Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 12/2014

ISSN: 0137-5490
Pages: 36
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
13.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 12/2014

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Michał Będkowski-Kozioł, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Aksjologia regulacji sektora energetycznego (część II)

 

The axiology of the energy sector’s regulation (Part II)

 

Streszczenie:

 

Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie wartości (cele) leżą u podstaw ingerencyjnej działalności organów administracji gospodarczej właściwych w sprawach regulacji sektora energetycznego. Odpowiedź na to pytanie jest o tyle istotna, że pozwala wyznaczać przesłanki ingerencji administracji gospodarczej, rozumiane jako zasadniczy cel i warunek ingerencji w sferę praw i wolności uczestników rynku. Analiza podstaw aksjologicznych regulacji sektora energetycznego pozwala na stwierdzenie celowego powiązania konkurencji z realizacją celów publicznych, takich jak ochrona środowiska czy bezpieczeństwo energetyczne. Dla realizacji tych celów państwo posługuje się podmiotami prywatnymi, przy czym realizują one te zadania we własnym interesie gospodarczym, a państwo jednocześnie reguluje ich zachowania rynkowe w interesie publicznym. Na gruncie prawa energetycznego, podobnie jak i na gruncie regulacji prawnych odnoszących się do funkcjonowania pozostałych sektorów infrastrukturalnych, dochodzi do swoistej „społecznej funkcjonalizacji” konkurencji. Prawo energetyczne wpisuje się tym samym ściśle w kontekst zasady społecznej gospodarki rynkowej, zgodnie z którą prymat gospodarki rynkowej (rynku) uzasadniony jest o tyle, o ile mechanizm konkurencji służy interesowi publicznemu.

 

W niniejszej części zostaną omówione takie cele (wartości) leżące u podstaw regulacji sektora energetycznego, jak bezpieczeństwo energetyczne i konkurencja, a także poddane analizie wzajemne relacje celów (wartości) wskazanych w art. 1 ust. 2 u.p.e.

 

Słowa kluczowe: regulacja sektora energetycznego, konstytucja gospodarcza, konkurencja, bezpieczeństwo energetyczne.

 

Summary:

 

The aim of this study is to answer the question, what values (goals) underlie the intrusive activities of the relevant public authorities in matters of economic regulation of the energy sector. The answer to this question is important to set the legal conditions and circumstances for public authorities’ intervention in the business activity of individuals, understood as the essential purpose and condition of interference with the rights and freedoms of market participants. Analyzing axiological conditions of the energy sector regulation one can find the deliberate linking of pro-competitive with other public interests’ objectives of the energy sector regulation. To achieve these goals, the state “uses” private business entities, whereby they perform these goals in their own economic interest, and the state (public administration) regulates their market behaviour in the public interest. The peculiarity of the energy law, as well as other sectoral regulations in network-bound sectors, is the “social functionalization” of private competition. Energy Law fits thus strictly in the context of the principles of social market economy, according to which the primacy of the market is justified in so far as the mechanism of competition serve in the public interest.

 

This section will discuss such goals (values) underlying the regulation of the energy sector as security of energy supply and competition; the interaction of objectives (values) indicated in Article 1 Section 2 Energy Law will be analyzed as well.

 

Key words: regulation of energy sector, economic constitution, competition, energy security, environmental protection.

 

Dominik Gajewski, Szkoła Główna Handlowa

 

Kilka refleksji na temat statusu holdingu na gruncie polskiego systemu prawnopodatkowego

 

Some Considerations on a Holding Company Status under the Polish Legal and Tax System

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem publikacji jest analiza prawnopodatkowa instytucji holdingu. W związku z tym, że holding jest dość „wyrywkowo” uregulowany w polskim ustawodawstwie, skutkuje to tym, że istnieje wiele wątpliwości prawnych co do skutków jego funkcjonowania. Funkcjonowanie holdingu ma wymiar zarówno krajowy, jak i międzynarodowy. Szczególne znaczenie ma holding w dobie rosnącej popularności globalizmu. W artykule podjęta jest problematyka statusu holdingu, zarówno w wymiarze, prawnym, ekonomicznym, jak i podatkowym. Trudno bowiem uznać, że te trzy sfery mają charakter komplementarny. Szczególny wymiar posiada podmiotowość podatkowa holdingów. W jej ramach powstaje zjawisko dualizmu podmiotowości podatkowej holdingów. Istotne znaczenie mają również sposoby opodatkowania holdingów. Dotyczy to zarówno ogólnych zasad opodatkowania holdingów, jak i instytucji podatkowej grupy kapitałowej. W ramach artykułu przedstawione są zarówno wady, jak i zalety instytucji podatkowej grupy kapitałowej. Wreszcie poruszone są kwestie dotyczące aspektów bilansowych funkcjonowania holdingów w Polsce.

 

Słowa kluczowe: holding, podmiotowość podatkowa, dualizm podmiotowości podatkowej, podatkowa grupa kapitałowa.

 

Summary:

 

The following publication is concerned with an analysis of the institution of a holding company in terms of law and taxes. Due to the fact that the provisions of Polish law do not define a holding company precisely, serious doubts arise over the legal consequences of its operation. Holding companies operate both on a national and international scale. Such establishments assume particular significance at the time of a growing popularity of globalisation. This publication elaborates on the issue of a holding company status as regards its legal, economic, and tax implications. It is hardly possible to see all these three grounds as complementary. Especially the rights and obligations under tax law appear exceptional with respect to holding companies. In consequence, a phenomenon of dualism of the legal status of holding companies emerges. The methods of taxation of holding companies are also of considerable significance. This is relevant for the general rules for taxation of both holding companies and a tax institution of a group of companies. The following publication presents the advantages and disadvantages of establishing a tax institution of a group of companies. Finally, issues regarding balance sheets with respect to holding companies in Poland are discussed.

 

Key words: holding company, rights and obligations under tax law, dualism of the legal status, tax group of companies.

 

Marek Zięba, Uniwersytet Jagielloński

 

Ochrona wierzycieli w projekcie reformy struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Protection of creditors in the project of the reform on the financial structure of the Polish limited liability company

 

Streszczenie:

 

Projekt reformy struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego umożliwia powstanie trzech podtypów spółki z o.o.: spółki, w której utworzono kapitał zakładowy i udziały o wartości nominalnej spółki, w której utworzono kapitał udziałowy i udziały bez wartości nominalnej oraz spółki, w której utworzono zarówno kapitał zakładowy i udziały o wartości nominalnej, jak również kapitał udziałowy i udziały bez wartości nominalnej. Jednocześnie w projekcie zaprezentowano nowy model ochrony wierzycieli spółki z o.o. wypracowany w oparciu o: test bilansowy, test wypłacalności, obowiązek utworzenia w spółce z o.o. kapitału zapasowego oraz nałożenie na zarząd obowiązków w zakresie utrzymania wypłacalności spółki. Analiza projektu prowadzi do wniosku, że reforma w zaproponowanym kształcie narusza bezpieczeństwo obrotu prawnego poprzez umożliwienie powstania spółki z o.o., w której nie zostanie utworzony kapitał zakładowy. Natomiast regulacje mające na celu zwiększenie poziomu ochrony wierzycieli spółki powinny zostać wprowadzone do kodeksu spółek handlowych. W przypadku dalszych prac nad projektem należy postulować wprowadzenie możliwości utworzenia nowego podtypu spółki z o.o. z kapitałem zakładowym w wysokości 1 zł, jednakże z obowiązkiem uzupełnienia go do minimalnej ustawowej wysokości.

 

Słowa kluczowe: Kodeks spółek handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projekt, reforma.

 

Summary:

 

Project of the reform on the financial structure of the Polish limited liability company prepared by the Civil Law Codification Commission allows the creation of three subtypes of the LLC: the company that created the share capital and shares of a nominal value, the company that created the equity capital and the shares of no par value, and the company that created both the share capital and the shares with a nominal value as well as equity capital and the shares of no par value. The project also presents a new model of protection of creditors of a LLC developed on the basis of: balance-sheet test, solvency and financial liquidity tests, regulations concerning to set up a LLC with a supplementary capital and new rules of responsibility of the management board towards creditors of the company. Analysis of the project leads to the conclusion that the reform in the proposed form violates the security of legal transactions by the possibility of creating a LLC without a share capital. In contrast adjustments which increase protection of creditors of the company should be adopted to the Code of Commercial Companies. In conclusion, the new subtype of LLC may be created but with minimum share capital of 1 zł and with the obligation to supplement it to the minimum statutory amount.

 

Key words: Code of Commercial Companies, limited liability company, project, reform.

 

Alicja Pawłowska, Uniwersytet Łódzki

 

Ubóstwo energetyczne w świetle Dyrektywy 2012/27/UE. Brytyjskie doświadczenia podstawą dla polskich rozwiązań

 

Fuel poverty in the light of Directive 2012/27/UE. British experience as a basis for Polish solutions

 

Streszczenie:

 

Z dniem 5 czerwca 2014 r. upływa termin transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/27/UE) z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Na mocy jej postanowień Polska jest zobowiązana do stworzenia systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej. Jednym z elementów systemu jest stworzenie instrumentów zwalczających ubóstwo energetyczne. Dotychczas polski prawodawca nie zajmował się tą kwestią, dlatego przy tworzeniu krajowego systemu pomocne w tym zakresie mogą być doświadczenia Wielkiej Brytanii, gdzie system ten działa już od wielu lat. Artykuł zawiera szereg rekomendacji dla polskiego prawodawcy stworzonych na podstawie doświadczeń brytyjskich. Należą do nich m.in. systemowa identyfikacja beneficjentów związana z właściwą diagnozą przyczyn zjawiska ubóstwa energetycznego, różnorodność programów pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem programów nakierowanych na poprawę efektywności energetycznej gospodarstw domowych, różnorodne sposoby finansowania oraz stałe monitorowanie zjawiska (zarówno zmian ilościowych jak i jakościowych w odniesieniu do głębokości zjawiska).

 

Słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, efektywność energetyczna, polityka sektorowa.

 

Summary:

 

On the 5th June 2014 expires the transposition term for the Directive of the European Parliament and Council that was put into effect on the 25th October (2012/27/UE) concerning the energy efficiency. By virtue of its resolution, Poland is bound to create a system which obliges energy efficiency. One of the system's elements is to introduce the measures to counter energy poverty (fuel poverty). Up until now the Polish legislator did not tend to this issue. This is why the experience of Great Britain, where such system has already been functioning for many years, might prove invaluable in the adaptation of it in Poland. The article consists of an array of recommendations for the Polish legislator created upon the British experience in the matter. It includes a systemic beneficiary identification connected with a proper diagnosis of the reasons behind the occurence of energy poverty, a variety of aid programmes aimed at the energy efficiency improvement of households, as well as a range of financing methods and a constant monitoring of the occurence (including both quantitative and qualitative changes in reference to the depth of the occurence).

 

Key words: fuel poverty, energy efficiency, sectoral policy.

 

KONSULTACJE

 

Adrian M. Bielecki, Uniwersytet Warszawski

 

Skład konsygnacyjny jako uczestnik obrotu produktem leczniczym

 

Consignment warehouse as a pharmaceutical market participant

 

Streszczenie:

 

Zgodnie z art. 72 ust. 1 Prawa farmaceutycznego uprawnione do obrotu hurtowego produktami leczniczymi obok hurtowni i składów celnych, są także składy konsygnacyjne. Prawo farmaceutyczne nie definiuje jednak pojęcia składu konsygnacyjnego. Głównym problemem wiążącym się z regulacją działalności składów konsygnacyjnych w sektorze farmaceutycznym jest zakres czynności, do jakich uprawniony jest podmiot prowadzący skład. Zgodnie z Prawem farmaceutycznym przedsiębiorcy handlujący produktami leczniczymi mogą bowiem działać jedynie w takim zakresie, w jakim ich działania znajdują umocowanie w ustawie.

 

Problem w tym, że ustawa nie zawiera jasnych regulacji, co do zakresu uprawnień podmiotu prowadzącego skład konsygnacyjny. Mowa jest bowiem jedynie o odpowiednim stosowaniu do działalności składów przepisów odnoszących się do hurtowni farmaceutycznej. Z różnych względów nie do końca przydatne mogą być wnioski odnoszące się do składów konsygnacyjnych na gruncie prawa podatkowego.

 

Celem niniejszego artykułu będzie próba wyjaśnienia pojęcia „skład konsygnacyjny” w kontekście obrotu produktem leczniczym. Niniejsze wywody mają na celu pokazanie, iż prowadzenie składu konsygnacyjnego w obrocie produktami leczniczymi jest działaniem polegającym na przechowywaniu oraz transportowaniu produktów leczniczych będących własnością innych podmiotów. Właścicielem tychże produktów mogą być podmioty odpowiedzialne lub hurtownie farmaceutyczne, związane umową z podmiotem prowadzącym skład konsygnacyjny. Należy wyrazić nadzieję, że niniejsze opracowanie pomoże w ugruntowaniu stabilnej interpretacji prawa regulującego obrót hurtowy produktami leczniczymi.

 

Słowa kluczowe: prawo farmaceutyczne, skład konsygnacyjny.

 

Summary:

 

According to the art. 72 section 1 of the Polish Pharmaceutical Law only pharmaceutical warehouses, customs warehouses and consignment warehouses are entitled to participate in the wholesale market for medicinal products. However, Pharmaceutical Law does not define the concept of consignment warehouse. The main problem related to regulation of consignment warehouses in the pharmaceutical sector is a scope of activities of such a warehouse. According to the law, the pharmaceutical trader may act only to the limited extent, as it is specifically described in the Act.

 

The problem is that the law does not provide clear regulations as to the scope of the powers of the entity managing the consignment. The Pharmaceutical Law only stipulates that the rules concerning pharmaceutical wholesalers applies also to the consignment warehouse. For various reasons, the rules on the consignment warehouse from the tax law area may not be appropriate in a case of the application of Pharmaceutical Law.

 

The purpose of this article will attempt to explain the concept of "the consignment warehouse". The main concept is that operation of a consignment warehouse is an activity consisting of the storage and transportation of medicinal products owned by other entities. The aim of the author of the study is to consolidate interpretation of the law governing the wholesale trade in medicinal products.

 

Key words: consignment warehouse, pharmaceutical law.

 

GLOSA

 

Iwona Sepioło, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zbieg przestępstwa z art. 286 § 1 Kk i z art. 76 § 1 Kks – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 19/12

 

Relationships existing between the offence under Article 286, § 1 of the Penal Code and the fiscal offence under Article 76, § 1 of the Penal Fiscal Code – interpretation of Supreme Court Resolution of 24 January 2013, ref. no. I KZP 19/12

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Justyna Bazylińska-Nagler, Uniwersytet Wrocławski

 

Transgraniczne usługi zdrowotne w unijnym i polskim porządku prawnym

 

Cross-border medical healthcare in European Union and Polish law

 

Streszczenie:

 

Trwające prace nad implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej stwarzają doskonałą okazję do dyskusji o ochronie zdrowia w Unii Europejskiej. Na tym interesującym polu do rozważań wyrastają niełatwe pytania dotyczące zakresu swobody państw członkowskich w organizowaniu i w definiowaniu swoich systemów ochrony zdrowia oraz samego prawa pacjenta do refundowanej, transgranicznej opieki zdrowotnej, które jak wiadomo jest mocno oparte na fundamentalnych swobodach rynku wewnętrznego. Zestawienie uregulowań dyrektywy - inspirowanych orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE w dziedzinie usług medycznych - z propozycjami legislacyjnymi polskiego prawodawcy uwypukla rozbieżność ich celów i sprzeczność interesów. Terminowa i w pełni realizująca cele dyrektywy implementacja przyczyniłaby się do pozyskania znacznych środków finansowych za świadczenia opieki zdrowotnej, z których korzystaliby pacjenci zagraniczni. Pomimo, iż tzw. turystyka medyczna uznawana jest za jeden z najbardziej obiecujących obszarów naszej gospodarki działania polskiego prawodawcy wskazują na dążenie do realizacji innego celu, którym jest ograniczenie finansowania kosztów leczenia za granicą polskich pacjentów. Stąd w podrozdziale poświęconym korzyściom i kosztom dostosowania polskich przepisów do wymogów unijnych pojawiły się liczne uwagi krytyczne wypływające z poczucia niewykorzystanej szansy jaką była dla polskiej służby zdrowia i gospodarki dyrektywa o transgranicznej opiece zdrowotnej.

 

Słowa kluczowe: kompetencje państw członkowskich i UE w dziedzinie ochrony zdrowia, swoboda świadczenia usług, dyrektywa o transgranicznej opiece zdrowotnej, prawa pacjentów, implementacja dyrektywy.

 

Summary:

 

Discussion on the health protection in EU is always of the moment, especially now in Poland when the legislative work on the law implementing Directive on the application of patients’ rights in cross-border healthcare is in progress. The aim of this study is to face several challenging questions considering exclusive Member States’ competence to regulate labour and social security law as guaranteed in the Treaty Article 168 and ECJ’s consistent line of rulings saying that individuals and institutions providing benefits, rendering and buying medical services are beneficiaries of the economic basic freedoms, therefore they participate in the free movements of goods and services under Article 34 and Article 56 of the Treaty. The new Directive is to clarify the system of the free movement of patients in EU that was created primarily on the basis of internal market law, through the free provision of services, not on the mere competence of the EU in public health. The directive confirms and codifies the case law rules for reimbursement of expenses incurred by an insured person receiving medical care outside their country of affiliation. Polish legislative proposals seem to be far away from the major idea of the directive – namely – to enhance the cross-border medical services at the same time generating substantial income for medical service providers and widely speaking – for state’s economy. Rendering medical services is considered to be one of the most dynamic sectors of Polish economy, however, for economical reasons the new laws implementing EU directive are oriented to curb Polish patients from travelling abroad to benefit from cross-border medical help and to have their medical expenses reimbursed.

 

Key words: Member States’ & EU’s competence in healthcare, freedom to provide services, patient mobility Directive, patients’ rights, , directive implementation.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €