Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.5.7
JEL: K22, K23, K34
Krzysztof Teszner ORCID: 0000-0002-7398-582X , e-mail: k.teszner|uwb.edu.pl| |k.teszner|uwb.edu.pl

Scope of judicial control of the blocking of an entrepreneur's bank account — a gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 27 April 2020, I FSK 491/20

judgment of the Supreme Administrative Court of 27 April 2020, I FSK 491/20

The judgment of the Supreme Administrative Court concerns the issue of control of the application of the blockade of the entrepreneur's bank account by the tax administration due to the possibility of its use for tax frauds. The Court's view that the premises of a short account blockade are subject to court-administrative control is correct. This results from the pro-constitutional interpretation of Article 119zv § 1 and Article 119zw § 1 of the Tax Ordinance. However, the position of the Court that the control of the premises of a short blockade is possible only as a result of an appeal against the decision of the Head of The National Fiscal Administration (KAS) on the extension of the blockade of the entrepreneur's bank account for a fixed period cannot be approved.

Keywords: bank account blocking; tax ordinance; administrative court proceedings

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Chróścielewski, W., Kmieciak, Z. (2005). Kierunki wykładni prawa w działalności orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego. W: Sądownictwo administracyjne gwarantem praw i wolności obywatelskich 1980–2005, Warszawa: Naczelny Sąd Administracyjny.

Jagielska, M., Jagielski, J., Stankiewicz, R. (2013). Komentarz do art. 134 p.p.s.a. W: R. Hauser (red.), M. Wierzbowski (red.). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Morawski, L. (2002). Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń: TNOiK Dom Organizatora.

Nowacki, J. (1964). „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa. Państwo i Prawo, (3), 374.

Oniszczuk, J. (red.) (2004). Konstytucja RP w orzecznictwie TK na początku XXI w. Kraków: Zakamycze.

Stachurski, W. (2010). Prokonstytucyjna wykładania przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy towarów w systemie tax free, W: P. J. Lewkowicz (red.), J. Stankiewicz (red.), Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego. Białystok: Temida 2.

Szubiakowski, M. (2018). Problemy proceduralne blokady rachunku bankowego w celu przeciwdziałania wyłudzeniom skarbowym. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (3), 47 i n.

Teszner, K. (2010). Problematyka stanowienia i stosowania prawa podatkowego w świetle art. 78 Konstytucji RP. W: J. Lewkowicz (red.), J. Stankiewicz (red.). Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego. Białystok: Temida 2.

Teszner, K. (2020). Komentarz do art. 119zzb Ordynacji podatkowej. W: L. Etel (red.). Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany. LEX/el.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
81.00 €
73.00
get subscription