Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

The legal mechanisms to ensure the exercise of voting rights attached to shares in an investment fund manager or the powers of the investment fund manager's parent company (part 1)

In recent years, the domestic market for investment funds has been witnessing a trend towards consolidation of this market, which — although at first glance it seems to be a phenomenon characteristic only of private law — has its specific private and public law aspects. The most important element within this process is the PFSA's power to control the capital flows occurring within a given financial institution, i.e. a given investment fund company. The main idea of this regulation is to prevent a takeover of control over a given TFI and to prevent gaining significant influence over TFI management by shareholders who do not ensure correct functioning of the TFI and do not provide stability and security for its further activity. This mechanism is in fact composed of two parts. First, i.e. the notification mechanism, under which the PFSA has been provided with powers to object to an intention of direct or indirect acquisition or subscription for shares or rights attached to shares of the TFI, in a number ensuring reaching or exceeding, respectively, 10%, 20%, one-third, 50% of the total number of votes at the general meeting or participation in the share capital. Secondly — which will be analysed in this publication — the mechanism of the PFSA's decision regarding the prohibition on exercising voting rights from TFI shares or prohibition on exercising rights of the TFI parent entity. Taking into account the fact that this decision has effects both in the sphere of administrative and commercial law, and that it remains outside the mainstream of doctrinal interest, it is appropriate to characterise this decision, the procedure for its issuance, as well as the legal consequences of its entry into legal circulation, in a closer and detailed manner.

Keywords: supervision; Financial Supervision Authority; prohibition to exercise voting rights; investment fund manager; investment fund; corporate effects

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Borkowska, K., Wajda, P. (2012). W: M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Wyd. I, 477. Warszawa: C.H. Beck.

Dudziak, S. (2018). Zasady wymiary administracyjnych kar pieniężnych po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Samorząd Terytorialny, (6), 25–26.

Sójka, T. (2008). Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie, 18. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Kidyba, A. (red.) (2018). Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. Tom I. Art. 1–157 u.o.f.i., komentarz do art. 56 u.o.f.i. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kocowski, T. (2009). Prewencyjny nadzór reglamentacyjny. W: Księga Jubileuszowa Prof. dr hab. Stanisława Jędrzejewskiego, 269 i n. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.

Kozłowska-Chyła, B., Wajda, P. (2020a). Nabycie znacznego pakietu akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych — analiza prawna (cz. 1). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (4). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2020.4.1

Kozłowska-Chyła, B., Wajda, P. (2020b). Nabycie znacznego pakietu akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych — analiza prawna (cz. 2). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (5). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2020.5.2

Kropiwnicki, J. (2013). Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, komentarz do art. 56 u.o.f.i. Warszawa: LEX.

Mroczkowski, R. (2011). Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi. Warszawa: LEX/el.

Mroczkowski, R. (2014). W: R. Mroczkowski (red.), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, komentarz do art. 56 u.o.f.i. Warszawa: LEX.

Pietrasz, P. (2010). Zasada proporcjonalności a postępowanie administracyjne. W: J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.a., 637. Lublin, Wydawnictwo WSPA.

Skoczylas, A. (2010). W: Sójka T. (red.), Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz, 676–677. Warszawa: LEX, a Wolters Kluwer business.

Stahl, M. (2011). Sankcje administracyjne — problemy węzłowe. W: M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Sankcje administracyjne, 23. Warszawa: LEX, a Wolters Kluwer business.

Strzyczkowski, K. (2007). Prawo gospodarcze publiczne, 56–59. Warszawa: LexisNexis.

Wajda, P. (2009). Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym, 347. Warszawa: C.H. Beck.

Zdyb, M. (2001). Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze, 56. Kraków: Zakamycze.

Zdyb, M., Stelmasiak J., Szreniawski J. (2005). Zasada proporcjonalności w świetle Konstytucji RP. W: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego. Toruń, 15–16 listopada 2005, 471–481. Toruń.

 

Akty prawne/Legal Acts

Dyrektywa 2001/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.01.2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w celu uregulowania działalności spółek zarządzających i uproszczonych prospektów emisyjnych (Dz.Urz. UE L 41 z 13.02.2002 r., s. 20).

Dyrektywa 2007/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.09.2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w zakresie zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowanych w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w podmiotach sektora finansowego (Dz.Urz. UE L 247 z 21.09.2007 r., s. 1).

Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 95 ze zm.).

Ustawa z 29.07.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1871 ze zm.).

Ustawa z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.).

Ustawa z 21.07.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r.; poz. 180 ze zm.).

 

Orzecznictwo/Judgments

Postanowienie NSA z 6.03.1995 r. (II SA 1373/94), ONSA 2/1996, poz. 71.

Postanowienie NSA — Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku z 15.01.1997 r. (III SAB 45/96), LEX nr 657011.

Wyrok NSA z 23.09.1982 r. (II SA 1031/82), ONSA 2/1982, poz. 91.

Wyrok NSA z 4.12.1986 r. (SA/Gd 697/86), Legalis nr 35978.

Wyrok NSA z 22.10.1987 r. (IV SA 586/87), ONSA 1/1988, poz. 11.

Wyrok NSA z 18.11.1993 r. (III ARN 49/93), OSNCP 9/1994, poz. 181.

Wyrok NSA w Warszawie z 31.11.1996 r. (I SA 1038/95), Legalis nr 271469.

Wyrok NSA z 8.09.1999 r. (III SA 7707/98); LEX nr 46187.

Wyrok NSA z 8.03.2000 r. (SA 1482/99), LEX nr 48879.

Wyrok NSA z 7.03.2002 r. (V SA 1241/01), LEX nr 55432.

Wyrok NSA z 30.03.2004 r. (GSK 31/04), LEX nr 103775.

Wyrok NSA z 1.06.2004 r. (GSK 30/04), LEX nr 120240.

Wyrok NSA z 27.05.2005 r. (II GSK 972/08), LEX nr 653456.

Wyrok NSA z 15.07.2008 r. (II GSK 269/08), LEX nr 483687.

Wyrok NSA z 14.10.2008 r. (II OSK 1189/07), LEX nr 516748.

Wyrok NSA z 26.02.2009 r. (II GSK 746/08), LEX nr 518243.

Wyrok NSA z 6.10.2009 r. (II GSK 53/09), LEX nr 573539.

Wyrok NSA z 6.10.2009 r. (II GSK 54/09), LEX nr 573540.

Wyrok NSA z 6.10.2009 r. (II GSK 55/09), LEX nr 571724.

Wyrok NSA z 17.02.2010 r. (II GSK 401/09), LEX nr 591926.

Wyrok NSA z 9.06.2011 r. (II GSK 612/10), Legalis nr 392035.

Wyrok NSA z 9.12.2013 r. (II OSK 756/12), Legalis nr 737495.

Wyrok NSA z 15.04.2015 r. (II GSK 450/14), LEX nr 1775056.

Wyrok NSA z 15.01.2019 r. (II OSK 2947/18), Legalis nr 1871774.

Wyrok NSA z 20.09.2019 r. (II GSK 2392/17), LEX nr 2727189.

Wyrok SN (Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych) z 6.04.2001 r. (III RN 87/00), Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba

Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 24/2001, poz. 704.

Wyrok SN z 25.04.2007 r. (III SK 1/07), Legalis nr 91655.

Wyrok SN z 4.11.2010 r. (III SK 21/10), Legalis nr 414134.

Wyrok SN z 5.01.2011 r. (III SK 32/10), Legalis nr 348946.

Wyrok TK z 9.06.1998 r. (K 28/97), LEX nr 33151.

Wyrok TK z 16.02.1999 r. (SK 11/98), LEX nr 36175.

Wyrok TK z 26.01.2004 r. (SK 52/04), LEX nr 182446.

Wyrok TK z 15.01.2007 r. (P 19/06), LEX nr 232287.

Wyrok TK z 10.12.2007 r. (P 43/07), LEX nr 321915.

Wyrok TSUE z 22.11.2005 r. (C-384/02), Postępowanie karne przeciwko Knud Grongaard i Allan Bang; Zbiór Orzeczeń 2005,

s. I-09939C143/07.

Wyrok WSA w Lublinie z 11.12.2008 r. (III SA/Lu 200/08), LEX nr 536822.

Wyrok WSA w Lublinie z 9.10.2018 r. (II SA/Lu 588/18), Legalis nr 1850292.

Wyrok WSA w Warszawie z 22.06.2007 r. (VI SA/Wa 2198/06), LEX nr 355517.

Wyrok WSA w Warszawie z 14.08.2007 r. (VI SA/Wa 986/07), LEX nr 374781.

Wyrok WSA w Warszawie z 11.09.2009 r. (VI SA/Wa 1267/12), LEX nr 1709744.

Wyrok WSA w Warszawie z 18.09.2008 r. (VI SA/Wa 958/08), LEX nr 513876.

Wyrok WSA w Warszawie z 18.09.2008 r. (VI SA/Wa 959/08), LEX nr 1062912.

Wyrok WSA w Warszawie z 18.09.2008 r. (VI SA/Wa 960/08), LEX nr 1062909.

Wyrok WSA w Warszawie z 24.09.2008 r. (VI SA/Wa 301/08), LEX nr 513872.

Wyrok WSA w Warszawie z 10.03.2010 r. (VI SA/Wa 2112/09), Legalis nr 835576.

Wyrok WSA w Warszawie z 8.02.2011 r. (VI SA/Wa 2421/10), LEX nr 996304.

Wyrok WSA w Warszawie z 26.10.2011 r. (VI SA/Wa 1410/11), LEX nr 1155549.

Wyrok WSA w Warszawie z 22.02.2012 r. (VI SA/Wa 1691/11), Legalis nr 540661.

Wyrok WSA w Warszawie z 24.10.2013 r. (VI SA/Wa 1057/13), LEX nr 2204020.

Wyrok WSA w Warszawie z 16.07.2015 r. (VI SA/Wa 3874/14), LEX nr 2123599.

Wyrok WSA w Warszawie z 28.09.2016 r. (VI SA/Wa 616/16), LEX nr 2228601.

Wyrok WSA w Warszawie z 28.11.2018 r. (VI SA/Wa 1307/18), LEX nr 2643754.

Wyrok WSA w Warszawie z 8.01.2019 r. (VI SA/Wa 1767/18), LEX nr 2717322.

Wyrok WSA w Warszawie z 6.06.2019 r. (VI SA/Wa 2246/18), Legalis nr 2194495.

Wyrok WSA w Warszawie z 5.09.2019 r. (VI SA/Wa 964/18), LEX nr 2751948.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
82.00 €
74.00
get subscription