Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.9.3
JEL: G19, M14, M41

Corporate social responsibility reporting on the Polish capital market

The aim of the research is to present trends related to corporate social responsibility reporting on the Polish capital market in the context of global results within this area, as well as to evaluate the content of reports prepared by selected companies included in the WIG-ESG index. To achieve the article's purpose, the method of desk research consisted of analysing the data published by KPMG and Global Reporting Initiative, and of reports submitted to the "Social Reports" contest, was used. The conducted analysis indicated that corporate social responsibility reporting is becoming increasingly popular both on the global scale and among the companies on the Polish market. However, the analysis of selected reports showed differences in the scope, and structure of presented data, which may make it difficult to compare the performance of individual companies. For this reason, it is necessary to take further steps to improve the quality of corporate social responsibility reporting. They should be particularly connected with promoting the use of the international standards for non-financial reporting, as well as introducing the obligation to verify such reports by external auditors.

Download article
Keywords: corporate social responsibility reporting; capital market; corporate social responsibility.

References

Bibliografia/References

Bank Millennium S.A. (2020). Raport finansowy i społeczny 2019. https://raportroczny.bankmillennium.pl/2019/pl/?mv=1c (09.09.2020).

Bednarowska, Z. (2015). Desk research — wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i społecznych. Marketing i Rynek, (7), 18–26.

Biadacz, R. (2017). Rachunkowość społeczna w świetle badań polskich autorów. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 94(150), 23–42. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4993

Cheng, M., Green, W., Conradie, P., Konishi, N. i Romi, A. (2014). The international integrated reporting framework: key issues and future research opportunities. Journal of International Financial Management & Accounting, 25(1), 90–119. https://doi.org/10.1111/jifm.12015

Du, S. i Yu, K. (2020). Do Corporate Social Responsibility Reports Convey Value Relevant Information? Evidence from Report Readability and Tone. Journal of Business Ethics. https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-020-04496-3 (09.09.2020). https://doi.org/10.1007/s10551-020-04496-3

Fijałkowska, J. i Sobczyk, M. (2012). Wiarygodność sprawozdawczości społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wyzwaniem dla rachunkowości. W: H. Żukowska i W. Janik (red.), Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Gregorczyk, D. (2015). Raportowanie zintegrowane w tworzeniu wspólnej wartości (CSV). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 396, 59–66. https://doi.org/10.15611/pn.2015.396.06

GRI Sustainability Disclosure Database. http://database.globalreporting. org/search/ (07.09.2020).

Hofferth, S. L. (2005). Secondary Data Analysis in Family Research. Journal of Marriage and Family, 67(4), 891–907. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2005.00182.x

ING Bank Śląski S.A. (2020). Zintegrowany Raport Roczny ING Banku Śląskiego 2019. https://raportroczny.ing.pl/ (09.09.2020).

Kamela-Sowińska, A. (2009). Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość? W: Problemy współczesnej rachunkowości. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Konkurs Raporty Społeczne. Biblioteka raportów. http://raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/ (08.09.2020)

KPMG. (2017). The road ahead. The KPMG Survey of Corporate Social Responsibility Reporting 2017. https://home.kpmg/xx/en/home/campaigns/ 2017/10/survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.html (06.09.2020).

Krasodomska, J. (2012). Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66(122), 101–110.

Marcinkowska, M. (2004). Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

mBank S.A. (2020). Raport zintegrowany 2020. https://www.mbank. pl/raport-roczny/2019/ (09.09.2020).

Michalczuk, G. (2013). Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Luka informacyjna sprawozdawczości finansowej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Michalczuk, G. i Konarzewska, U. (2018). GRI Reporting Framework as a tool of social accounting. W: Proceedings of the 33rd International Scientific Conference on Economic and Social Development — „Managerial Issues in Modern Business”. Warsaw, 230–240.

PKO Bank Polski S.A. (2020). Raport roczny 2019. http://www.raportroczny2019.pkobp.pl/ (09.09.2020).

Rowbottom, N. i Locke, J. (2016). The Emergence of Integrated Reporting. Accounting and Business Research, 46(1), 83–115. https://doi.org/10.1080/00014788.2015.1029867

Samelak, J. (2013). Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Santander Bank Polska S.A. (2020). Raport odpowiedzialnego biznesu 2019. https://raport.santander.pl/ (09.09.2020).

Sarkar, M. A. (2020). Entrepreneurship in independent market research & strategic digital marketing. Evincepub Publishing: Bilaspur.

Smith, E. (2008). The use of secondary data analysis in educational research. Journal of Educational Studies, 56(3), 323–339. https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2008.00405.x

Wróbel, M. (2016). Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Polsce w świetle unormowań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, (2), 83–94. https://doi.org/10.5604/18998658.1209978

Zuchewicz, J. (2013). Zintegrowane sprawozdanie finansowe jako instrument prezentacji gospodarczych i społecznych dokonań jednostki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 314, 247–256.

Article price
4.00
Journal of Marketing and Market Studies 9/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription