych polegające na zróżnicowaniu kategorii porozumień uznawanych za naruszające ustawę z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 184). W artykule wskazywane są obszary współpracy przedsiębiorców rodzące zastrzeżenia organu antymonopolowego, w stosunku do których podejście orzecznictwa sądowego jest różne. Należą do nich: koordynacja działań przez odrębnych wykonawców, których łączą więzi osobiste lub stosunek pokrewieństwa; kooperacja przedsiębiorców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; współpraca wykonawców w oparciu o formułę podwykonawstwa lub udostępniania potencjału.

 

Słowa kluczowe: porozumienia ograniczające konkurencję, zmowy przetargowe, konsorcja, zamówienia publiczne.

 

Summary:

 

The subject of the article is President of the Office Competition and Consumer Protection current practice of law in relation to competition restrictions in the field of public procurement. The article discusses changes in the application of antitrust law to the agreements in tender procedure which is greater differentiation of categories of agreements assessed as the breach of the Act of 16 February 2007 on Competition and Consumer Protection (O.J. L. of 2015, No 184). The article discusses the fields of cooperation that give rise to the antitrust authority objections, but for which the approach of jurisprudence differs. These include: the coordination of activities of separate contractors, bound together by personal ties or family relationship; cooperation of undertakings jointly applying for the award of the contract; cooperation of contractors based on a formula of subcontracting or making capacity.

 

Key words: anti-competitive agreements, bid rigging, consortia, public procurement.

 

KONSULTACJE

 

Maria Michta, Uniwersytet Śląski

 

Forma uzupełnienia dokumentów na wezwanie zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

The form of supplementation of documents for the call of ordering party in public contract awarding procedure

 

Streszczenie:

 

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania: o właściwą formę dla dokumentów uzupełnianych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dopuszczalność późniejszego złożenia uzupełnianego dokumentu we właściwej formie, prawidłowość wyznaczenia dwóch terminów dla uzupełniania dokumentów oraz konsekwencje niedochowania prawidłowej formy dokumentów podlegających uzupełnieniu przez wykonawców. Rozważania odnoszą się do zasady pisemności przyjętej dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ustawie Prawo zamówień publicznych, dotyczących sposobu porozumiewania się z wykonawcami oraz obowiązku zamieszczenia informacji o takowym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opracowanie obejmuje analizę proponowanych w judykaturze oraz doktrynie rozwiązań dotyczących usprawnienia, zdynamizowania postępowania w zakresie składania uzupełnianych dokumentów oraz stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące skutków niedochowania formy wymaganej dla uzupełnianych dokumentów dla wykonawcy oraz jego oferty.

 

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, zasada pisemności, forma uzupełnianych dokumentów, podpis.

 

Summary:

 

The article is written in order to consider the following matters: a proper form of documents supplemented in public contract awarding procedure, admissibility of delayed submission of supplemented document in a proper form, right determination of two time limits for supplementation, and consequences in case of failure to observe proper form of documents which are supposed to be supplemented by contractors. These considerations refer to the principle of proceedings in writing applied in public contract awarding procedure, in regulations on the way of communication with contractors, as well as in disclosure obligation of ordering party. The article contains analysis of solutions for facilitating public contract awarding procedure proposed by judiciary and doctrine. Besides, the article tries to answer the question about consequences in case of failure to observe required form of supplemented documents for contractor and his offer.

 

Key words: public contract, principle of proceedings in writing, form of supplementation of documents, signature.

 

Prawo własności intelektualnej

 

Piotr Lewandowski, Uniwersytet Szczeciński

 

Dozwolony użytek z art. 24 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w świetle wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2014 r. (tzw. sprawa fryzjera).

 

Fair use under article 24, paragraph 2 of the copyright and neighbouring rights act in light of the judgement of the Court of Appeal in Wroclaw of 29th August 2014 (the so-called barber case).

 

Streszczenie:

 

Artykuł porusza problematykę dozwolonego użytku chronionych utworów z art. 24 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w powiązaniu z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2014 roku stanowiącego odstępstwo od dotychczas przyjętej linii orzeczniczej. Dozwolony użytek regulowany ww. przepisem z uwagi na fakt, iż stanowi wyjątek od powszechnie przyjętej zasady wyłączności praw autorskich podlega wykładni literalnej i może być stosowany tylko w ściśle określonych, wskazanych w nim przypadkach. Konieczne staje się zatem spełnienie szeregu przesłanek ustawowych zwalniających z konieczności posiadania przez użytkownika stosownego zezwolenia na korzystanie z twórczości lub przedmiotów praw pokrewnych. Niniejsza praca dokonuje omówienia poszczególnych elementów składowych dozwolonego użytku z art. 24 ust. 2 ustawy o prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem przesłanki nieosiągania korzyści majątkowych z tytułu korzystania z twórczości, której błędna wykładnia dokonana przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu legła u podstaw orzeczenia z dnia 29 sierpnia 2014 roku.

 

Słowa kluczowe: dozwolony użytek, organizacje zbiorowego zarządzania, prawo autorskie, odbiór programów radiowych lub telewizyjnych.

 

Summary:

 

The article raises the issue of fair use of protected works under article 24, paragraph 2 of the copyright and neighbouring rights act in connection with the judgement of the Court of Appeal in Wrocław, of 29th August 2014, deviating from the previously adopted judicial decisions/ adjudications. Due to the fact that it constitutes an exception to the commonly accepted principle of exclusivity of copyright, fair use regulated by the aforementioned provision is subject to literal interpretation and can be used only in specific cases, identified therein. Hence, it is essential to meet a number of statutory requirements exempting the user from the necessity to have appropriate authorizations for the use of works or objects of neighbouring rights. This paper discusses the individual components of fair use under article 24, paragraph 2 of the copyright and neighbouring rights act with a particular focus on the prerequisite of obtaining no material benefits from the use of work, i.e the premise the misinterpretation of which made by the Court of Appeal in Wrocław underlies the judgement of 29th August 2014.

 

Key words: fair use, collective management organizations, copyright, reception of radio or television programmes.

 

GLOSA

 

Andrzej Janiak,Uniwersytet Szczeciński
Szymon Słotwiński, Uniwersytet Szczeciński

 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2012 r., sygn. V CSK 258/11 (oznaczenie remitenta na wekslu)

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Stefan Akira Jarecki, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

 

Potrzeba i prawne możliwości interwencji państwa w zakresie kolejowych przewozów rozproszonych

 

The need and legal possibilities of state intervention in the field of railway single wagonload traffic

 

Streszczenie:

 

Sektor kolejowych przewozów towarowych został w Polsce szybko i skutecznie zliberalizowany. Rzeczywista liberalizacja rynku transportu kolejowego została zapoczątkowana przez uchwalenie ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. W bardzo krótkim czasie powstało wielu nowych przewoźników towarowych. Jednakże w tym samym czasie przewozy rozproszone uległy drastycznemu zmniejszeniu. Przewozy rozproszone to jeden z rodzajów kolejowych przewozów towarowych. Przewozy rozproszone oznaczają przemieszczanie ładunków w ilości mniejszej niż konieczna do uruchomienia całego składu pociągu, które wymagają prac rozrządczych oraz manewrowych na stacji nadania, przeznaczenia oraz na stacjach pośrednich. Ten typ kolejowego transportu towarowego znajduje się w niekorzystnym położeniu w stosunku do drogowego transportu towarowego ze względu na wyższe koszty prowadzenia działalności wynikające z charakteru systemu transportu kolejowego. Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: czy obecna sytuacja w zakresie kolejowych przewozów rozproszonych jest zgodna z polską i unijną polityką transportową oraz jakie są prawne możliwości wspierania rozwoju kolejowych towarowych przewozów rozproszonych?

 

Słowa kluczowe: kolej, kolejowe przewozy towarowe, kolejowe przewozy rozproszone.

 

Summary:

 

The freight rail sector in Poland was subject to quick and successful liberalization. The actual liberalization of railway market in Poland was introduced by the Act of 28 march 2003 on railway transport. Many new railway freight undertakings was established in a very short period of time. However at the same time single wagonload traffic declined drastically. Single wagonload traffic is one of the production form of freight rail transport. Single wagonload traffic refers to consignments smaller than the quantity of a full train that require the switching or shunting of wagons at departure or destination stations and at any intermediate stations. This type of rail freight transport is at a disadvantage as compared to road freight traffic, due to higher production costs inherent to the railway system. The aim of the article is to answer to the following questions: is the current situation in the single wagonload business in line with polish and EU transport policy and what are the legal possibilities of promoting the growth of single wagon traffic in the freight rail sector?

 

Key words: railway, freight rail transport, single wagonload traffic.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €