Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.9.5
JEL: K4

The characteristics of the individual interpretation being issued by the Polish Financial Supervision Authority as a legal form of public administration activity

The aim of this paper is to determine and characterize the essence, function and legal nature of an institution's individual interpretation being issued by the Polish Financial Supervision Authority as a legal form of public administration activity. The competence to issue such individual interpretations by the Polish Financial Supervision Authority has been introduced under the provisions of the Art. 11b of the Polish Act of July 21th, 2006 on the supervision of the financial markets by the amending Act of May 10th, 2018 on the amending of the Payment Services Act and certain other acts, which came into force on June 20th, 2018.

Download article
Keywords: individual interpretation; Polish Financial Supervision Authority; legal form of public administration activity; financial market supervision

References

Bibliografia/References

Błachucki, M. (2014). Urzędowe wyjaśnienia przepisów prawa wydawane przez organy administracji publicznej. W: M. Błachucki, T. Górzyńska

(red.), Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, 121–152. Warszawa: Naczelny Sąd Administracyjny. https://doi.org/10.12775/eip. 2010.026

Bojanowski, E., Kaszubowski, K. (2009). Urzędowe akty wykładni w sferze prawa powszechnego a formy działania administracji publicznej (wybrane problemy). W: J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego. Wrocław: Kolonia Limited. https://doi.org/10.19195/0137-1134.111.3

Dudar, G., (2010). Skarga sądowoadministracyjna na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydawaną w indywidualnej sprawie, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (2).

Kisielewicz, A. (2011). Postępowanie sądowoadministracyjne. Studia Prawa Prywatnego, (1), 319–358.

Kmieciak, Z. (2008). Urzędowe interpretacje prawa podatkowego (nowe wyzwania). W: T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski (red.), Orzecznictwo

w systemie prawa. II Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska. Gdańsk, 17–18.09.2007, 123. Warszawa: Oficyna. https://doi.org/10.15804/ppk. 2014.03.16

Kmiecik, Z. (2003). Sądowa kontrola aktów kończących postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń. W: J. Stelmasiak, J. Niczyporuk,

S. Fundowicz (red.), Polski model sądownictwa administracyjnego. Lublin: Oficyna Wydawnicza VERBA.

Kmiecik, Z. (2004). Charakter prawny zaświadczenia a możliwość ustalania i weryfikacji jego treści. Państwo i Prawo, (10), 58–68.

Lang, J., Służewski, J., Wierzbowski, M., Wiktorowska A. (1995). Polskie prawo administracyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stahl, M. (2013). Szczególne prawne formy działania administracji. W: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Prawne formy działania administracji. System Prawa Administracyjnego, 5, 315–402. Warszawa: C.H. Beck. https://doi.org/10.19195/0137-1134.115.8

Starościak, J. (1978). Prawne formy i metody działania administracji. W: J. Łętowski, T. Rabska (red.), System Prawa Administracyjnego, 3. Wrocław: Ossolineum.

Ślifirczyk, M. (2006). Urzędowe interpretacje prawa podatkowego w sprawach indywidualnych. Kwartalnik Prawa Publicznego, 6(1), 63–104.

Wiktorowska, A. (2007). Kierunki zmian w teorii prawnych form działania administracji. W: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego. Zakopane 24–27.09.2006 r. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. https://doi.org/10.21784/zc. 2018.003.

Wojno, B. (2018). Komentarz do art. 11b ustawy z 21.07.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. W: L. Sobolewski, P. Wajda, M. Wierzbowski (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Ziemski, K. M. (2005). Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Ziemski, K. M. (2013). Podstawowe kryteria podziału form prawnych działania administracji przyjmowane w polskiej nauce prawa administracyjnego. Próba usystematyzowania. W: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Prawne formy działania administracji. System Prawa Administracyjnego, 5, 42–58). Warszawa: C.H. Beck. https://doi.org/10.19195/0137-1134.108.5

Żurawik, A. (2019). Komentarz do art. 34. W: G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, Legalis.

Article price
4.00
Journal of Business Law 9/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
81.00 €
73.00
get subscription