Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.9.2
JEL: M31, D11, D12
Monika Skorek ORCID: 0000-0002-6227-5451 , e-mail: m.skorek|wz.uw.edu.pl| |m.skorek|wz.uw.edu.pl

Factors determining behaviours of senior female customers in the market of eco-friendly cosmetic products

Economic practice necessitates continuous focus on the needs of senior customers. On one hand, this situation is a consequence of the demographic situation; on the other hand, continuous changes in the market behaviour of seniors are evident, and consequently, the set of factors shaping these behaviours. Additionally, increasing importance is attributed to the ecological aspect of consumption. The aim of this study is to construct an ecosystem of factors determining the behaviour of senior female consumers in the market of ecofriendly cosmetic products and to determine the relationships between these factors. The ecosystem of factors encompasses a defined set of behaviours specific to the identified group of consumers. Structural analysis method was employed to create this ecosystem, serving as a tool to organize and analyse sets with a high number of various factors that interact with each other. Research results allowed for the construction of the ecosystem and the identification of five groups of factors within its structure (goal factors, outcome factors, auxiliary factors, regulatory factors, and external factors), as well as establishing relationships between them. An additional goal is to comprehend the essence and trends inherent in the behaviours of senior customers, considering the processes of ecological awareness.

Keywords: market behaviours of seniors; factors ecosystem; structural analysis; consumer behaviour ecologisation

References

Bibliografia/References

Arcade, J., Godet, M., Meunier, F., & Roubelat, F. (1994). Structural analysis with the MICMAC method & Actors' strategy with Mactor method. AC/UNU Millennium Project Futures Research Methodology, Paris.

Awoke, Y., & Ahmed, H. M. S. (2022). Determinants of consumer buying behavior of clothes in Ethiopia. International Journal of Current Research, 14(08), 22041–22048. https://doi.org/10.24941/ijcr.43863.08.2022

Berg, H., & Liljedal, K. T. (2022). Elderly consumers in marketing research: A systematic literature review and directions for future research, International Journal of Consumer Studies, 46, 1640–1664. https://doi.org/10.1111/ijcs.12830

BOŚ. (2022). Barometr Ekologiczny Polaków. Co robimy by chronić środowisko? Raport Banku Ochrony Środowiska.

Bylok, F. (2013). Zachowania konsumpcyjne seniorów na rynku dóbr i usług. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 291, 139–150. https://doi.org/10.7172/1644-9584.40.8

Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., & Lubowiecki-Vikuk, A. (2019). Osoby starsze jako uczestnicy rynku wybranych e-usług. Studia Periegetica, 26(2), 13–24.

Gallarza, M. G. & Gil-Saura, I. (2011). The value of value: Further excursions on the meaning and role of customer value. Journal of Consumer Behaviour, 10(4), 179–191. https://doi.org/10.1002/cb.328

Ganesan, S. (1994). Determinants of long-term orientation in buyer-seller relationships. Journal of Marketing, 58(April), 1–19. https://doi.org/10.1177/002224299405800201

Guido, G., Ugolini, M. M. & Sestino, A. (2022). Active ageing of elderly consumers: Insights and opportunities for future business strategies. SN Business & Economics, 2, article number 8, 1–24. https://doi.org/10.1007/s43546-021-00180-4

Guiot, D., Malas, Z., & Urien, B. (2019). Re-examining the effects of aging on household recycling behavior: A study in France. Psychology & Marketing, 36(6), 618–629. https://doi.org/10.1002/mar.21200

GUS. (2022). Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 roku. Raport GUS. WUS Białystok.

Jankowska, A., & Jankowski, M. (2020). Seniorzy przyszłości. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 2, 60–66.

Julian, C. C., & O'Cass, A. (2002). Examining the internal-external determinants of international joint venture (IJV) marketing performance in Thailand. Australasian Marketing Journal, 10(2), 55–71. https://doi.org/10.1016/s1441-3582(02)70150-x

Kibbeling, M., der Bij, H. & Weele, A. (2013). Market orientation and innovativeness in supply chains: Supplier's impact on customer satisfaction. Journal of Product Innovation Management, 30(3), 500–515. https://doi.org/10.1111/jpim.12007

Kieżel, E. (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. PWE.

Kim, G., & Jin, B. (2019). Older female consumers' environmentally sustainable apparel consumption: The impact of time perspective and advertising appeals. Journal of Fashion Marketing and Management, 23(4), 487–503. https://doi.org/10.1108/jfmm-04-2019-0068

Kohli, A., & Jaworski, B. (1990). Market orientation: The construct, research proposition, and managerial implications. Journal of Marketing, 54(April), 1–18. https://doi.org/10.1177/002224299005400201

Korneta. P. A., & Lotko, A. (2021). Determinanty i modele zachowań konsumenta. Wnioski z przeglądu literatury. Marketing i Rynek, (9), 3–11. https://doi.org/10.33226/1231-7853.2021.9.1

Kotler, P., & Keller, K. L. (2011). Marketing Management. Pearson Education.

Lipowski, M., & Angowski, M. (2017). Preferencje wyboru kanałów marketingowych przez seniorów. Handel Wewnętrzny, (3/368), 358–369.

Matel, A. (2016). Przesłanki ekologizacji konsumpcji z perspektywy zachowań konsumenckich. Zarządzanie. Teoria i Praktyka, 16(2), 55–61.

Matus, L., & Zakowicz, I. (102). Senior na zakupach. Marketer+, 1(4), 102–106.

Mruk, H. (2017). Zachowania konsumentów w świetle ekonomii behawioralnej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 312, 82–95.

Nam, S. J. (2020). Moderating effects of consumer empowerment on the relationship between involvement in eco-friendly food and eco-friendly food behaviour. International Journal of Consumer Studies, 44(4), 297–305. https://doi.org/10.1111/ijcs.12568

Nazarko, J., Wnorowski, H., & Kononiuk, A. (2011). Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.

Olejniczak, T. (2019). Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-66199-85-9

Patrzałek, W. (2017). Znaczenie świadomości ekologicznej w zrachowaniach konsumenckich. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (501), 12–23. https://doi.org/10.15611/pn.2017.501.01

PMR. (2022). Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce. Analiza rynku i prognozy rozwoju 2022–2027. Raport PMR.

Rintamaki, T., Kuusela, H., & Mitronen, L. (2007). Identifying competitive customer value propositions in retailing. Managing Service Quality, 17(6), 621–634. https://doi.org/10.1108/09604520710834975

Rogala, A., & Fojutowski, Ł. (2014). Decyzje zakupowe osób starszych – kryteria wyboru i czynniki wpływu. Marketing i Rynek, (4/CD), 130–136.

Rybowska, A. (2017). Stereotypy a styl życia i zachowania rynkowe osób 65+. Handel Wewnętrzny, (4/369), 377–387.

Schiffman, L. G., & Kanuk L. L. (1994). Consumer Behavior. Pearson Prentice Hall.

da Silva, E., & Teixeira, M. D. (2021). Consumer pattern and elderly consumer behavior: A meta-analysis. World Journal of Research and Review, 12(4), 18–23. https://doi.org/10.31871/wjrr.12.4.4

Sobczyk, G. (2018). Zachowanie konsumentów wobec nowych trendów konsumpcji – wyniki badań. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia, LII(1), 171–180. https://doi.org/10.17951/h.2018.52.1.171

Solomon, M. R. (2006). Zachowania i zwyczaje konsumentów. One Press.

Sousa, J. P., & Rodrigues, R. G. (2018). International marketing and organizational performance of SMEs in the EDV industrial sector. Engineering Management in Production and Services, 10(1), 55–64. https://doi.org/10.1515/emj-2018-0005

Sudbury-Riley, L., Kohlbacher, F., & Hofmeister, A. (2012). A cross-cultural analysis of pro-environmental consumer behaviour among seniors. Journal of Marketing Management, 28(3–4), 290–312. https://doi.org/10.1080/0267257x.2012.658841

Światowy, G. (2006). Zachowanie konsumenckie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Tomaszewska-Hołub, B. (2019). Stereotypizacja starości – wybrane przejawy ageizmu. Cywilizacja i Polityka, 17(17), 90–101.

Trommsdorff, V. (2004). Konsumentenverhalten. Kohlhammer.

Vrontis, D., & Yhrassou, A. (2007). A new conceptual framework for business-consumer relationship. Marketing Intelligence & Planning, 25(7), 789–806. https://doi.org/10.1108/02634500710834223

Włodarczyk, K. (2022). Zmiany w zachowaniach konsumenckich osób starszych w trakcie pandemii COVID-19 w świetle analizy trendów konsumenckich. Marketing i Rynek, (9), 3–12. https://doi.org/10.33226/1231-7853.2022.9.1

Wu, S.-I., & Chen, J.-Y. (2014). A model of green consumption behavior constructed by the theory of planned behavior. International Journal of Marketing Studies, 6(5), 119–132. https://doi.org/10.5539/ijms.v6n5p119

Zabrocki, R. (2015). Seniorzy jako segment konsumencki w usługach gastronomicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu, 865(38), 193–205. https://doi.org/10.18276/pzfm.2015.38–18

Article price
5.00
Price of the magazine number
17.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 157.00
get subscription