Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.10.5
JEL: K21, K29, K40
Maciej Etel ORCID: 0000-0003-1740-4688 , e-mail: etel.m|uwb.edu.pl| |etel.m|uwb.edu.pl

Prawo do popełnienia błędu według przepisów ustawy — Prawo przedsiębiorców

Niniejsze opracowanie zawiera analizę prawa do popełnienia błędu. Przedstawia istotę i ratio legis instytucji z art. 21a ustawy z 06.03.2018 r. — Prawo przedsiębiorców. Omawia jej podstawowe elementy konstrukcyjne i cechy relewantne stanowiące przesłanki warunkujące jej zastosowanie, w tym: ograniczenia podmiotowe i temporalne, jednorazowość, wezwanie oraz pisemne oświadczenie, termin usunięcia naruszeń i ich ewentualnych skutków, samokontrolę przedsiębiorcy, obowiązki przedsiębiorcy chcącego skorzystać z prawa do popełnienia błędu, skutki tej instytucji, a także wyłączenia jej stosowania. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie: czy prawo do popełnienia błędu jest instytucją, która może poprawiać sytuację przedsiębiorcy i wzmocnić gwarancje wolności działalności gospodarczej w Polsce?

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: przedsiębiorca; prawo do popełnienia błędu; Prawo przedsiębiorców; działalność gospodarcza

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Brzostowska, M. (2020). Prawo do popełnienia błędu jako przywilej początkujących podatników. LEX/El.

Burdziak, K. (2019). Kilka uwag na temat istoty tzw. błędu co do prawa (rozważania na tle polskiego prawa karnego). Prawo w Działaniu, (39), 139–147.

Dobrzycka, M. (2019). Mniej obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorstw i obywateli. Legalis.

Etel, M. (2016). Prawo działalności gospodarczej jako instrument rozwoju przedsiębiorczości. W: A. Powałowski (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę. Warszawa: C.H.Beck.

Etel, M. (2019). Działalność formalnie niegospodarcza. W: A. Powałowski, H. Wolska, (red.), Przedsiębiorcy i ich działalność. Warszawa: C.H.Beck.

Etel, M. (2012). Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym. Warszawa: Wolters Kluwer.

Hołda-Wydrzyńska, A. (2019). „Prawo do popełnienia błędu” w świetle nowelizacji Prawa przedsiębiorców. Acta Universitatis Wratislaviensis, (3977), 79–89. https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.7

Liżewski, S. (2020). Przez 12 pierwszych miesięcy przedsiębiorca może się pomylić. Legalis.

Kosikowski, C. (2013). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kozieł, G. (2018). Komentarz do art. 1. W: G. Kozieł, (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz. Legalis.

Komierzyńska-Orlińska, E. (2019). Komentarz do art. 1 ustawy — Prawo przedsiębiorców. W: M. Wierzbowski (red.), Konstytucja biznesu. Komentarz. LEX/El.

Kruszewski, A. K. (2019). Komentarz do art. 1. W: A. Pietrzak (red.), Prawo przedsiębiorców. Komentarz. LEX/El.

Zdyb, M. (2019). Rozdział 1. Przepisy ogólne. W: M. Zdyb, G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn-Cichocka, Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Legalis.

 

Akty prawne/Legal acts

Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

Ustawa z 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.).

Ustawa z 06.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 296 ze zm.).

Ustawa z 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 495 ze zm.).

 

Inne źródła/Other sources

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy — Prawo przedsiębiorców. Druk sejmowy nr 2051 z 21.11. 2017 r., http://www.orka.sejm.gov.pl (28.03.2021).

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Druk sejmowy nr 3622 z 12.07.2019 r., http://www.orka.sejm.gov.pl (18.03.2021).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę