Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.12.2
JEL: K21, K29, K40
Maciej Etel ORCID: 0000-0003-1740-4688 , e-mail: etel.m|uwb.edu.pl| |etel.m|uwb.edu.pl

Proceedings on excessive delays in payments in commercial transactions

Proceeding on excessive delays in payments in commercial transactions is a new proceeding conducted by the Competition and Consumer Protection Authority in Poland (which is the President of the Office of Competition and Consumer Protection). Its purpose is to improve the legal environment for commercial transactions by reducing excessive delays in payments. The aim of the article is to describe the legal basis of the proceedings and to indicate the characteristic features of the solutions adopted. It refers especially to initiation, duration and termination of the proceedings and the competences and decisions of the conducting authority.

Download article
Keywords: delays in payment; proceedings; Competition and Consumer Protection Authority

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Baehr, J., Faliszewski, T. (2016). Komentarz do art. 29–35. W: Stawicki A., Stawicki E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. LEX/el.

Białowolski, P., Łaszek, A. (2017). Zatory płatnicze: duży problem dla małych firm. Warszawa: Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju — FOR.

Etel, M. (2012). Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym. Warszawa: Wolters Kluwer.

Etel, M. (2018). Nowy przedsiębiorca w ustawie z 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A: Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne, (2), 56–70. https://doi.org/10.33674/acta_520182

Jaroszyński, K. (2014). Komentarz do art. 29–35. W: Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, 817–858. Warszawa: C.H. Beck.

Kohutek, K. (2014). Komentarz do art. 29–35. W: Kohutek, K., Sieradzka, M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. LEX/el.

Kozieł, G. (2018). Komentarz do art. 3–4. W: Kozieł, G. (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (2018). Zatory płatnicze w Polsce. Zielona Księga, https://www.gov.pl (25.10.2019).

Nowicki, J. E. (2018). Komentarz do art. 3. W: Nowicki, J. E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany. LEX/el.

Piszcz, A. (2018). Komentarz do art. 6. W: Kozieł, G. (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Skubiszak-Kalinowska, I. (2019). Komentarz do art. 3. W: Skubiszak-Kalinowska, I., Wiktorowska, E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany. LEX/el.

Akty prawne/Legal acts

Uchwała nr 8 Rady Ministrów z 14.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. z 2017 r. poz. 260).

Ustawa z 14.06.1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.).

Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865 ze zm.).

Ustawa z 29.08.1997 r. — Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900, ze zm.).

Ustawa z 29.01.2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).

Ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.).

Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.).

Ustawa z 12.05.2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1534 ze zm.).

Ustawa z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.).

Ustawa z 6.03.2018 r. — Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.).

Ustawa z 9.11.2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2018 r., poz. 2212 ze zm.).

Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1649).

Inne źródła/Other sources

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Druk sejmowy nr 3475 z 20.05.2019 r., http://www.orka.sejm.gov.pl (15.10.2019).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
81.00 €
73.00
get subscription