Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.7.2
JEL: K10; K34; K40

Zasada dwuinstancyjności postępowania podatkowego a zmiana materialnoprawnej podstawy decyzji wymiarowej

Celem artykułu jest sprawdzenie, czy przyjęcie w decyzji wymiarowej wydanej w postępowaniu odwoławczym innej kwalifikacji prawnej stanu faktycznego niż przyjęta w decyzji wydanej w pierwszej instancji, prowadzące do zmiany materialnoprawnej podstawy rozstrzygnięcia, narusza zasadę dwuinstancyjności postępowania podatkowego. „Sprawą podatkową” rozstrzyganą decyzją wymiarową jest ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego. W konsekwencji zmiana kwalifikacji prawnej stanu faktycznego i będąca jej konsekwencją zmiana podstawy prawnej rozstrzygnięcia odwoławczego nie prowadzi do zmiany sprawy podatkowej — tzn. utraty jej tożsamości. Taka decyzja organu odwoławczego nie narusza konstytucyjnego prawa podatnika do odwołania ani zasady dwuinstancyjności.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: : zasada dwuinstancyjności; sprawa podatkowa; postępowanie podatkowe; prawo do odwołania

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Adamiak, B. (1998). Model dwuinstancyjności postępowania podatkowego. Państwo i Prawo, (12), 52–63.

Bogusz, M. (2017). Zasada dwuinstancyjności a zasada zaskarżalności rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu administracyjnym w pierwszej instancji (uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego). Gdańskie Studia Prawnicze, (XXXVIII), 661–668.

Brzeziński, B, Kalinowski, M., Olesińska, A. (red.) (2017). Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny. Gdańsk: ODDK.

Dzwonkowski, H. (2020). Komentarz do art. 127. W: H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck, Legalis/el.

Florczak-Wątor, M. (2019). Komentarz do art. 78. W: P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX/el.

Garlicki, L., Wojtyczek, K. (2016). Komentarz do art. 7. W: M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (II). Warszawa: Wolters Kluwer, LEX/el.

Haczkowska, M. i in. (2014). Komentarz do art. 78. W: M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX/el.

Kabat, A. (2019). Komentarz do art. 127. W: S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX/el.

Kiełkowski, T. (2004). Sprawa administracyjna. Kraków: Zakamycze.

Kmieciak, Z. (2011). Odwołania w prawie administracyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX/el.

Kmieciak, Z. (2013). Konstytucyjne podstawy prawa do odwołania w postępowaniu administracyjnym. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (2), 7–20.

Kmiecik, Z. R. (2017). Dwuinstancyjność ogólnego postępowania administracyjnego w świetle przepisów Konstytucji RP i Kodeksu postępowania administracyjnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 64(1), 91–106. https://doi.org/10.17951/g.2017.64.1.91

Korczyński, I. (2009). Podatkowoprawny stan faktyczny. W: B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria, instytucje, funkcjonowanie (41–49). Toruń: TNOiK.

Mariański, A. (2009). Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego. Warszawa: Wolters Kluwer. LEX/el.

Musiał, K. J. (2010). Sprawa a postępowanie podatkowe. Przegląd Podatkowy, (9), 10–12.

Nita, A. (2009). Stosunek podatkowoprawny. W: B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria, instytucje, funkcjonowanie (41–49). Toruń: TNOiK.

Ofiarski, Z. (2006). Prawo podatkowe. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX/el.

Presnarowicz, S. (2020). Komentarz do art. 127. W: L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany. LEX/el.

Skrzydło, W. (2013). Komentarz do art. 78. W: W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, LEX/el. https://doi.org/10.22201/iij.24484881e.2010.22.5921

Strzelec, D., Łoboda, M. (2020). Odwołanie od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego a realizacja zasady dwuinstancyjności postępowania. Przegląd Podatkowy, (7), 20–26.

Tarno, J. P. (2008). Zasada dwuinstancyjności postępowania w postępowaniu podatkowym. Administracja — Teoria, Dydaktyka, Praktyka, (3), 5–25.

Wołodkiewicz, B. (2019). Zmiana ustaleń faktycznych przez sąd drugiej instancji. Przegląd Sądowy, (3), 100–113.

Orzecznictwo/Judgments

Wyrok NSA w Katowicach z 22.03.2000 r., I SA/Ka 1726/98.

Wyrok NSA z 10.04.1989 r., II SA 1198/88.

Wyrok NSA z 6.06.1997 r., III SA 515/96.

Wyrok NSA z 30.03.2004 r., FSK 169/04.

Wyrok NSA z 16.03.2006 r., II FSK 488/05.

Wyrok NSA z 12.12.2007 r., I GSK 293/07.

Wyrok NSA z 13.05.2009 r., II FSK 401/08.

Wyrok NSA z 13.05.2009 r., II FSK 139/08.

Wyrok NSA z 7.10.2011 r., I FSK 1361/10.

Wyrok NSA z 13.03.2013 r., I FSK 570/12.

Wyroki NSA z 5.06.2013 r., II GSK 801/11.

Wyrok NSA z 25.02.2014 r., II FSK 779/12.

Wyrok NSA z 21.03.2014 r., I FSK 549/13.

Wyrok NSA z 15.09.2016 r., I FSK 1861/15.

Wyrok NSA z 16.03.2017 r., I GSK 302/15.

Wyrok NSA z 16.05.2017 r., I FSK 1727/15.

Wyrok NSA z 13.10.2017 r., II FSK 2203/15.

Wyrok NSA z 9.08.2018 r., II FSK 2058/16.

Wyrok NSA z 11.01.2019 r., I FSK 202/17.

Wyrok NSA z 1.04.2019 r., II FSK 963/17.

Wyrok NSA z 28.08.2019 r., II FSK 3021/17.

Wyrok NSA z 24.09.2019 r., I FSK 1794/16.

Wyrok NSA z 25.09.2019 r., II FSK 3206/17.

Wyrok NSA z 14.10.2019 r., II FSK 3528/17.

Wyrok NSA z 29.11.2019 r., I FSK 1580/17.

Wyrok NSA z 29.11.2019 r., I FSK 1582/17.

Wyrok NSA z 29.11.2019 r., I FSK 1278/17.

Wyrok NSA z 9.11.2020 r., I FSK 1010/20.

Wyrok TK z 11.03.2002 r., SK 8/02.

Wyrok TK z 1.02.2005 r., SK 62/03.

Wyrok TK z 13.07.2009 r., SK 46/08.

Wyrok TK z 30.10.2012 r., SK 20/11.

Wyrok TK z 26.11.2013 r., SK 33/12.

Wyrok WSA w Białymstoku z 26.6.2019 r., I SA/Bk 210/19.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 25.06.2013 r., I SA/Bd 350/13.

Wyrok WSA w Lublinie z 5.12.2018 r., I SA/Lu 584/18.

Wyrok WSA w Opolu z 7.05.2008 r., I SA/Op 72/08.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 27.02.2007 r., I SA/Wr 25/07.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę