Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.10.2
JEL: K20, G21, G34

The grounds and procedure for imposing financial penalties by the Bank Guarantee Fund on members of certain financial institution authorities

Since 2016 the Bank Guarantee Fund (BGF), as a special resolution regime authority, may impose financial penalties on members of certain financial institution authorities (including banks, credit unions) who fail to comply with reporting and information obligations related to this restructuring. The Act on BGF specifies the conditions for imposing and the maximum amount of financial penalties, as well as the directives for measuring the amount of fines and allocating the proceeds from the fines paid. In the remaining scope, relating to the limitation period of penalties, the calculation of interest on outstanding penalties and the application of exemptions of their payment, the universal regulations of the Code of Administrative Procedure on administrative fines shall apply. The study shows that the financial penalties imposed by the BGF are an important repressive and preventive legal measure that strengthens the position of BGF when using legal instruments of special resolution regime. A financial penalty may also perform a restitution function, as its application should lead to the performance by the punished person of the reporting and information obligations necessary for the proper conduct of restructuring processes. In conclusion, it was assessed that the financial penalties imposed by the BGF are of a specific nature determined by many factors, including the status and tasks of the BGF, the purposes of applying these fines, and the influence of members of the authorities on the functioning of financial institutions subject to special resolution regime. The effect of properly conducted special resolution regime should not only prevent the bankruptcy of a specific financial institution, but also improve the situation on the financial market in general.

Keywords: financial market; special resolution regime; financial penalty; member of a financial institution authority; Bank Guarantee Fund

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Błachnio-Parzych, A. (2017). Komentarz do art. 336–337 i 339. W: P. Zawadzka, P. Zimmerman, R. Sura (red.), Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz (594–599). Warszawa: C.H.Beck.

Cebera, A., Firlus, J. G. (2019). Komentarz do art. 189b. W: H. Knysiak-Sudyka (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (1162–1336). Warszawa: Wolters Kluwer.

Chojecka, K. (2019). Prawa strony postępowania w sprawie przymusowej restrukturyzacji banku (resolution). Finanse i Prawo Finansowe, (1), 27–37. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.21.03

Dudziak, S. (2018). Zasady wymiaru administracyjnych kar pieniężnych po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Samorząd Terytorialny, (6), 23–32.

Jeżowski, M. (2004). Spółka europejska — nowa forma wykonywania działalności ubezpieczeniowej. Zeszyty Prawnicze UKSW, 4(2), 189–203. https://doi.org/10.21697/zp.2004.4.2.11

Kozińska, M., Michalewicz, J., Pycka, J., Zdanowicz, B. (2020). Implikacje doświadczeń krajowych i międzynarodowych dla procesu zarzadzania kryzysowego w polskim systemie finansowych. Materiały i Studia NBP, 336.

Majczak, P. (2020). Refleksje na temat kodeksowej regulacji kar administracyjnych. Ius Novum, (1), 131–151. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.07/p.majczak

Nadolska, A. (2020). Nakładanie przez Komisję Nadzoru Finansowego kary pieniężnej. Monitor Prawa Bankowego, (7–8), 45–63.

Oplustil, K. (2015). Komentarz do przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja (red.), Kodeks spółek handlowych. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz (t. 55, 1484), Warszawa: C.H.Beck.

Piątek, W. (2017). Kodeks postępowania administracyjnego w świetle ustawy nowelizującej z dnia 7 kwietnia 2017 r. — ogólna charakterystyka zmian. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (5), 21–36.

Pisarewicz, P., Kowalewska, E. (2017). Wybrane zagadnienia regulacji prawa bankowego i nadzoru nad rynkiem finansowym w kontekście praktyki ochrony klientów sektora bankowego. Zarządzanie i Finanse, 2(15), 29–48.

Stankiewicz, R. (2017). Regulacja administracyjnych kar pieniężnych w Kodeksie postępowania administracyjnego po nowelizacji. Radca Prawny — Zeszyty Naukowe, (2), 9–32.

Szczęśniak, P. (2018). Środki przymusowej restrukturyzacji banku. Warszawa: C.H.Beck.

Szewczyk, Ł. (2018). Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako organ resolution. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, 356, 146–156.

Wajda, P. (2009). Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym. Warszawa: C.H.Beck.

Wajda, P. (2020). Przedawnienie możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w nadzorze nad rynkiem finansowym. Monitor Prawa Bankowego, (7–8), 78–94.

 

Pozostałe źródła/Other sources

Sejm RP (2018). Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2877.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
81.00 €
73.00
get subscription