Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.1.6
JEL: K23, K31
Kamil Mroczka ORCID: 0000-0003-3809-3479 , e-mail: ks.mroczka|uw.edu.pl| |ks.mroczka|uw.edu.pl

Supplementary decree of the voivode (a Polish Provincial Governor) as an instrument of supervision over the local government — the case of termination of a mandate in connection with a violation of the anti-corruption act

The aim of this article is to analyze the institution of a substitute governor's in conjunction with the Anti- Corruption Act. This article refers to the issue of legal regulations concerning the supplementary decree as one of the special instruments of personal supervision exercised by the voivode (a provincial representative of the central government in Poland) over the activities of local government. A supplementary decree may be issued by a voivode in cases where the local government bodies do not take action as prescribed by the law. With such an action the voivode substitutes local government bodies, taking over their competences on the basis of specific legal rules. The legal basis for issuing supplementary decrees are the provisions of the legal acts setting the legal framework for the Polish local government system acts in conjunction with the Anti- Corruption Act. The author bases his discussion on previous of legal writing and case law as well as his own practical experience in the interpretation and application of the Anti-Corruption act. The text partly uses findings of the author presented in other publications concerning the Anti-Corruption Act (Mroczka, 2020, p. 31–64).

Keywords: voivode (provincial governor); supplementary decree; supervision; local selfgovernment; anti-corruption law

References

Bibliografia/References

Literatura

Borówka, K. (2018). Zarządzenie zastępcze wojewody. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Buczkowski, Ł. (2013). Środki nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego. W: W. Skrzydło, K. Eckhardt, P. Steciuk (red.), Prawo naszych sąsiadów. Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie. Rzeszów: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji.

Chaba, D. (2018). Konstytucja RP jako podstawa umocowania samodzielności samorządu terytorialnego. W: K. Małysa-Sulińska, M. Stec (red.), Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Chlipała, M., Żurek-Wójcik, J. (2020). Problematyka prawna uzasadnienia aktów nadzoru wojewody. Przegląd Prawa Publicznego, (9), 95–108.

Chmielnicki, P. (2006). Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Lexis Nexis.

Chmielnicki, P., Kisiel, W. (2005). Rozstrzygnięcie nadzorcze i zarządzenie zastępcze: alternatywa czy współwystępowanie. Finanse Komunalne, (7–8), 5–13.

Dolnicki, B., Wierzbica, A. (2019). Dopuszczalność uczestnictwa wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w organach spółki prawa handlowego. Samorząd Terytorialny, (9), 32–40.

Dżedzyk, J. (2015). Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez wójta. Nowe Zeszyty Samorządowe, (2), 20.

Gurdek, M. (2008). Glosa do wyroku TK z dnia 17 lipca 2007 r., P 19/04. Przegląd Prawa Publicznego, (1), 72–84.

Kisielewicz, A., Rymarz, F. (2006). Komentarz do art. 26. W: A. Kisielewicz, F. Rymarz, K. W. Czaplicki, B. Dauter (red.), Komentarz do ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Mroczka, K. (2020). Komisja rozpatrująca wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne — analiza instytucjonalno-prawna. Przegląd Legislacyjny, (4/114), 31–64.

Oleś, M. (2019). Integralność zewnętrzna prawa administracyjnego. W: J. Zimmermann (red.), Integralność prawa administracyjnego. Perspektywa polska. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Pyziak-Szafnicka, M. (1997). Zakaz łączenia funkcji w spółkach kapitałowych i organach gminy. Samorząd Terytorialny, (6), 11–24.

Rzetecka-Gil, A. (2009). Ustawa o ograniczeniu swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Rzetecka-Gil, A. (2009). Ustawa o ograniczeniu swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz. Warszawa: LEX.

Rzetecka-Gil, A. (2017). Terminy do zaprzestania niedozwolonej działalności gospodarczej w ustawie antykorupcyjnej. Państwo i Prawo, (4), s. 86–92.

Szewc, T. (2016). Skuteczność samorządowych mechanizmów antykorupcyjnych. Samorząd Terytorialny, (4), s. 45–54.

Szewczyk, E. (2012). Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu nadzorczym prowadzonym przez wojewodę oraz regionalną izbę obrachunkową. Studia Lubuskie, (VIII), 177–199.

Szlachetko, K. (2020). Prawo gminy do wniesienia odwołania od zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia wydanego w trybie art. 26b ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. — Prawo o zgromadzeniach. Glosa do uchwały SN z dnia 28 marca 2018 r., III SZP 1/18. Gdańskie Studia Prawnicze, (1), 166–180.

Wierzbica, A. (2017). Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz. Warszawa: Legalis.

Zięty, J. J. (2020). Dopuszczalność powołania wójta do pełnienia funkcji członka organu spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, Radca Prawny. Zeszyty Naukowe, (3), s. 43–56.

 

Orzecznictwo/Judgments

Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z 18.10.2001 r., I KZP 9/01.

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 13.04.1994 r., W 2/94.

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 2.06.1993 r., W 17/93.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1.07.2019 r., II OSK 1425/19, LEX nr 2753273.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.01.2019 r., I OSK 548/17, LEX nr 2627352.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26.02.2019 r., I OSK 836/17, LEX nr 2633422.

Wyrok Sądu Najwyższego z 1.10.2009 r., IV KK 455/08.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.1999 r., K 30/98.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7.12.2005 r., Kp 3/05.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 19.10.2006 r., (2006), II SA/Sz 385/06.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
83.00 €
74.00
get subscription