Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.7.2
JEL: K10; K34; K40

The principle of two-tier tax proceedings vs change of substantive legal grounds of the assessment decision

The article aims to verify whether the principle of two-tier proceedings is infringed where in the assessment decision issued in the appeal proceedings, case facts are qualified under the law differently than in the first-instance decision — whereby the substantive legal grounds of the resolution are changed. "Tax case" resolved in the assessment decision is to fix or determine the amount of tax liability. Therefore, change in legal qualification of the case facts and, as a consequence, in the substantive legal ground of the appeal resolution, does not bring about the change of the tax case — i.e., the loss of its identity. Such decision of the appeal authority does not infringe the taxpayer's constitutional right to appeal or the principle of two-tier proceedings.

Keywords: the principle of two-tier proceedings; tax case; tax proceedings; the right to appeal

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Adamiak, B. (1998). Model dwuinstancyjności postępowania podatkowego. Państwo i Prawo, (12), 52–63.

Bogusz, M. (2017). Zasada dwuinstancyjności a zasada zaskarżalności rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu administracyjnym w pierwszej instancji (uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego). Gdańskie Studia Prawnicze, (XXXVIII), 661–668.

Brzeziński, B, Kalinowski, M., Olesińska, A. (red.) (2017). Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny. Gdańsk: ODDK.

Dzwonkowski, H. (2020). Komentarz do art. 127. W: H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck, Legalis/el.

Florczak-Wątor, M. (2019). Komentarz do art. 78. W: P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX/el.

Garlicki, L., Wojtyczek, K. (2016). Komentarz do art. 7. W: M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (II). Warszawa: Wolters Kluwer, LEX/el.

Haczkowska, M. i in. (2014). Komentarz do art. 78. W: M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX/el.

Kabat, A. (2019). Komentarz do art. 127. W: S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX/el.

Kiełkowski, T. (2004). Sprawa administracyjna. Kraków: Zakamycze.

Kmieciak, Z. (2011). Odwołania w prawie administracyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX/el.

Kmieciak, Z. (2013). Konstytucyjne podstawy prawa do odwołania w postępowaniu administracyjnym. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (2), 7–20.

Kmiecik, Z. R. (2017). Dwuinstancyjność ogólnego postępowania administracyjnego w świetle przepisów Konstytucji RP i Kodeksu postępowania administracyjnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 64(1), 91–106. https://doi.org/10.17951/g.2017.64.1.91

Korczyński, I. (2009). Podatkowoprawny stan faktyczny. W: B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria, instytucje, funkcjonowanie (41–49). Toruń: TNOiK.

Mariański, A. (2009). Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego. Warszawa: Wolters Kluwer. LEX/el.

Musiał, K. J. (2010). Sprawa a postępowanie podatkowe. Przegląd Podatkowy, (9), 10–12.

Nita, A. (2009). Stosunek podatkowoprawny. W: B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria, instytucje, funkcjonowanie (41–49). Toruń: TNOiK.

Ofiarski, Z. (2006). Prawo podatkowe. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX/el.

Presnarowicz, S. (2020). Komentarz do art. 127. W: L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany. LEX/el.

Skrzydło, W. (2013). Komentarz do art. 78. W: W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX/el. https://doi.org/10.22201/iij.24484881e.2010.22.5921

Strzelec, D., Łoboda, M. (2020). Odwołanie od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego a realizacja zasady dwuinstancyjności postępowania. Przegląd Podatkowy, (7), 20–26.

Tarno, J. P. (2008). Zasada dwuinstancyjności postępowania w postępowaniu podatkowym. Administracja — Teoria, Dydaktyka, Praktyka, (3), 5–25.

Wołodkiewicz, B. (2019). Zmiana ustaleń faktycznych przez sąd drugiej instancji. Przegląd Sądowy, (3), 100–113.

Orzecznictwo/Judgments

Wyrok NSA w Katowicach z 22.03.2000 r., I SA/Ka 1726/98.

Wyrok NSA z 10.04.1989 r., II SA 1198/88.

Wyrok NSA z 6.06.1997 r., III SA 515/96.

Wyrok NSA z 30.03.2004 r., FSK 169/04.

Wyrok NSA z 16.03.2006 r., II FSK 488/05.

Wyrok NSA z 12.12.2007 r., I GSK 293/07.

Wyrok NSA z 13.05.2009 r., II FSK 401/08.

Wyrok NSA z 13.05.2009 r., II FSK 139/08.

Wyrok NSA z 7.10.2011 r., I FSK 1361/10.

Wyrok NSA z 13.03.2013 r., I FSK 570/12.

Wyroki NSA z 5.06.2013 r., II GSK 801/11.

Wyrok NSA z 25.02.2014 r., II FSK 779/12.

Wyrok NSA z 21.03.2014 r., I FSK 549/13.

Wyrok NSA z 15.09.2016 r., I FSK 1861/15.

Wyrok NSA z 16.03.2017 r., I GSK 302/15.

Wyrok NSA z 16.05.2017 r., I FSK 1727/15.

Wyrok NSA z 13.10.2017 r., II FSK 2203/15.

Wyrok NSA z 9.08.2018 r., II FSK 2058/16.

Wyrok NSA z 11.01.2019 r., I FSK 202/17.

Wyrok NSA z 1.04.2019 r., II FSK 963/17.

Wyrok NSA z 28.08.2019 r., II FSK 3021/17.

Wyrok NSA z 24.09.2019 r., I FSK 1794/16.

Wyrok NSA z 25.09.2019 r., II FSK 3206/17.

Wyrok NSA z 14.10.2019 r., II FSK 3528/17.

Wyrok NSA z 29.11.2019 r., I FSK 1580/17.

Wyrok NSA z 29.11.2019 r., I FSK 1582/17.

Wyrok NSA z 29.11.2019 r., I FSK 1278/17.

Wyrok NSA z 9.11.2020 r., I FSK 1010/20.

Wyrok TK z 11.03.2002 r., SK 8/02.

Wyrok TK z 1.02.2005 r., SK 62/03.

Wyrok TK z 13.07.2009 r., SK 46/08.

Wyrok TK z 30.10.2012 r., SK 20/11.

Wyrok TK z 26.11.2013 r., SK 33/12.

Wyrok WSA w Białymstoku z 26.6.2019 r., I SA/Bk 210/19.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 25.06.2013 r., I SA/Bd 350/13.

Wyrok WSA w Lublinie z 5.12.2018 r., I SA/Lu 584/18.

Wyrok WSA w Opolu z 7.05.2008 r., I SA/Op 72/08.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 27.02.2007 r., I SA/Wr 25/07.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
81.00 €
73.00
get subscription