Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 12/2017

ISSN: 0137-5490
Pages: 36
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
14.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 12/2017

 

Plik do pobrania

 

Spis treści

 

Joanna Gronkowska, Skarbnik Powiatu Tatrzańskiego, Powiat Tatrzański

 

Wojciech Pyzioł, Uniwersytet Jagielloński

 

Anna Walaszek-Pyzioł, Uniwersytet Jagielloński

 

Aspekty finansowo - prawne klastra energii

 

Financial and legal aspects of the energy cluster

 

Streszczenie:

 

Ustawą z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Ustawa OZE, 2015) wprowadzono pojęcie „klastra energii”. Celem niniejszej publikacji jest analiza zagadnień prawno-regulacyjnych dedykowanych klastrom energii, niezbędnych do efektywnego prowadzenia przez nie działalności gospodarczej realizującej przy tym w skali lokalnej cel zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

 

Słowa kluczowe: klaster energii, formy prawne koordynatora klastra energii, energetyka rozproszona, innowacyjność, efektywność klastrów energii.

 

Summary:

 

Act of 20 February 2015 Renewable Energy Sources (RES Act, 2015) introduced the term "energy cluster". The purpose of this publication is to analyse the legal issues related to energy clusters, which are essential for the efficient pursuit of economic activity by them, which aims at ensuring energy security in a local scale.

 

Key words: energy cluster ∙ legal form of energy cluster coordinator ∙ distracted energy ∙ innovation ∙ energy efficiency clusters.

 

Marcin Asłanowicz, Sąd Arbitrażowy przy KIG

 

Arbiter jako świadek w postępowaniu cywilnym – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda

 

Arbitrator as a witness in civil proceedings - remarks de lege lata and de lege ferenda

 

Streszczenie:

 

W artykule omówiona została problematyka dopuszczalności przeprowadzenia dowodu z zeznań arbitra jako świadka, na okoliczności o których arbiter dowiedział się w toku prowadzonego postępowania arbitrażowego. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu poufności narady arbitrów. Autor dokonał także badania porównawczego regulacji w przedmiotowym zakresie przyjętych w wybranych obcych systemach prawnych. Podsumowaniem artykułu jest postulat de lege ferenda, w którym przedstawiona została propozycja odpowiedniej nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

Słowa kluczowe: postępowanie arbitrażowe, postępowanie dowodowe, zeznania świadków, zasada poufności w arbitrażu.

 

Summary:

 

The article discusses the matter of the admissibility to take evidence from the testimony of an arbitrator, as a witness, to present circumstances about which the arbitrator learned in the course of the arbitration being conducted. Particular attention has been devoted to the matter of confidentiality of arbitrators’ discussions. The author also conducted a comparative analysis of the regulations on this matter which have been adopted in selected foreign legal systems. The article is summarized by a de lege ferenda postulate, which presents a proposal of an appropriate amendment to the provisions of the Civil Procedures Code.

 

Key words: arbitration proceedings, evidence, witness’ testimonies, confidentiality in arbitration.

 

Roman Stec

 

Podmiotowe ustawowe przypadki wyłączające wypłatę odszkodowań za szkody powodowane przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach

 

Subjective statutory cases excluding compensation for damages caused by wild boars, elks, deer, fallow deer and roe-deer in crops and fetuses

 

Streszczenie:

 

Art. 48 prawa łowieckiego wprowadza jako obowiązujące i określa sześć przesłanek, których prawne zaistnienie powoduje, iż poszkodowanemu właścicielowi lub posiadaczowi gruntu, na którym założona jest uprawa rolna, odszkodowanie za powstałe szkody łowieckie nie będzie przysługiwało. Katalog tych przesłanek jest zamknięty i odszkodowanie nie będzie przysługiwało tylko w przypadkach wprost wymienionych w art. 48 pr. łow. Przepis art. 48 pr. łow. ogranicza prawo poszkodowanego do naprawienia szkody i w pkt 1–3 określa podmiotowe przesłanki wyłączenia odpowiedzialności za szkody łowieckie. W związku z tym przepis ten należy uznawać za przepis ograniczający prawa i wolności człowieka i obywatela. Artykuł 48 pr. łow. należy interpretować wyłącznie wąsko. W codziennej działalności podmiotów wymienionych w ustawie, a zajmujących się prowadzeniem gospodarki łowieckiej, różnie się dzieje w praktyce prawnej. Poniżej omówiono i przeanalizowano podmiotowe ustawowe przypadki wyłączające wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie powstałe w uprawach i płodach rolnych.

 

Słowa kluczowe: Prawo łowieckie, odszkodowania za szkody łowieckie, wyłączenia wypłaty odszkodowań łowieckich, gospodarka łowiecka.

 

Summary:

 

Article. 48 hunting law introduces as applicable and specifies the six conditions, which the legal existence of the victim to the owner or possessor of the land on which agricultural cultivation is, compensation for damages will be payable not hunting. Directory of those conditions is a directory and no compensation will be payable only in those cases which are expressly mentioned in the Act in article. 48. Provision of art. 48. restricts the right of the victim to repair the damage and in points 1-3 specifies the symptoms of conditions for exclusion of liability for harm hunting. Therefore, this provision should be recognised as a provision restricting the rights and freedoms of individuals, in other words – restricting the rights and freedoms of man and citizen. Article 48 should be interpreted only narrowly. It is therefore its interpretation extending. In the daily operations of the entities listed in the Act, dealing with the running of the hunting economy, different happens in legal practice. This article discusses and analyzes the statutory exemption cases symptoms compensation for damage resulting from the hunting crops and agricultural crops.

 

Key words: Hunting law, compensation for damage to hunting, exclusion of hunting compensation, hunting economy.

 

Justyna Nowak, Uniwersytet Łódzki

 

Nowa superinspekcja do celów Urzędowej Kontroli Żywności – czy jest „super” także dla konsumentów?

 

New Superinspection for the purposes of the Official Food Control - is it super for consumers as well?

 

Streszczenie:

 

Artykuł dotyczy mechanizmów nadzoru nad przestrzeganiem wymagań sanitarnych, jakościowych i handlowych suplementów diety. W chwili obecnej kompetencje w tym zakresie przyznane są pięciu różnym inspekcjom, co powoduje, że przedsiębiorca zajmujący się produkcją i dystrybucją tych środków spożywczych, narażony jest na niepewność co do ich właściwości. Ustawodawca planuje wprowadzenie ustawy, na mocy której uprawnienia poszczególnych organów zostaną przekazanej jednej, powołanej w ich miejsce inspekcji. Reforma jednak tylko częściowo obejmie kontrolę nad suplementami diety. Artykuł ma na celu ocenę proponowanych zmian oraz opisanie ich wpływu na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa stosowania suplementów dla konsumentów.

 

Słowa kluczowe: żywność, suplementy, nadzór, reforma, konsument.

 

Summary:

 

The article concerns currently existing in Poland mechanisms of controlling compliance with sanitary, quality and commercial requirements stated for dietary supplements. Nowadays supervision competences are granted to five different inspection, what causes significant difficulties for the entrepreneurs producing and distributing such products and exposes them to legal uncertainty. For this reason the legislator plans to implement the statute on ground of which newly established organ would take over most of the food inspection duties. The reform however only partially embraces the control of dietary supplements. The article aims at assessment of proposed alterations and description of their influence on increasing the level of safety of the consumption of dietary supplements.

 

Key words: food, supplements, inspection, reform, consumer.

 

Spis treści

 

ROK 2017 (LXX) NR 1-12

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Wojciech Bożek, Uniwersytet Szczeciński

 

Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa w kontekście rozliczania kosztów obsługi długu publicznego

 

Sureties and guarantees granted by the State Treasury in the context of settlement of debt service costs

 

Streszczenie:

 

Jednym z instrumentów finansów publicznych są poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa, które służą finansowaniu działalności gospodarczej zwłaszcza dużych projektów inwestycyjnych. W opracowaniu omówiono wpływ zobowiązań wynikających z udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji na bezpieczeństwo sektora finansów publicznych i znaczenie zasady jawności i przejrzystości jako zasady prawidłowej gospodarki finansowej, której stosowanie sprzyja bieżącemu monitorowaniu stanu zadłużenia państwa związanego również z udzielonymi i wypłaconymi kwotami z tytułu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa.

 

W konkluzjach autor stwierdza, że poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa mają istotne znaczenie jako narzędzia wsparcia postępu gospodarczego. Jednakże zobowiązania wypłacone w związku z udzielonym poręczeniem i gwarancją SP stanowią koszt obsługi długu publicznego, dlatego konieczne jest podejmowanie efektywnych działań zmierzających do skutecznej windykacji ww. należności publicznoprawnych. Aktualna wysokość państwowego długu publicznego i jego relacja do produktu krajowego brutto w pełni uzasadniają takie wnioski. W opracowaniu wykorzystano prawnoporównawczą, dogmatycznoprawną oraz analityczną metodę badawczą.

 

Słowa kluczowe: poręczenia, gwarancja, Skarb Państwa, dług publiczny.

 

Summary:

 

Of one of the instruments of public finances are sureties and guarantees of the State Treasury (ST). They assist the financing of economic activity, especially of large investment projects. The paper discusses the impact of the obligations arising from granted by the ST sureties and guarantees for the safety of the public finance sector and the importance of publicity and transparency as a principle of sound financial management, chich promotes the current monitoring status of state debt associated with the granted and paid sureties and guarantees ST.

 

In its conclusions the autor states that sureties and guarantees of ST are important as a tool to suport economic progress. However, the obligations paid in connection with the surety and guarantee granted by the ST are the cost of servicing the public debt. Therefore, it isnecessary to undertake effective actions aimed at the effective recovery of the above mentioned public debts. The current level of public debt and its relation to Gross domestic produkt fully justify such conclusions.
The paper uses a comparative, dogmatic, and analytical research method.

 

Key words: sureties, guarantees, the State Treasury, the public debt.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €