Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.5.6
JEL: K15

The concept of a document in civil law — a voice in the discussion on the substance of Article 77(3) of the Civil Code

The broad definition of the document in Article 773 of the Civil Code is of a framework nature, with a systemic scope. Every information carrier that allows to get acquainted with its content is a document, although many different forms of it can be found on the market at the same time. The article discusses the essence of the regulation of Article 773 of the Civil Code, trying to clarify the disputed issues against the background of the existing acquis of doctrine and judicature. The parallel aim of the study is to draw attention to the fact that other premises determine the existence of the document and others determine that the document is correct, valid or complete.

Keywords: document; e-document; durable medium; information; copy

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Adamczyk, J. (2017). Nowe formy szczególne czynności prawnych w kodeksie cywilnym — dokumentowa oraz elektroniczna — a obowiązywanie rozporządzenia eIDAS. Prawo Mediów Elektronicznych, (4).

Gołaczyński, J. (2016). Dowód z dokumentu po nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r. Rejent, (11).

Górska, K. (2007). Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych. Warszawa: C.H.Beck.

Górska, K. (2016a). Forma czynności prawnych po nowelizacji Kodeksu cywilnego. Wrocławskie Studia Sądowe, (nr spec.).

Górska, K. (2016b). Zastosowanie i funkcje formy dokumentowej. Rejent, (11).

Grochowski, M. (2017). Nowe koncepcje regulacji wymogów formalnych w prawie polskim. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (4).

Grykiel, J. (2016). Kilka uwag o nowej definicji dokumentu i formie dokumentowej. Monitor Prawniczy, (5).

Grykiel, J. (2018). Komentarz do art. 773 KC. W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352. Warszawa: C.H.Beck.

Janowski, J. (2008). Elektroniczny obrót prawny. Warszawa: Wolters Kluwer.

Jedlińska, M. (2016). Nowe rozwiązania w zakresie formy czynności prawnych. Rejent, (11).

Kaspryszyn, J. (2019). Znaczenie procesowe kopii dokumentu w postępowaniu cywilnym. Prawo Zamówień Publicznych, (2).

Kocot, W. J. (2016). Dalsza modernizacja kodeksowej regulacji formy pisemnej czynności prawnej, Przegląd Prawa Handlowego, (10).

Konik, P., Pannert, M. (2018). Materialnoprawne i procesowe aspekty formy dokumentowej i dokumentu. Edukacja Prawnicza, (2).

Machnikowski, P. (2019). Komentarz do art. 1 KC. W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Radwański, Z. (2005). Uwagi ogólne o zakresie stosowania formy elektronicznej w prawie polskim. W: L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Prof. Maksymiliana Pazdana. Kraków: Zakamycze.

Radwański, Z., Safjan, M. (2012). Pojęcie i systematyka prawa prywatnego. W: M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego. Tom I. Prawo cywilne — część ogólna. Warszawa: C.H.Beck.

Radwański, Z., Zieliński, M., (2012). Normy i przepisy prawa prywatnego. W: M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego. Tom I. Prawo cywilne — część ogólna. Warszawa: C.H.Beck.

Sobolewski, P. (2020). Komentarz do art. 773 KC. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Stojek, G. (2018). Komentarz do art. 773 KC. W: M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1–125). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Strugała, R. (2019). Komentarz do art. 1 KC. W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Strzebinczyk, J. (2016). Komentarz do art. 773 KC. W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Szostek, D. (2016). Komentarz do art. 773 KC. W: J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Tomczak, T. (2017). Pojęcie formy dokumentowej i dokumentu na gruncie Kodeksu cywilnego oraz forma dokumentowa przy następczych czynnościach prawnych. Monitor Prawniczy, (6).

Węgierski, M. (2020). Charakterystyka prawna umów zawieranych drogą elektroniczną. Warszawa: C.H.Beck.

Widło J. (2017) Dowód z dokumentu nieobejmującego podpisu wystawcy (w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Przegląd Sądowy, (9).

 

Źródła internetowe/Internet sources

https://sjp.pwn.pl/szukaj/dokument.html

https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/plik%20.html

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2678

http://www.sn.pl

http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/

 

Orzecznictwo/Judgments

Postanowienie SN z 12.02.2019 r., II PK 12/18, Legalis; http://www.sn.pl/orzecznictwo/

Wyrok SA w Białymstoku z 24.08.2018 r., I ACa 405/18 Legalis, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/

Wyrok SA w Szczecinie z 18.06.2019 r., III AUa 55/19, 18 Legalis,, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/

Wyrok SO w Olsztynie z 10.04.2019 r., I C 760/18, Legalis; http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/

Wyrok SO w Szczecinie z 15.02.2019 r., VIII Ga 620/18, Legalis, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/

Wyrok SO we Wrocławiu w Wyrok z 23.08.2018 r., X GC 152/18, Legalis, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/

Wyrok WSA w Warszawie z 14.03.2019 r., III SA/Wa 873/18, Legalis, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
81.00 €
73.00
get subscription