Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.10.5
JEL: K21, K29, K40
Maciej Etel ORCID: 0000-0003-1740-4688 , e-mail: etel.m|uwb.edu.pl| |etel.m|uwb.edu.pl

The right to make a mistake according to the provisions of the Entrepreneurs Law

This study analyzes the entrepreneur's right to make a mistake under Article 21a of the Act of 6 March 2018. Entrepreneurs Law. It presents the essence and ratio legis of the institution. It discusses its basic structural elements and relevant characteristics constituting the prerequisites for its application, including: temporal and subjective limitations, one-off nature, summons and written statement, deadline for remedying violations and their possible consequences, self-control of the entrepreneur, obligations of the entrepreneur who wants to use the right to make a mistake, the effects of this institution, as well as exclusions from its application. The aim of the study is to answer the question: Is the right to make a mistake an institution that can improve the situation of the entrepreneur and strengthen the guarantees of freedom of economic activity in Poland?

Keywords: entrepreneur; right to make a mistake; Entrepreneurs Law; entrepreneurial activity

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Brzostowska, M. (2020). Prawo do popełnienia błędu jako przywilej początkujących podatników. LEX/El.

Burdziak, K. (2019). Kilka uwag na temat istoty tzw. błędu co do prawa (rozważania na tle polskiego prawa karnego). Prawo w Działaniu, (39), 139–147.

Dobrzycka, M. (2019). Mniej obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorstw i obywateli. Legalis.

Etel, M. (2016). Prawo działalności gospodarczej jako instrument rozwoju przedsiębiorczości. W: A. Powałowski (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę. Warszawa: C.H.Beck.

Etel, M. (2019). Działalność formalnie niegospodarcza. W: A. Powałowski, H. Wolska, (red.), Przedsiębiorcy i ich działalność. Warszawa: C.H.Beck.

Etel, M. (2012). Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym. Warszawa: Wolters Kluwer.

Hołda-Wydrzyńska, A. (2019). „Prawo do popełnienia błędu” w świetle nowelizacji Prawa przedsiębiorców. Acta Universitatis Wratislaviensis, (3977), 79–89. https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.7

Liżewski, S. (2020). Przez 12 pierwszych miesięcy przedsiębiorca może się pomylić. Legalis.

Kosikowski, C. (2013). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kozieł, G. (2018). Komentarz do art. 1. W: G. Kozieł, (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz. Legalis.

Komierzyńska-Orlińska, E. (2019). Komentarz do art. 1 ustawy — Prawo przedsiębiorców. W: M. Wierzbowski (red.), Konstytucja biznesu. Komentarz. LEX/El.

Kruszewski, A. K. (2019). Komentarz do art. 1. W: A. Pietrzak (red.), Prawo przedsiębiorców. Komentarz. LEX/El.

Zdyb, M. (2019). Rozdział 1. Przepisy ogólne. W: M. Zdyb, G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn-Cichocka, Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Legalis.

 

Akty prawne/Legal acts

Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

Ustawa z 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.).

Ustawa z 06.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 296 ze zm.).

Ustawa z 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 495 ze zm.).

 

Inne źródła/Other sources

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy — Prawo przedsiębiorców. Druk sejmowy nr 2051 z 21.11. 2017 r., http://www.orka.sejm.gov.pl (28.03.2021).

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Druk sejmowy nr 3622 z 12.07.2019 r., http://www.orka.sejm.gov.pl (18.03.2021).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
81.00 €
73.00
get subscription