Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.9.2
JEL: M31, D11, D12
Monika Skorek ORCID: 0000-0002-6227-5451 , e-mail: m.skorek|wz.uw.edu.pl| |m.skorek|wz.uw.edu.pl

Czynniki determinujące zachowania konsumentek senioralnych na rynku ekologicznych produktów kosmetycznych

Praktyka gospodarcza wymusza na nauce ciągłą koncentrację na potrzebach klientów senioralnych. Z jednej strony taki stan rzeczy jest konsekwencją sytuacji demograficznej, z drugiej jednak widoczne są ciągłe zmiany w zachowaniach rynkowych seniorów, a tym samym w zakresie zbioru czynników te zachowania kształtujących. Dodatkowo coraz większe znaczenie przypisuje się ekologizacji konsumpcji. Celem opracowania jest zbudowanie ekosystemu czynników determinujących zachowanie konsumentek senioralnych na rynku ekologicznych produktów kosmetycznych oraz określenie zależności pomiędzy tymi czynnikami. Za ekosystem czynników przyjęto pewien ich zbiór, określający postępowanie rynkowe właściwe dla zdefiniowanej grupy nabywców. Do jego stworzenia posłużono się metodą analizy strukturalnej, stosowanej jako narzędzie do porządkowania i analizowania zbiorów, w których występuje bardzo duża liczba różnych czynników o wzajemnym oddziaływaniu. Wyniki badań umożliwiły zbudowanie ekosystemu i wyodrębnienie w jego strukturze pięciu grup czynników (czynników celów, czynników rezultatów, czynników pomocniczych, czynników regulujących oraz czynników zewnętrznych) oraz umożliwiły określenie zależności między nimi. Dodatkowym celem jest poznanie istoty i trendów właściwych dla rynkowych zachowań klientów-seniorów z uwzględnieniem procesów rynkowych ekologizacji.

Słowa kluczowe: rynkowe zachowania seniorów; ekosystem czynników; analiza strukturalna; ekologizacja zachowań konsumenckich

Bibliografia

Bibliografia/References

Arcade, J., Godet, M., Meunier, F., & Roubelat, F. (1994). Structural analysis with the MICMAC method & Actors' strategy with Mactor method. AC/UNU Millennium Project Futures Research Methodology, Paris.

Awoke, Y., & Ahmed, H. M. S. (2022). Determinants of consumer buying behavior of clothes in Ethiopia. International Journal of Current Research, 14(08), 22041–22048. https://doi.org/10.24941/ijcr.43863.08.2022

Berg, H., & Liljedal, K. T. (2022). Elderly consumers in marketing research: A systematic literature review and directions for future research, International Journal of Consumer Studies, 46, 1640–1664. https://doi.org/10.1111/ijcs.12830

BOŚ. (2022). Barometr Ekologiczny Polaków. Co robimy by chronić środowisko? Raport Banku Ochrony Środowiska.

Bylok, F. (2013). Zachowania konsumpcyjne seniorów na rynku dóbr i usług. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 291, 139–150. https://doi.org/10.7172/1644-9584.40.8

Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., & Lubowiecki-Vikuk, A. (2019). Osoby starsze jako uczestnicy rynku wybranych e-usług. Studia Periegetica, 26(2), 13–24.

Gallarza, M. G. & Gil-Saura, I. (2011). The value of value: Further excursions on the meaning and role of customer value. Journal of Consumer Behaviour, 10(4), 179–191. https://doi.org/10.1002/cb.328

Ganesan, S. (1994). Determinants of long-term orientation in buyer-seller relationships. Journal of Marketing, 58(April), 1–19. https://doi.org/10.1177/002224299405800201

Guido, G., Ugolini, M. M. & Sestino, A. (2022). Active ageing of elderly consumers: Insights and opportunities for future business strategies. SN Business & Economics, 2, article number 8, 1–24. https://doi.org/10.1007/s43546-021-00180-4

Guiot, D., Malas, Z., & Urien, B. (2019). Re-examining the effects of aging on household recycling behavior: A study in France. Psychology & Marketing, 36(6), 618–629. https://doi.org/10.1002/mar.21200

GUS. (2022). Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 roku. Raport GUS. WUS Białystok.

Jankowska, A., & Jankowski, M. (2020). Seniorzy przyszłości. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 2, 60–66.

Julian, C. C., & O'Cass, A. (2002). Examining the internal-external determinants of international joint venture (IJV) marketing performance in Thailand. Australasian Marketing Journal, 10(2), 55–71. https://doi.org/10.1016/s1441-3582(02)70150-x

Kibbeling, M., der Bij, H. & Weele, A. (2013). Market orientation and innovativeness in supply chains: Supplier's impact on customer satisfaction. Journal of Product Innovation Management, 30(3), 500–515. https://doi.org/10.1111/jpim.12007

Kieżel, E. (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. PWE.

Kim, G., & Jin, B. (2019). Older female consumers' environmentally sustainable apparel consumption: The impact of time perspective and advertising appeals. Journal of Fashion Marketing and Management, 23(4), 487–503. https://doi.org/10.1108/jfmm-04-2019-0068

Kohli, A., & Jaworski, B. (1990). Market orientation: The construct, research proposition, and managerial implications. Journal of Marketing, 54(April), 1–18. https://doi.org/10.1177/002224299005400201

Korneta. P. A., & Lotko, A. (2021). Determinanty i modele zachowań konsumenta. Wnioski z przeglądu literatury. Marketing i Rynek, (9), 3–11. https://doi.org/10.33226/1231-7853.2021.9.1

Kotler, P., & Keller, K. L. (2011). Marketing Management. Pearson Education.

Lipowski, M., & Angowski, M. (2017). Preferencje wyboru kanałów marketingowych przez seniorów. Handel Wewnętrzny, (3/368), 358–369.

Matel, A. (2016). Przesłanki ekologizacji konsumpcji z perspektywy zachowań konsumenckich. Zarządzanie. Teoria i Praktyka, 16(2), 55–61.

Matus, L., & Zakowicz, I. (102). Senior na zakupach. Marketer+, 1(4), 102–106.

Mruk, H. (2017). Zachowania konsumentów w świetle ekonomii behawioralnej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 312, 82–95.

Nam, S. J. (2020). Moderating effects of consumer empowerment on the relationship between involvement in eco-friendly food and eco-friendly food behaviour. International Journal of Consumer Studies, 44(4), 297–305. https://doi.org/10.1111/ijcs.12568

Nazarko, J., Wnorowski, H., & Kononiuk, A. (2011). Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.

Olejniczak, T. (2019). Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-66199-85-9

Patrzałek, W. (2017). Znaczenie świadomości ekologicznej w zrachowaniach konsumenckich. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (501), 12–23. https://doi.org/10.15611/pn.2017.501.01

PMR. (2022). Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce. Analiza rynku i prognozy rozwoju 2022–2027. Raport PMR.

Rintamaki, T., Kuusela, H., & Mitronen, L. (2007). Identifying competitive customer value propositions in retailing. Managing Service Quality, 17(6), 621–634. https://doi.org/10.1108/09604520710834975

Rogala, A., & Fojutowski, Ł. (2014). Decyzje zakupowe osób starszych – kryteria wyboru i czynniki wpływu. Marketing i Rynek, (4/CD), 130–136.

Rybowska, A. (2017). Stereotypy a styl życia i zachowania rynkowe osób 65+. Handel Wewnętrzny, (4/369), 377–387.

Schiffman, L. G., & Kanuk L. L. (1994). Consumer Behavior. Pearson Prentice Hall.

da Silva, E., & Teixeira, M. D. (2021). Consumer pattern and elderly consumer behavior: A meta-analysis. World Journal of Research and Review, 12(4), 18–23. https://doi.org/10.31871/wjrr.12.4.4

Sobczyk, G. (2018). Zachowanie konsumentów wobec nowych trendów konsumpcji – wyniki badań. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia, LII(1), 171–180. https://doi.org/10.17951/h.2018.52.1.171

Solomon, M. R. (2006). Zachowania i zwyczaje konsumentów. One Press.

Sousa, J. P., & Rodrigues, R. G. (2018). International marketing and organizational performance of SMEs in the EDV industrial sector. Engineering Management in Production and Services, 10(1), 55–64. https://doi.org/10.1515/emj-2018-0005

Sudbury-Riley, L., Kohlbacher, F., & Hofmeister, A. (2012). A cross-cultural analysis of pro-environmental consumer behaviour among seniors. Journal of Marketing Management, 28(3–4), 290–312. https://doi.org/10.1080/0267257x.2012.658841

Światowy, G. (2006). Zachowanie konsumenckie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Tomaszewska-Hołub, B. (2019). Stereotypizacja starości – wybrane przejawy ageizmu. Cywilizacja i Polityka, 17(17), 90–101.

Trommsdorff, V. (2004). Konsumentenverhalten. Kohlhammer.

Vrontis, D., & Yhrassou, A. (2007). A new conceptual framework for business-consumer relationship. Marketing Intelligence & Planning, 25(7), 789–806. https://doi.org/10.1108/02634500710834223

Włodarczyk, K. (2022). Zmiany w zachowaniach konsumenckich osób starszych w trakcie pandemii COVID-19 w świetle analizy trendów konsumenckich. Marketing i Rynek, (9), 3–12. https://doi.org/10.33226/1231-7853.2022.9.1

Wu, S.-I., & Chen, J.-Y. (2014). A model of green consumption behavior constructed by the theory of planned behavior. International Journal of Marketing Studies, 6(5), 119–132. https://doi.org/10.5539/ijms.v6n5p119

Zabrocki, R. (2015). Seniorzy jako segment konsumencki w usługach gastronomicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu, 865(38), 193–205. https://doi.org/10.18276/pzfm.2015.38–18

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę