Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.10.2
JEL: K20, G21, G34

Przesłanki i tryb nakładania kar pieniężnych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na członków organów niektórych instytucji finansowych

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) od 2016 r., jako organ przymusowej restrukturyzacji, może nakładać kary pieniężne na członków organów niektórych instytucji finansowych (m.in. banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych) niewykonujących obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych związanych z tą restrukturyzacją. W ustawie o BFG określono przesłanki nakładania i maksymalną wysokość kar pieniężnych, a także dyrektywy miarkowania wysokości kary i przeznaczenie wpływów z zapłaconych kar pieniężnych. W pozostałym zakresie, dotyczącym przedawnienia wymiaru kar, naliczania odsetek od kar zaległych oraz stosowania ulg w ich zapłacie, właściwe są uniwersalne regulacje Kodeksu postępowania administracyjnego o administracyjnych karach pieniężnych. W opracowaniu wykazano, że kary pieniężne nakładane przez BFG są ważnym środkiem prawnym o charakterze represyjno-prewencyjnym, który wzmacnia pozycję BFG przy wykorzystywaniu prawnych instrumentów przymusowej restrukturyzacji. Kara pieniężna może spełniać także funkcję restytucyjną, ponieważ jej zastosowanie powinno doprowadzić do realizacji przez ukaranego obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesów restrukturyzacyjnych. W konkluzji oceniono, że kary pieniężne nakładane przez BFG mają szczególny charakter zdeterminowany wieloma czynnikami, w tym statusem i zadaniami BFG, celami stosowania tych kar oraz wpływem członków organów na sposób funkcjonowania instytucji finansowych poddanych przymusowej restrukturyzacji. Efektem prawidłowo przeprowadzonej przymusowej restrukturyzacji powinno być nie tylko zapobieżenie upadłości konkretnej instytucji finansowej, ale również ogólna poprawa sytuacji na rynku finansowym.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: rynek finansowy; przymusowa restrukturyzacja; kara pieniężna; członek organu instytucji finansowej; Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Błachnio-Parzych, A. (2017). Komentarz do art. 336–337 i 339. W: P. Zawadzka, P. Zimmerman, R. Sura (red.), Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz (594–599). Warszawa: C.H.Beck.

Cebera, A., Firlus, J. G. (2019). Komentarz do art. 189b. W: H. Knysiak-Sudyka (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (1162–1336). Warszawa: Wolters Kluwer.

Chojecka, K. (2019). Prawa strony postępowania w sprawie przymusowej restrukturyzacji banku (resolution). Finanse i Prawo Finansowe, (1), 27–37. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.21.03

Dudziak, S. (2018). Zasady wymiaru administracyjnych kar pieniężnych po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Samorząd Terytorialny, (6), 23–32.

Jeżowski, M. (2004). Spółka europejska — nowa forma wykonywania działalności ubezpieczeniowej. Zeszyty Prawnicze UKSW, 4(2), 189–203. https://doi.org/10.21697/zp.2004.4.2.11

Kozińska, M., Michalewicz, J., Pycka, J., Zdanowicz, B. (2020). Implikacje doświadczeń krajowych i międzynarodowych dla procesu zarzadzania kryzysowego w polskim systemie finansowych. Materiały i Studia NBP, 336.

Majczak, P. (2020). Refleksje na temat kodeksowej regulacji kar administracyjnych. Ius Novum, (1), 131–151. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.07/p.majczak

Nadolska, A. (2020). Nakładanie przez Komisję Nadzoru Finansowego kary pieniężnej. Monitor Prawa Bankowego, (7–8), 45–63.

Oplustil, K. (2015). Komentarz do przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja (red.), Kodeks spółek handlowych. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz (t. 55, 1484), Warszawa: C.H.Beck.

Piątek, W. (2017). Kodeks postępowania administracyjnego w świetle ustawy nowelizującej z dnia 7 kwietnia 2017 r. — ogólna charakterystyka zmian. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (5), 21–36.

Pisarewicz, P., Kowalewska, E. (2017). Wybrane zagadnienia regulacji prawa bankowego i nadzoru nad rynkiem finansowym w kontekście praktyki ochrony klientów sektora bankowego. Zarządzanie i Finanse, 2(15), 29–48.

Stankiewicz, R. (2017). Regulacja administracyjnych kar pieniężnych w Kodeksie postępowania administracyjnego po nowelizacji. Radca Prawny — Zeszyty Naukowe, (2), 9–32.

Szczęśniak, P. (2018). Środki przymusowej restrukturyzacji banku. Warszawa: C.H.Beck.

Szewczyk, Ł. (2018). Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako organ resolution. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, 356, 146–156.

Wajda, P. (2009). Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym. Warszawa: C.H.Beck.

Wajda, P. (2020). Przedawnienie możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w nadzorze nad rynkiem finansowym. Monitor Prawa Bankowego, (7–8), 78–94.

 

Pozostałe źródła/Other sources

Sejm RP (2018). Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2877.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę