Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.9.3
JEL: G19, M14, M41

Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu na polskim rynku kapitałowym

Celem badań podjętych w artykule jest przedstawienie trendów związanych z raportowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu na polskim rynku kapitałowym w kontekście globalnych wyników w tym obszarze, a także ocena treści raportów sporządzonych przez wybrane spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG- -ESG. W badaniach wykorzystano metodę desk research polegającą na analizie danych dostarczanych przez KPMG i Global Reporting Initiative oraz raportów zgłoszonych do konkursu Raporty Społeczne. Przeprowadzone badania pokazały, że raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu cieszy się coraz większą popularnością zarówno w skali globalnej, jak i wśród przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku. Analiza wybranych raportów wykazała jednak różnice w zakresie oraz strukturze prezentowanych danych, co może utrudniać porównywanie wyników poszczególnych przedsiębiorstw. Z tego względu konieczne jest podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Powinny one dotyczyć zwłaszcza promowania wykorzystywania międzynarodowych standardów raportowania niefinansowego, a także wprowadzenia obowiązku weryfikacji takich raportów przez zewnętrznych audytorów.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu; rynek

Bibliografia

Bibliografia/References

Bank Millennium S.A. (2020). Raport finansowy i społeczny 2019. https://raportroczny.bankmillennium.pl/2019/pl/?mv=1c (09.09.2020).

Bednarowska, Z. (2015). Desk research — wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i społecznych. Marketing i Rynek, (7), 18–26.

Biadacz, R. (2017). Rachunkowość społeczna w świetle badań polskich autorów. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 94(150), 23–42. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4993

Cheng, M., Green, W., Conradie, P., Konishi, N. i Romi, A. (2014). The international integrated reporting framework: key issues and future research opportunities. Journal of International Financial Management & Accounting, 25(1), 90–119. https://doi.org/10.1111/jifm.12015

Du, S. i Yu, K. (2020). Do Corporate Social Responsibility Reports Convey Value Relevant Information? Evidence from Report Readability and Tone. Journal of Business Ethics. https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-020-04496-3 (09.09.2020). https://doi.org/10.1007/s10551-020-04496-3

Fijałkowska, J. i Sobczyk, M. (2012). Wiarygodność sprawozdawczości społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wyzwaniem dla rachunkowości. W: H. Żukowska i W. Janik (red.), Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Gregorczyk, D. (2015). Raportowanie zintegrowane w tworzeniu wspólnej wartości (CSV). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 396, 59–66. https://doi.org/10.15611/pn.2015.396.06

GRI Sustainability Disclosure Database. http://database.globalreporting. org/search/ (07.09.2020).

Hofferth, S. L. (2005). Secondary Data Analysis in Family Research. Journal of Marriage and Family, 67(4), 891–907. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2005.00182.x

ING Bank Śląski S.A. (2020). Zintegrowany Raport Roczny ING Banku Śląskiego 2019. https://raportroczny.ing.pl/ (09.09.2020).

Kamela-Sowińska, A. (2009). Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość? W: Problemy współczesnej rachunkowości. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Konkurs Raporty Społeczne. Biblioteka raportów. http://raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/ (08.09.2020)

KPMG. (2017). The road ahead. The KPMG Survey of Corporate Social Responsibility Reporting 2017. https://home.kpmg/xx/en/home/campaigns/ 2017/10/survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.html (06.09.2020).

Krasodomska, J. (2012). Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66(122), 101–110.

Marcinkowska, M. (2004). Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

mBank S.A. (2020). Raport zintegrowany 2020. https://www.mbank. pl/raport-roczny/2019/ (09.09.2020).

Michalczuk, G. (2013). Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Luka informacyjna sprawozdawczości finansowej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Michalczuk, G. i Konarzewska, U. (2018). GRI Reporting Framework as a tool of social accounting. W: Proceedings of the 33rd International Scientific Conference on Economic and Social Development — „Managerial Issues in Modern Business”. Warsaw, 230–240.

PKO Bank Polski S.A. (2020). Raport roczny 2019. http://www.raportroczny2019.pkobp.pl/ (09.09.2020).

Rowbottom, N. i Locke, J. (2016). The Emergence of Integrated Reporting. Accounting and Business Research, 46(1), 83–115. https://doi.org/10.1080/00014788.2015.1029867

Samelak, J. (2013). Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Santander Bank Polska S.A. (2020). Raport odpowiedzialnego biznesu 2019. https://raport.santander.pl/ (09.09.2020).

Sarkar, M. A. (2020). Entrepreneurship in independent market research & strategic digital marketing. Evincepub Publishing: Bilaspur.

Smith, E. (2008). The use of secondary data analysis in educational research. Journal of Educational Studies, 56(3), 323–339. https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2008.00405.x

Wróbel, M. (2016). Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Polsce w świetle unormowań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, (2), 83–94. https://doi.org/10.5604/18998658.1209978

Zuchewicz, J. (2013). Zintegrowane sprawozdanie finansowe jako instrument prezentacji gospodarczych i społecznych dokonań jednostki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 314, 247–256.

Cena artykułu
16.00
Marketing i Rynek nr 9/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę