Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

The legal mechanisms to ensure the exercise of voting rights attached to shares in an investment fund manager or the powers of the investment fund manager's parent company (part 2)

In recent years, the domestic market for investment funds has been witnessing a trend towards consolidation of this market, which has its specific private and public law aspects. The most important element within this process is the PFSA's power to control the capital flows occurring within a given financial institution, i.e. a given investment fund company. The main idea of this regulation is to prevent a takeover of control over a given TFI and to prevent gaining significant influence over TFI management by shareholders who do not ensure correct functioning of the TFI and do not provide stability and security for its further activity. In the content of this part of the publication, the authors will refer in particular to the issue of the decision prohibiting the exercise of voting rights from TFI shares or the prohibition of exercising the rights of the parent company TFI, and will also indicate the public law consequences of issuing such a decision by the Polish Financial Supervision Authority, also referring to private law aspects.

Keywords: supervision; Financial Supervision Authority; prohibition to exercise voting rights; investment fund manager; investment fund; corporate effects

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Adamiak, B., Borkowski, J. (1992). Glosa do wyroku NSA w Warszawie z 9.08.1990 r., IV SA 543/90. Orzecznictwo Sądów Polskich, (5), poz. 120, 249.

Dawidowicz, W. (1962). Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu. Warszawa: PWN.

Kapijas, M. (2018). W: A. Kidyba (red.), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. T. 1. Art. 1–157 (komentarz do art. 56 u.o.f.i.). Warszawa: LEX.

Kidyba, A. (red.) (2018). Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. T. 1. Art. 1–157 (komentarz do art. 56 u.o.f.i.). Warszawa: LEX

Kozłowska-Chyła, B., Wajda, P. (2020a). Nabycie znacznego pakietu akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych — analiza prawna (cz. 1). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (4). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2020.4.1

Kozłowska-Chyła, B., Wajda, P. (2020b). Nabycie znacznego pakietu akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych — analiza prawna (cz. 2). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (5). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2020.5.2

Kropiwnicki, J. (2013). Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz (komentarz do art. 56 u.o.f.i.). Warszawa: LEX.

Mroczkowski, R. (2014). W: R. Mroczkowski (red.), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz (komentarz do art. 56 u.o.f.i.). Warszawa: LEX.

Opalski, A. (2015). Prawa i obowiązki akcjonariuszy. W: S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego. T. 17B (323–373). Warszawa: C.H.Beck.

Sołtysiński, S. (2006). Nieważne i wzruszalne uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych. Przegląd Prawa Handlowego, (1), 4–15.

Wajda, D. (2009). Obowiązek lojalności w spółkach handlowych. Warszawa: C.H.Beck.

Wajda, P. (2015). Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji banku krajowego lub zakazu wykonywania uprawnień podmiotu dominującego banku krajowego. W: W. Rogowski (red.), Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych (131–132). Kraków–Warszawa: Oficyna Allerhanda.

Wajda, P., Śliwa, M. (2014). Zasada prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.) i ciężar dowodu w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez KNF. Monitor Prawa Bankowego, (5), 54–72.

 

Akty prawne/Legal acts

Ustawa z 14.06.1960 r. — kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256).

Ustawa z 23.04.1964 r. — kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).

Ustawa z 17.11.1964 r. — kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.).

Ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.).

Ustawa z 15.09.2000 r. — kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.).

Ustawa z 30.08.2002 r. — prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325).

Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 95 ze zm.).

 

Orzecznictwo/Judgments

Wyrok NSA w Warszawie z 9.08.1990 r. (IV SA 543/90), ONSA 1991, nr 1, poz. 1.

Wyrok NSA z 14.02.2006 r. (II GSK 290/06), LEX nr 325329.

Wyrok NSA z 11.02.2009 r. (II GSK 763/08), LEX nr 540014.

Wyrok NSA z 17.05.2012 r. (II GSK 566/11), LEX nr 1219572.

Wyrok NSA z 15.01.2019 r. (II OSK 2947/18), Legalis nr 1871774.

Wyrok TK z 18.04.2000 r. (K 23/99), OTK ZU 3/2000, poz. 89.

Wyrok TK z 29.01.2002 r. (K 19/01), OTK ZU nr 1/A/2002, poz. 1.

Wyrok TK z 27.10.2015 r. (Sk 2/14), OTK ZU nr 9/A/2015, poz. 157.

Wyrok WSA w Białymstoku z 23.05.2006 r. (II SA/Bk 1092/05), Legalis nr 101618.

Wyrok WSA w Białymstoku z 5.12.2006 r. (II SA/Bk 558/06), Legalis nr 99734.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 4.02.2009 r. (I SA/Bd 711/08), Legalis nr 179412.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 22.07.2009 r. (II SA/Go 330/09), Legalis nr 165921.

Wyrok WSA w Lublinie z 9.10.2018 r. (II SA/Lu 588/18), Legalis nr 1850292.

Wyrok WSA w Poznaniu z 9.08.2007 r. (III SA/PO 601/07), Legalis nr 127136.

Wyrok WSA w Warszawie z 16.11.2005 r. (VI SA/Wa 1014/05), Legalis nr 95617.

Wyrok WSA w Warszawie z 17.05.2006 r. (I SA/Wa 1519/05), Legalis nr 84720.

Wyrok WSA w Warszawie z 19.09.2006 r. (VII SA/Wa 452/06), Legalis nr 84712.

Wyrok WSA w Warszawie z 27.11.2006 r. (VII SA/Wa 1532/06), Legalis nr 91587.

Wyrok WSA w Warszawie z 30.01.2007 r. (II SA/Wa 2103/06), Legalis nr 320476.

Wyrok WSA w Warszawie z 7.08.2007 r. (VII SA/Wa 878/07), Legalis nr 99333.

Wyrok WSA w Warszawie z 14.04.2008 r. (VI SA/Wa 92/08), LEX nr 513885.

Wyrok WSA w Warszawie z 6.05.2008 r. (VII SA/Wa 239/08), Legalis nr 2194495.

Wyrok WSA w Warszawie z 10.11.2010 r. (VI SA/Wa 655/10), wyrok nie został opublikowany.

Wyrok WSA w Warszawie z 8.02.2011 r. (VI SA/Wa 2421/10), LEX nr 996304.

Wyrok WSA w Warszawie z 7.09.2012 r. (VI SA/Wa 714/12), LEX nr 2204453.

Wyrok WSA w Warszawie z 24.10.2013 r. (VI SA/Wa 1057/13), LEX nr 2204020.

Wyrok WSA w Warszawie z 21.10.2016 r. (VI SA/Wa 3127/14), LEX nr 2178274.

 

Źródła internetowe/Internet sources

Stanowisko KNF dotyczące osób przewidzianych do objęcia stanowisk, https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/procesy_licencyjne/bankowy/banki/

wymagania_obowiazujace_przy_tworzeniu_banku/Osoby_przewidziane_do_objecia_stanowisk (9.04.2020 r.).

 

 

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
82.00 €
74.00
get subscription