Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.1.2
JEL: K23

Zaspokojenie przez syndyka kasy oszczędnościowo-kredytowej wierzytelności kredytobiorcy-konsumenta w następstwie wcześniejszej spłaty kredytu po ogłoszeniu upadłości

Celem artykułu jest omówienie zasad zaspokajania wierzytelności kredytobiorcy, który dokonał wcześniejszej spłaty kredytu po ogłoszeniu upadłości SKOK-u. Ogłoszenie upadłości banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej nie wpływa na uprawnienie konsumenta-kredytobiorcy do wcześniejszej spłaty kredytu na podstawie art. 48 i 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Jeżeli kredyt został udzielony przed ogłoszeniem upadłości, kredytobiorca ma obowiązek regulować raty kredytu, chyba że dokona jego wcześniejszej spłaty. Wcześniejsza spłata dokonana po ogłoszeniu upadłości jest równoznaczna z zakończeniem bytu prawnego stosunku kredytowego, a spłacającemu przysługuje wówczas wierzytelność do masy upadłości o zwrot kosztów kredytu w zakresie wyznaczonym przez art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Wierzytelność kredytobiorcy- konsumenta powstaje i staje się wymagalna po ogłoszeniu upadłości (art. 410 § 2 kodeksu cywilnego). Ta wierzytelność jest zaspokajana co do zasady przez syndyka z masy upadłości w całości, bez konieczności jej zgłoszenia do postępowania upadłościowego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ogłoszenie upadłości; bank; kasa oszczędnościowo-kredytowa; konsument; wierzytelność o zwrot kosztów kredytu

Bibliografia

Bibliografia/References

Allerhand, M. (1998). Prawo upadłościowe. Komentarz. Bielsko-Biała: Park.

Buber, O. (1936). Polskie prawo upadłościowe. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Przedstawicieli Handlowych w Warszawie.

Cieślak, S. (1997). Charakterystyka pojęć wierzytelności upadłościowej, wierzyciela upadłościowego oraz sposobu zaspokojenia wierzytelności upadłościowej. Przegląd Prawa Handlowego (12), 22–26.

Czech, T. (2016). Limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Monitor Prawa Bankowego (2), 52–75.

Czech, T. (2018). Kredyt konsumencki. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Czech, T. (2019a). Uprawnienie kredytobiorcy do przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego, https://www.temidium.pl/artykul/uprawnienie_kredytobiorcy_do_przedterminowej_splaty_kredytu_hipotecznego-5172.html (20.04.2020).

Czech, T. (2019b). Kredyt hipoteczny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Dubis, W. (2019). Komentarz do art. 410. W: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Grochowski, M. (2019). Komentarz do art. 49. W: Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Guggenberger, L. (2017). Nebenentgelte im Bankgeschäft, AGB-Kontrolle und Markttransparenz. Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (1), 1–7.

Jakubecki, A. (red). (2010). Komentarz do art. 342. W: F. Zedler (red.). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Janda, P. (2016). Konkurencja wierzycieli osobistych w postępowaniu upadłościowym po nowelizacji. Przegląd Prawa Handlowego (5), 15–21.

Janda, P. (2020). Prawo upadłościowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Karasek, I. (2005). Komentarz do art. 102. W: F. Zoll (red.). Prawo bankowe. Komentarz. Kraków: Zakamycze.

Kobus, M. (2018). Przedterminowa spłata kredytu hipotecznego w świetle ustawy o kredycie hipotecznym. Monitor Prawa Bankowego (7–8), 91–101.

Kopeć, A. (2011). Całkowity koszt kredytu w nowej ustawie o kredycie konsumenckim. Monitor Prawa Bankowego (12), 63–68.

Kopeć, A. (2012). Komentarz do art. 49. W: Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Korzan, K. (1993). Stanowisko syndyka masy upadłości i jego kwalifikacje. Przegląd Prawa Handlowego (7–8), 8–15.

Korzonek, J. (1992). Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym. Komentarz. Wrocław: Budaco.

Kosiński, H. (2013). Komentarz do art. 102. W: H. Gronkiewicz-Waltz (red.). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Kruczalak-Jankowska, J. (2010). Ogłoszenie upadłości. Skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym postępowaniu upadłościowym. Warszawa: Wolters Kluwer.

Księżak, P. (2020). Komentarz do art. 410. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Kuropatwiński, J. (2006). Ekspektatywa powstania wierzytelności w polskim prawie cywilnym. Bydgoszcz: Branta.

Lisiewski, M. (1938). Uznanie w Polsce wyroków zagranicznych. Polski Proces Cywilny (7–8), 193–204.

Łętowska, E. (2000). Bezpodstawne wzbogacenie. Warszawa: C.H. Beck.

Maliszewska-Nienartowicz, J. (2002). Ustawa o kredycie konsumenckim — dostosowanie polskich regulacji do wymogów prawa wspólnotowego. Glosa (9), 9–18.

Mazur, L. (2008). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Mojak, J. (2001). Obrót wierzytelnościami. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Möller, C. (2019). Komentarz do § 501. W: H. G. Bamberger (red.), H. Roth (red.), W. Hau (red.), R. Poseck (red.). Beck'scher Online-Kommentar BGB. München: C. H. Beck.

Mostowik, P. (2007). Bezpodstawne wzbogacenie. Studia Prawa Prywatnego (2), 43–92.

Możdżeń, M. (2017). W: A. Witosz (red.). Prawo upadłościowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Ohanowicz, A. (2007). Bezpodstawne wzbogacenie (1981). W: A. Gulczyński (red.), Alfred Ohanowicz. Wybór prac, 1007–1058. Warszawa: C.H. Beck.

Rogoń, D. (2019). Komentarz do art. 38. W: K. Osajda (red.), Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Rutkowska-Tomaszewska, E. (2016). Redukcja kosztów kredytu konsumenckiego a przedterminowa jego spłata w świetle art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Studia Prawno-Ekonomiczne, C, 163–177.

Rzecznik Praw Obywatelskich (2019). Pismo procesowe Rzecznika Praw Obywatelskich zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym z dnia 25.06.2019, sygn. V. 7220.65.2019. JF.

Schoditsch, T. (2016). Einmalige Bearbeitungsgebühr und vorzeitige Kreditrückzahlung (§ 16 VKrG). Zeitschrift für Verbraucherrecht (4), 100–107.

Schürnbrand, J., Weber, C. A. (2019). Komentarz do § 501. W: H. P. Westermann (red.), Münchener Kommentar zum BGB. Band 4: Schuldrecht, Besonderer Teil I, §§ 433–534, Finanzierungsleasing, CISG. München: C.H. Beck.

Serda, W. (1998). Nienależne świadczenie. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Stanisławska, M. (2018). Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Torbus, A. (1997). Rozwiązywanie umów wzajemnych przez syndyka masy upadłościowej w trybie art. 39 pr. upadł. Rejent (7–8), 160–182.

Torbus, A. (2017). Wpływ skutków ogłoszenia upadłości wynajmującego na umowę najmu nieruchomości. Doradca Restrukturyzacyjny (10), 37–44.

Torbus, A. (2020). Zakończenie postępowania upadłościowego. W: A. Hrycaj (red.), A. Jakubecki (red.), A. Witosz (red.), System prawa handlowego. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, 1233–1292. Warszawa: C.H. Beck.

Turek, P. (2013). Problematyka przedterminowej spłaty kredytu. Przegląd Prawa Handlowego (5), 54–58.

Wachnicka, A. (2019). Redukcja kosztów w razie przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego w świetle orzeczenia TSUE C-383/18. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (8), 78–91.

Wiśniewski, A. (1998). Umowa leasingu a upadłość. Glosa do uchwały SN z dnia 11 lipca 1996 r., III CZP 75/96. Państwo i Prawo (1), 99–106.

Wojtczak, D. (2012). Usługi bankowe w regulacjach Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zedler, F. (1997). Prawo upadłościowe i układowe. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę