Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.5.7
JEL: K22, K23, K34
Krzysztof Teszner ORCID: 0000-0002-7398-582X , e-mail: k.teszner|uwb.edu.pl| |k.teszner|uwb.edu.pl

Zakres sądowej kontroli blokady rachunku bankowego przedsiębiorcy — glosa do wyroku NSA z 27.04.2020 r., I FSK 491/20

Glosowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy problematyki kontroli stosowania przez administrację skarbową blokady rachunku bankowego przedsiębiorcy z powodu możliwości jego wykorzystywania do wyłudzeń skarbowych. Trafny jest pogląd Sądu, że przesłanki krótkiej blokady rachunku podlegają kontroli sądowoadministracyjnej. Wynika to z prokonstytucyjnej wykładni art. 119zv § 1 i art. 119zw § 1 Ordynacji podatkowej. Nie można natomiast zaaprobować że stanowiska Sądu, że kontrola przesłanek krótkiej blokady jest możliwa dopiero w wyniku zaskarżenia postanowienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w przedmiocie przedłużenia na czas oznaczony blokady rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: blokada rachunku bankowego; ordynacja podatkowa; postępowanie sądowoadministracyjne

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Chróścielewski, W., Kmieciak, Z. (2005). Kierunki wykładni prawa w działalności orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego. W: Sądownictwo administracyjne gwarantem praw i wolności obywatelskich 1980–2005, Warszawa: Naczelny Sąd Administracyjny.

Jagielska, M., Jagielski, J., Stankiewicz, R. (2013). Komentarz do art. 134 p.p.s.a. W: R. Hauser (red.), M. Wierzbowski (red.). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Morawski, L. (2002). Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń: TNOiK Dom Organizatora.

Nowacki, J. (1964). „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa. Państwo i Prawo, (3), 374.

Oniszczuk, J. (red.) (2004). Konstytucja RP w orzecznictwie TK na początku XXI w. Kraków: Zakamycze.

Stachurski, W. (2010). Prokonstytucyjna wykładania przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy towarów w systemie tax free, W: P. J. Lewkowicz (red.), J. Stankiewicz (red.), Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego. Białystok: Temida 2.

Szubiakowski, M. (2018). Problemy proceduralne blokady rachunku bankowego w celu przeciwdziałania wyłudzeniom skarbowym. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (3), 47 i n.

Teszner, K. (2010). Problematyka stanowienia i stosowania prawa podatkowego w świetle art. 78 Konstytucji RP. W: J. Lewkowicz (red.), J. Stankiewicz (red.). Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego. Białystok: Temida 2.

Teszner, K. (2020). Komentarz do art. 119zzb Ordynacji podatkowej. W: L. Etel (red.). Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany. LEX/el.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę