Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Pojęcie dokumentu w prawie cywilnym — głos w dyskusji nad istotą regulacji art. 77(3) k.c.

Szeroka definicja dokumentu w art. 773 k.c. ma charakter ramowy, o zasięgu systemowym. Każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią stanowi dokument, choć jednocześnie w obrocie może występować wiele jego różnych postaci. Artykuł omawia istotę regulacji art. 773 k.c., starając się wyjaśnić kwestie sporne na tle dotychczasowego dorobku doktryny i orzecznictwa. Równoległym celem opracowania jest zwrócenie uwagi na to, że inne przesłanki przesądzają o istnieniu dokumentu, a inne o uznaniu dokumentu za prawidłowy, ważny lub kompletny.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: dokument; dokument elektroniczny; trwały nośnik; informacja; kopia

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Adamczyk, J. (2017). Nowe formy szczególne czynności prawnych w kodeksie cywilnym — dokumentowa oraz elektroniczna — a obowiązywanie rozporządzenia eIDAS. Prawo Mediów Elektronicznych, (4).

Gołaczyński, J. (2016). Dowód z dokumentu po nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r. Rejent, (11).

Górska, K. (2007). Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych. Warszawa: C.H.Beck.

Górska, K. (2016a). Forma czynności prawnych po nowelizacji Kodeksu cywilnego. Wrocławskie Studia Sądowe, (nr spec.).

Górska, K. (2016b). Zastosowanie i funkcje formy dokumentowej. Rejent, (11).

Grochowski, M. (2017). Nowe koncepcje regulacji wymogów formalnych w prawie polskim. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (4).

Grykiel, J. (2016). Kilka uwag o nowej definicji dokumentu i formie dokumentowej. Monitor Prawniczy, (5).

Grykiel, J. (2018). Komentarz do art. 773 KC. W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352. Warszawa: C.H.Beck.

Janowski, J. (2008). Elektroniczny obrót prawny. Warszawa: Wolters Kluwer.

Jedlińska, M. (2016). Nowe rozwiązania w zakresie formy czynności prawnych. Rejent, (11).

Kaspryszyn, J. (2019). Znaczenie procesowe kopii dokumentu w postępowaniu cywilnym. Prawo Zamówień Publicznych, (2).

Kocot, W. J. (2016). Dalsza modernizacja kodeksowej regulacji formy pisemnej czynności prawnej, Przegląd Prawa Handlowego, (10).

Konik, P., Pannert, M. (2018). Materialnoprawne i procesowe aspekty formy dokumentowej i dokumentu. Edukacja Prawnicza, (2).

Machnikowski, P. (2019). Komentarz do art. 1 KC. W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Radwański, Z. (2005). Uwagi ogólne o zakresie stosowania formy elektronicznej w prawie polskim. W: L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Prof. Maksymiliana Pazdana. Kraków: Zakamycze.

Radwański, Z., Safjan, M. (2012). Pojęcie i systematyka prawa prywatnego. W: M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego. Tom I. Prawo cywilne — część ogólna. Warszawa: C.H.Beck.

Radwański, Z., Zieliński, M., (2012). Normy i przepisy prawa prywatnego. W: M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego. Tom I. Prawo cywilne — część ogólna. Warszawa: C.H.Beck.

Sobolewski, P. (2020). Komentarz do art. 773 KC. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Stojek, G. (2018). Komentarz do art. 773 KC. W: M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1–125). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Strugała, R. (2019). Komentarz do art. 1 KC. W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Strzebinczyk, J. (2016). Komentarz do art. 773 KC. W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Szostek, D. (2016). Komentarz do art. 773 KC. W: J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Tomczak, T. (2017). Pojęcie formy dokumentowej i dokumentu na gruncie Kodeksu cywilnego oraz forma dokumentowa przy następczych czynnościach prawnych. Monitor Prawniczy, (6).

Węgierski, M. (2020). Charakterystyka prawna umów zawieranych drogą elektroniczną. Warszawa: C.H.Beck.

Widło J. (2017) Dowód z dokumentu nieobejmującego podpisu wystawcy (w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Przegląd Sądowy, (9).

 

Źródła internetowe/Internet sources

https://sjp.pwn.pl/szukaj/dokument.html

https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/plik%20.html

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2678

http://www.sn.pl

http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/

 

Orzecznictwo/Judgments

Postanowienie SN z 12.02.2019 r., II PK 12/18, Legalis; http://www.sn.pl/orzecznictwo/

Wyrok SA w Białymstoku z 24.08.2018 r., I ACa 405/18 Legalis, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/

Wyrok SA w Szczecinie z 18.06.2019 r., III AUa 55/19, 18 Legalis,, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/

Wyrok SO w Olsztynie z 10.04.2019 r., I C 760/18, Legalis; http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/

Wyrok SO w Szczecinie z 15.02.2019 r., VIII Ga 620/18, Legalis, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/

Wyrok SO we Wrocławiu w Wyrok z 23.08.2018 r., X GC 152/18, Legalis, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/

Wyrok WSA w Warszawie z 14.03.2019 r., III SA/Wa 873/18, Legalis, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę