Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.12.2
JEL: K21, K29, K40
Maciej Etel ORCID: 0000-0003-1740-4688 , e-mail: etel.m|uwb.edu.pl| |etel.m|uwb.edu.pl

Postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych

Postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych jest nowym postępowaniem prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego celem jest poprawa otoczenia prawnego transakcji handlowych poprzez ograniczenie zatorów płatniczych. Celem artykułu jest omówienie elementów konstrukcyjnych postępowania i zaakcentowanie cech charakterystycznych przyjętych rozwiązań. Tekst odnosi się do podstaw normatywnych, istoty, wymiaru przedmiotowego i podmiotowego, uprawnień oraz obowiązków Prezesa UOKiK jako organu, przed którym toczy się postępowanie, a także przesłanek i form wszczęcia i zakończenia oraz czasu trwania tego postępowania.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zatory płatnicze; postępowanie; Prezes UOKiK

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Baehr, J., Faliszewski, T. (2016). Komentarz do art. 29–35. W: Stawicki A., Stawicki E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. LEX/el.

Białowolski, P., Łaszek, A. (2017). Zatory płatnicze: duży problem dla małych firm. Warszawa: Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju — FOR.

Etel, M. (2012). Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym. Warszawa: Wolters Kluwer.

Etel, M. (2018). Nowy przedsiębiorca w ustawie z 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A: Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne, (2), 56–70. https://doi.org/10.33674/acta_520182

Jaroszyński, K. (2014). Komentarz do art. 29–35. W: Skoczny, T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, 817–858. Warszawa: C.H. Beck.

Kohutek, K. (2014). Komentarz do art. 29–35. W: Kohutek, K., Sieradzka, M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. LEX/el.

Kozieł, G. (2018). Komentarz do art. 3–4. W: Kozieł, G. (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (2018). Zatory płatnicze w Polsce. Zielona Księga, https://www.gov.pl (25.10.2019).

Nowicki, J. E. (2018). Komentarz do art. 3. W: Nowicki, J. E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany. LEX/el.

Piszcz, A. (2018). Komentarz do art. 6. W: Kozieł, G. (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Skubiszak-Kalinowska, I. (2019). Komentarz do art. 3. W: Skubiszak-Kalinowska, I., Wiktorowska, E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany. LEX/el.

Akty prawne/Legal acts

Uchwała nr 8 Rady Ministrów z 14.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. z 2017 r. poz. 260).

Ustawa z 14.06.1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.).

Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865 ze zm.).

Ustawa z 29.08.1997 r. — Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900, ze zm.).

Ustawa z 29.01.2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).

Ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.).

Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.).

Ustawa z 12.05.2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1534 ze zm.).

Ustawa z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.).

Ustawa z 6.03.2018 r. — Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.).

Ustawa z 9.11.2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2018 r., poz. 2212 ze zm.).

Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1649).

Inne źródła/Other sources

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Druk sejmowy nr 3475 z 20.05.2019 r., http://www.orka.sejm.gov.pl (15.10.2019).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę