Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.1.2
JEL: K23

Satisfaction of consumer borrower's debts by the insolvency administrator of a credit and savings union as a result of early repayment of credit

The purpose of the article is to discuss the principles of satisfying the debt of a borrower who has made an early loan repayment after the declaration of bankruptcy of the SKOK. The bankruptcy declaration made by a bank or by a savings and credit union does not affect the right of a consumer borrower to repay a credit earlier under the Article 48 and 49 ust. 1 of the Consumer Credit Act. If the loan has been granted before the bankruptcy was declared, the consumer credit agreement remains in force. The borrower has the obligation to repay the instalments, unless he repay a credit earlier. The early repayment means that the agreement ends and the a borrower has a claim against the bankruptcy estate for the operational costs under the Article 49 ust. 1 of the Consumer Credit Act. The claim arises after the commencement of the bankruptcy as a result of an elimination of the legal basis for the obligation (Article 410 § 2 of the Civil Code). This claim is generally satisfied wholly by a bankruptcy receiver from the bankruptcy estate without the need to present it in the bankruptcy proceedings.

Download article
Keywords: bankruptcy declaration; bank; savings and credit union; consumer; early repayment

References

Bibliografia/References

Allerhand, M. (1998). Prawo upadłościowe. Komentarz. Bielsko-Biała: Park.

Buber, O. (1936). Polskie prawo upadłościowe. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Przedstawicieli Handlowych w Warszawie.

Cieślak, S. (1997). Charakterystyka pojęć wierzytelności upadłościowej, wierzyciela upadłościowego oraz sposobu zaspokojenia wierzytelności upadłościowej. Przegląd Prawa Handlowego (12), 22–26.

Czech, T. (2016). Limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Monitor Prawa Bankowego (2), 52–75.

Czech, T. (2018). Kredyt konsumencki. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Czech, T. (2019a). Uprawnienie kredytobiorcy do przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego, https://www.temidium.pl/artykul/uprawnienie_kredytobiorcy_do_przedterminowej_splaty_kredytu_hipotecznego-5172.html (20.04.2020).

Czech, T. (2019b). Kredyt hipoteczny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Dubis, W. (2019). Komentarz do art. 410. W: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Grochowski, M. (2019). Komentarz do art. 49. W: Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Guggenberger, L. (2017). Nebenentgelte im Bankgeschäft, AGB-Kontrolle und Markttransparenz. Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (1), 1–7.

Jakubecki, A. (red). (2010). Komentarz do art. 342. W: F. Zedler (red.). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Janda, P. (2016). Konkurencja wierzycieli osobistych w postępowaniu upadłościowym po nowelizacji. Przegląd Prawa Handlowego (5), 15–21.

Janda, P. (2020). Prawo upadłościowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Karasek, I. (2005). Komentarz do art. 102. W: F. Zoll (red.). Prawo bankowe. Komentarz. Kraków: Zakamycze.

Kobus, M. (2018). Przedterminowa spłata kredytu hipotecznego w świetle ustawy o kredycie hipotecznym. Monitor Prawa Bankowego (7–8), 91–101.

Kopeć, A. (2011). Całkowity koszt kredytu w nowej ustawie o kredycie konsumenckim. Monitor Prawa Bankowego (12), 63–68.

Kopeć, A. (2012). Komentarz do art. 49. W: Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Korzan, K. (1993). Stanowisko syndyka masy upadłości i jego kwalifikacje. Przegląd Prawa Handlowego (7–8), 8–15.

Korzonek, J. (1992). Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym. Komentarz. Wrocław: Budaco.

Kosiński, H. (2013). Komentarz do art. 102. W: H. Gronkiewicz-Waltz (red.). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Kruczalak-Jankowska, J. (2010). Ogłoszenie upadłości. Skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym postępowaniu upadłościowym. Warszawa: Wolters Kluwer.

Księżak, P. (2020). Komentarz do art. 410. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Kuropatwiński, J. (2006). Ekspektatywa powstania wierzytelności w polskim prawie cywilnym. Bydgoszcz: Branta.

Lisiewski, M. (1938). Uznanie w Polsce wyroków zagranicznych. Polski Proces Cywilny (7–8), 193–204.

Łętowska, E. (2000). Bezpodstawne wzbogacenie. Warszawa: C.H. Beck.

Maliszewska-Nienartowicz, J. (2002). Ustawa o kredycie konsumenckim — dostosowanie polskich regulacji do wymogów prawa wspólnotowego. Glosa (9), 9–18.

Mazur, L. (2008). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Mojak, J. (2001). Obrót wierzytelnościami. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Möller, C. (2019). Komentarz do § 501. W: H. G. Bamberger (red.), H. Roth (red.), W. Hau (red.), R. Poseck (red.). Beck'scher Online-Kommentar BGB. München: C. H. Beck.

Mostowik, P. (2007). Bezpodstawne wzbogacenie. Studia Prawa Prywatnego (2), 43–92.

Możdżeń, M. (2017). W: A. Witosz (red.). Prawo upadłościowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Ohanowicz, A. (2007). Bezpodstawne wzbogacenie (1981). W: A. Gulczyński (red.), Alfred Ohanowicz. Wybór prac, 1007–1058. Warszawa: C.H. Beck.

Rogoń, D. (2019). Komentarz do art. 38. W: K. Osajda (red.), Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Rutkowska-Tomaszewska, E. (2016). Redukcja kosztów kredytu konsumenckiego a przedterminowa jego spłata w świetle art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Studia Prawno-Ekonomiczne, C, 163–177.

Rzecznik Praw Obywatelskich (2019). Pismo procesowe Rzecznika Praw Obywatelskich zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym z dnia 25.06.2019, sygn. V. 7220.65.2019. JF.

Schoditsch, T. (2016). Einmalige Bearbeitungsgebühr und vorzeitige Kreditrückzahlung (§ 16 VKrG). Zeitschrift für Verbraucherrecht (4), 100–107.

Schürnbrand, J., Weber, C. A. (2019). Komentarz do § 501. W: H. P. Westermann (red.), Münchener Kommentar zum BGB. Band 4: Schuldrecht, Besonderer Teil I, §§ 433–534, Finanzierungsleasing, CISG. München: C.H. Beck.

Serda, W. (1998). Nienależne świadczenie. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Stanisławska, M. (2018). Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Torbus, A. (1997). Rozwiązywanie umów wzajemnych przez syndyka masy upadłościowej w trybie art. 39 pr. upadł. Rejent (7–8), 160–182.

Torbus, A. (2017). Wpływ skutków ogłoszenia upadłości wynajmującego na umowę najmu nieruchomości. Doradca Restrukturyzacyjny (10), 37–44.

Torbus, A. (2020). Zakończenie postępowania upadłościowego. W: A. Hrycaj (red.), A. Jakubecki (red.), A. Witosz (red.), System prawa handlowego. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, 1233–1292. Warszawa: C.H. Beck.

Turek, P. (2013). Problematyka przedterminowej spłaty kredytu. Przegląd Prawa Handlowego (5), 54–58.

Wachnicka, A. (2019). Redukcja kosztów w razie przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego w świetle orzeczenia TSUE C-383/18. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (8), 78–91.

Wiśniewski, A. (1998). Umowa leasingu a upadłość. Glosa do uchwały SN z dnia 11 lipca 1996 r., III CZP 75/96. Państwo i Prawo (1), 99–106.

Wojtczak, D. (2012). Usługi bankowe w regulacjach Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zedler, F. (1997). Prawo upadłościowe i układowe. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
83.00 €
74.00
get subscription