Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Prawne mechanizmy zabezpieczające prawidłowe wykonywanie prawa głosu z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych (cz. 2)

W ostatnich latach na krajowym rynku funduszy inwestycyjnych widoczna jest tendencja wyrażająca się w konsolidacji tego rynku, która to konsolidacja ma szczególne aspekty tak prywatno-, jak i publicznoprawne. Najważniejszym elementem w ramach tego procesu jest bowiem uprawnienie KNF do sprawowania kontroli nad przepływami kapitałowymi zachodzącymi w obrębie danej instytucji finansowej, tj. w danym towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Naczelną ideą tej regulacji jest niedopuszczenie do przejęcia kontroli nad danym TFI i niedopuszczenie do uzyskania znacznego wpływu na zarządzanie TFI przez akcjonariuszy, którzy nie dają rękojmi prawidłowego funkcjonowania TFI i nie zapewniają stabilności i bezpieczeństwa jego dalszej działalności. W treści niniejszej części publikacji autorzy odniosą się w szczególności do kwestii decyzji w sprawie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji TFI lub zakazu wykonywania uprawnień podmiotu dominującego TFI, a także wskażą publicznoprawne konsekwencje wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego takiej decyzji, odnosząc się również do aspektów prywatnoprawnych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: nadzór; Komisja Nadzoru Finansowego; zakaz wykonywania prawa głosu; towarzystwo funduszy inwestycyjnych; fundusz inwestycyjny; skutki korporacyjne

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Adamiak, B., Borkowski, J. (1992). Glosa do wyroku NSA w Warszawie z 9.08.1990 r., IV SA 543/90. Orzecznictwo Sądów Polskich, (5), poz. 120, 249.

Dawidowicz, W. (1962). Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu. Warszawa: PWN.

Kapijas, M. (2018). W: A. Kidyba (red.), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. T. 1. Art. 1–157 (komentarz do art. 56 u.o.f.i.). Warszawa: LEX.

Kidyba, A. (red.) (2018). Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. T. 1. Art. 1–157 (komentarz do art. 56 u.o.f.i.). Warszawa: LEX

Kozłowska-Chyła, B., Wajda, P. (2020a). Nabycie znacznego pakietu akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych — analiza prawna (cz. 1). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (4). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2020.4.1

Kozłowska-Chyła, B., Wajda, P. (2020b). Nabycie znacznego pakietu akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych — analiza prawna (cz. 2). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (5). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2020.5.2

Kropiwnicki, J. (2013). Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz (komentarz do art. 56 u.o.f.i.). Warszawa: LEX.

Mroczkowski, R. (2014). W: R. Mroczkowski (red.), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz (komentarz do art. 56 u.o.f.i.). Warszawa: LEX.

Opalski, A. (2015). Prawa i obowiązki akcjonariuszy. W: S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego. T. 17B (323–373). Warszawa: C.H.Beck.

Sołtysiński, S. (2006). Nieważne i wzruszalne uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych. Przegląd Prawa Handlowego, (1), 4–15.

Wajda, D. (2009). Obowiązek lojalności w spółkach handlowych. Warszawa: C.H.Beck.

Wajda, P. (2015). Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji banku krajowego lub zakazu wykonywania uprawnień podmiotu dominującego banku krajowego. W: W. Rogowski (red.), Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych (131–132). Kraków–Warszawa: Oficyna Allerhanda.

Wajda, P., Śliwa, M. (2014). Zasada prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.) i ciężar dowodu w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez KNF. Monitor Prawa Bankowego, (5), 54–72.

 

Akty prawne/Legal acts

Ustawa z 14.06.1960 r. — kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256).

Ustawa z 23.04.1964 r. — kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).

Ustawa z 17.11.1964 r. — kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.).

Ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.).

Ustawa z 15.09.2000 r. — kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.).

Ustawa z 30.08.2002 r. — prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325).

Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 95 ze zm.).

 

Orzecznictwo/Judgments

Wyrok NSA w Warszawie z 9.08.1990 r. (IV SA 543/90), ONSA 1991, nr 1, poz. 1.

Wyrok NSA z 14.02.2006 r. (II GSK 290/06), LEX nr 325329.

Wyrok NSA z 11.02.2009 r. (II GSK 763/08), LEX nr 540014.

Wyrok NSA z 17.05.2012 r. (II GSK 566/11), LEX nr 1219572.

Wyrok NSA z 15.01.2019 r. (II OSK 2947/18), Legalis nr 1871774.

Wyrok TK z 18.04.2000 r. (K 23/99), OTK ZU 3/2000, poz. 89.

Wyrok TK z 29.01.2002 r. (K 19/01), OTK ZU nr 1/A/2002, poz. 1.

Wyrok TK z 27.10.2015 r. (Sk 2/14), OTK ZU nr 9/A/2015, poz. 157.

Wyrok WSA w Białymstoku z 23.05.2006 r. (II SA/Bk 1092/05), Legalis nr 101618.

Wyrok WSA w Białymstoku z 5.12.2006 r. (II SA/Bk 558/06), Legalis nr 99734.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 4.02.2009 r. (I SA/Bd 711/08), Legalis nr 179412.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 22.07.2009 r. (II SA/Go 330/09), Legalis nr 165921.

Wyrok WSA w Lublinie z 9.10.2018 r. (II SA/Lu 588/18), Legalis nr 1850292.

Wyrok WSA w Poznaniu z 9.08.2007 r. (III SA/PO 601/07), Legalis nr 127136.

Wyrok WSA w Warszawie z 16.11.2005 r. (VI SA/Wa 1014/05), Legalis nr 95617.

Wyrok WSA w Warszawie z 17.05.2006 r. (I SA/Wa 1519/05), Legalis nr 84720.

Wyrok WSA w Warszawie z 19.09.2006 r. (VII SA/Wa 452/06), Legalis nr 84712.

Wyrok WSA w Warszawie z 27.11.2006 r. (VII SA/Wa 1532/06), Legalis nr 91587.

Wyrok WSA w Warszawie z 30.01.2007 r. (II SA/Wa 2103/06), Legalis nr 320476.

Wyrok WSA w Warszawie z 7.08.2007 r. (VII SA/Wa 878/07), Legalis nr 99333.

Wyrok WSA w Warszawie z 14.04.2008 r. (VI SA/Wa 92/08), LEX nr 513885.

Wyrok WSA w Warszawie z 6.05.2008 r. (VII SA/Wa 239/08), Legalis nr 2194495.

Wyrok WSA w Warszawie z 10.11.2010 r. (VI SA/Wa 655/10), wyrok nie został opublikowany.

Wyrok WSA w Warszawie z 8.02.2011 r. (VI SA/Wa 2421/10), LEX nr 996304.

Wyrok WSA w Warszawie z 7.09.2012 r. (VI SA/Wa 714/12), LEX nr 2204453.

Wyrok WSA w Warszawie z 24.10.2013 r. (VI SA/Wa 1057/13), LEX nr 2204020.

Wyrok WSA w Warszawie z 21.10.2016 r. (VI SA/Wa 3127/14), LEX nr 2178274.

 

Źródła internetowe/Internet sources

Stanowisko KNF dotyczące osób przewidzianych do objęcia stanowisk, https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/procesy_licencyjne/bankowy/banki/

wymagania_obowiazujace_przy_tworzeniu_banku/Osoby_przewidziane_do_objecia_stanowisk (9.04.2020 r.).

 

 

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę