Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing i Rynek nr 01/2011

ISBN: 1231-7853
Pages: 40
Place publication: 2011 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
11.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:
Marketing i Rynek nr 12/2010
 
Spis treści
 
Arnold Pabian
Marketing sensoryczny
Marketing sensoryczny stanowi odpowiedź na pogarszającą się skuteczność tradycyjnych środków i form oddziaływania na konsumentów, opartych wyłącznie na bodźcach wzrokowych i słuchowych. Jego istota polega na aktywizacji w procesach promocji i sprzedaży produktów oraz usług wszystkich receptorów sensorycznych konsumenta (oczy, uszy, nos, język i podniebienie, skóra) w celu wywołania pozytywnych doznań prowadzących do sensorycznej satysfakcji, a następnie zakupu. Satysfakcję tę mają wywołać odpowiednio ukształtowane bodźce sensoryczne w postaci wyglądu, dźwięku, zapachu, smaku i powierzchni. Marketing sensoryczny, aby był skuteczny, wymaga aktywności w zakresie badań marketingowych, segmentacji rynku, różnicowania ofert, marketingu-mix, zarządzania personelem marketingowym. Jego programy powinny być zgodne z prawem i zasadami etyki. Marketing sensoryczny stanowi kolejny, ważny krok na drodze do podnoszenia atrakcyjności ofert i coraz skuteczniejszego wpływania na konsumentów.
Sensory marketing
Sensory marketing is the answer to worsening effectiveness of traditional means and forms of influencing customers, which are based only on visual and auditory stimuli. It focuses on the idea that a consumer’s all sensory receptors (eyes, ears, nose, mouth and skin) ought to be activated in promotion and sale processes in order to create sensory satisfaction leading to purchase decisions. Sensory incentives (sight, sound, taste, smell, surface) shaped in a proper way are to create such sensory satisfaction. The effective implementation of sensory marketing requires activity in the following areas: marketing research, market segmentation, offer differentiation, marketing mix, marketing personal management. Law and ethics rules must underpin its programs. Sensory marketing is another important step to raise the attractiveness of offers as well as more and more effective influence on customers.
 
Iwona Skowronek
Oddziaływanie zapachem jako forma marketingu sensorycznego
Koncepcja marketingu zapachowego (scent marketing) zwanego też aromamarketingiem, mimo że nie ma wykrystalizowanego statusu naukowego, zasługuje na baczną uwagę. Aromamarketing, czyli wykorzystanie zapachów w celach marketingowych, jest szeroko rozpowszechniony, a jednocześnie nieliczne publikacje z obszaru marketingu opisują tę koncepcję w ujęciu pełnoprawnej teorii naukowej. Marginalizowanie zagadnienia aromamarketingu może wynikać z kilku przyczyn: niedostatecznego potwierdzenia skuteczności aromamarketingu w praktyce za pomocą poprawnych metodologicznie, wiarygodnych i reprezentatywnych badań naukowych; niespełniania kryterium naukowości w zakresie standardów przyjętych przez nauki ekonomiczne; specyfiki samej dyscypliny (analiza percepcji zapachowej stanowi zaawansowaną metodologicznie dziedzinę nauki i jest bliższa neuropsychologii).
The impact of scent as a form of sensory marketing
The concept of scent marketing, although not having a crystallized scientific status, deserves close attention. Aromamarketing, i.e. the use of fragrances for promotional purposes, is widespread yet only a few publications in the area of marketing describe the concept in terms of a full-fledged scientific theory. The article discusses the role of the sense of smell in the context of sensory marketing theory and presents a practical usage of odoriferous stimuli in influencing customer behavior and developing brand identity. The paper attempts to develop certain ethical problems associated with the use of fragrances for marketing purposes.
 
Marzena Ucherek
Opakowania inteligentne i ich postrzeganie przez konsumentów
Opakowania inteligentne stanowią jeden z innowacyjnych rozwiązań w zakresie pakowania żywności. Wskaźniki barwne informują potencjalnego nabywcę o aktualnym poziomie jakości zapakowanego produktu spożywczego. Opakowania te jednak nie są rozpowszechnione na rynku krajowym zarówno wśród producentów wprowadzających do obrotu zapakowane produkty, jak i wśród konsumentów. Celem podjętych badań było wskazanie roli opakowań inteligentnych jako narzędzia działań konkurencyjnych przedsiębiorstwa. Badania miały charakter badań ankietowych i zostały przeprowadzone w 2010 r. w województwach Polski południowej. Przeprowadzone badania miały na celu poznanie opinii konsumentów na temat możliwości wprowadzania na rynek krajowy opakowań wskaźnikowych, rodzajów produktów, dla których takie opakowania powinny być wykorzystywane, oraz korzyści ich stosowania dla poszczególnych ogniw łańcucha opakowaniowego.
Product competitiveness through intelligent packaging in consumers’ opinion
Intelligent packaging is one of the innovative solution for food packing. Color indicies give for consumer information about actually quality of packaged food. Unfortunately intelligent packaging to data has not been widespread at the polish market among producers of packaged food product as well as consumers.   The aim of this work was to indication of the role of intelligent packaging as a tool of competitive companies. Studies were surveys and were conducted in 2010 in the southern Polish regions. The studies aim is understanding consumers' opinion on the possibilities of placing intelligent packaging on the domestic market, product types for which such packaging should be used  and benefits of their use for participants of  the food supply chain cycle.
 
Małgorzata Lisińska-Kuśnierz
Postrzeganie bezpieczeństwa opakowań przez konsumentów
Opakowanie jak każdy występujący na rynku wyrób nie może stwarzać zagrożenia dla użytkownika oraz konsumenta zapakowanego produktu. Celem podjętych badań było poznanie opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa wyrobów z punktu widzenia bezpieczeństwa stosowanych do nich opakowań. Ponadto zamierzeniem badawczym było określenie ważności dla konsumentów tej cechy opakowania wśród pozostałych cech z uwzględnieniem rodzaju stosowanych materiałów opakowaniowych oraz rodzaju pakowanego produktu. Istotnym elementem badań było także poznanie opinii konsumentów na temat zestawu cech charakteryzujących niebezpieczne opakowania w przypadku pakowania produktu spożywczego i przemysłowego.
Perception of packaging safety problem importance by consumers
Packaging as every product present on the market cannot make hazard for its user and consumer of the packaged good. The main goal of conducted studies was to investigate consumers’ opinion about products safety from used packaging safety point of view. Moreover study intension was to define importance for consumers of this packaging feature among other features, taking under consideration kind of packaging material and type of packaged goods. Important element of studies was also investigation of consumers opinion about the set of features specifying unsafe packaging in case of food and industrial products packaging.
 
MARKETING W PRAKTYCE
 
Aleksander Lotko
Zarządzanie reklamacjami w centrach kontaktu z klientem
Współcześnie zapewnienie satysfakcji klientów traktowane jest jako obszar priorytetowy. Stąd znaczenie efektywnej obsługi reklamacji składanych przez klientów niezadowolonych, którego rolą jest przywrócenie wysokiego poziomu satysfakcji. Istota usług, do których należy także rozpatrywanie reklamacji, powoduje trudności w ich powtarzalnym świadczeniu przy zapewnieniu wysokiej jakości. W związku z tym procedura zarządzania reklamacjami jest narażona na występowanie luk jakości. W artykule omówiono wyniki badań własnych autora dotyczących jakości obsługi reklamacji przez centra kontaktu z klientem. Wskazano również kierunki ich doskonalenia.
Managing complaints in customer contact centers
Contemporarily, ensuring customer satisfaction, is treated as a matter of a high priority. Hence the meaning of effective handling complaints made by unsatisfied customers, which aims to recover the high level of satisfaction. The essence of services causes difficulties in their repeatable provision on a certain level of quality. This encompasses also handling complaints, so the procedure of managing complaints is exposed to the gaps of quality. In the paper, the results of author’s own research on service quality in handling complaints by call center are presented. Also, the directions of possible improvement are suggested.
 
REALIA RYNKU
 
Izabela Kowalik
Orientacja rynkowa w polskiej administracji samorządowej
Celem badania była ocena sposobu rozumienia koncepcji marketingu i orientacji rynkowej (MO) przez polską administrację terytorialną, a także określenie uwarunkowań wdrożenia MO w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Z uwagi na eksploracyjny charakter badania zastosowano metodę wywiadów indywidualnych z ekspertami z dziedziny marketingu zatrudnionymi w JST. W wyniku wywiadów ustalono, że specyficzne cechy koncepcji marketingu w administracji terytorialnej to złożoność grup docelowych, potrzeba ciągłego gromadzenia informacji i konsultowania się z rynkami docelowymi oraz duże znaczenie planowania i opracowywania wizerunku JST. Badani przyznali jednogłośnie, że w administracji terytorialnej istnieje potrzeba orientacji na rynek i opisywali uwarunkowania jej wdrożenia. Jako najważniejsze czynniki sprzyjające przyjęciu MO wymieniali: kwalifikacje kadr, właściwy system motywacyjny, wewnętrzną współpracę wydziałów w urzędach oraz współpracę władz lokalnych z zewnętrznymi interesariuszami.
The market orientation concept in the Polish territorial governments
The aim of study was to find out how the Polish territorial authorities perceive the concept of market orientation (MO), and what its antecedents are. Due to the exploratory character of study in-depth interviews with 10 experts from the field of marketing working in the Polish territorial governments were chosen as a research method. During the interviews the concepts of marketing and MO were presented and opinions on the implementation of these concepts in the public field were elicited. Moreover, the respondents described characteristics of market-oriented local governments and listed the conditions stimulating such orientation. It was found out that the main features of the marketing concept in the public field are: complexity of target groups, the need to constantly gather information and consult with target market and the significance of image planning and development. There was a common opinion that MO is necessary for the Polish territorial governments and the respondents pointed out its most important antecedents such as: the professionalism of managers, proper reward system for the staff, cooperation of departments within local government units and cooperation of authorities with other local actors.
 
Agata Kubiczek
Rynki nieformalne i ich kluczowe problemy
Ograniczanie nieformalnych rynków w dobie globalizacji — jak dowodzą doświadczenia krajów rozwiniętych — nie jest sprawą prostą. Aby nieformalne rynki mogły egzystować, musi istnieć odpowiedni klimat, na który składa się ogólna sytuacja społeczno-ekonomiczna danego państwa, rozwiązania systemowe, normy prawne itd. W artykule postawiono tezę, że państwo jest największym kreatorem nieformalnych rynków.
Informal markets and key problems of these markets
In this article the author undertook the big problem on the global market — informal market. In the first part the notion of informal economy was defined. The shadow economy is exceptionally injurious to the social and economically an occurrence. Greatest losses in virtue of existing of the shadow economy carries the state budget. Unfortunately hitherto existing methods of limiting of the informal economy proved unsuitable and little efficient.
 
Ewa Lechman, Magdalena Olczyk
Zróżnicowanie w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy krajami Europy. Analiza statystyczna
Jak wiadomo, kwestie związane z rozwojem społeczno-gospodarczym są szeroko dyskutowane. Równie często toczy się dyskusja dotycząca pozycji Polski, pod względem jej poziomu rozwoju ekonomicznego, w stosunku do pozostałych krajów Europy. Od roku 1990 w sposób permanentny gospodarka Polski stara się dogonić pozostałe — zwłaszcza te najwyżej rozwinięte — kraje Europy. Zasadniczym celem, jaki postawiły sobie autorki, jest oszacowanie oraz ocena pozycji Polski pod względem poziomu rozwoju ekonomicznego w stosunku do reszty Europy.
Development level differences among European countries. Cross country study
Currently there is much discussion about the Poland`s position among other European countries. After the year 1990 we are still trying to compare Poland`s economy performance in relation to any other country. In the paper, the author develop its own methodology to assess the overall development level. It is assessed across social, economic and technology dimensions. The authors developed new Socio-Economic Development Index (SEDI) to estimate the absolute and relative development level for 27 European economies.
 
Renata Nazaruk
Problemy studentów w procesie ubiegania się o pomoc materialną
Artykuł ma charakter badawczo-analityczny. Celem przeprowadzonego badania było poznanie przyczyn problemów, z jakimi spotykają się studenci uczelni technicznej w procesie ubiegania się o pomoc materialną.
Students difficulties in the process of acquiring material assistance
The article focuses on current issues that affect students during filling and completion of documents to the application for material assistance. The purpose of this study was to know what type they are and what problems they arise. Analyzed the students' awareness and assessment, the extent of their knowledge of the foundations of law and regulation, on which the system of material aid. The survey was conducted through a survey conducted on students and the University.
 
 
REKLAMA
 
Jarosław Zalejski
Symbol i slogan — kreatywne elementy przekazu reklamowego
W programowaniu skutecznej reklamy kluczowe znaczenie ma przekaz reklamowy, który w praktyce jest kombinacją nagłówka, zasadniczej treści, ilustracji, prezentacji znaku marki lub firmy, sloganu reklamowego oraz dźwięku i muzyki. Celem artykułu jest ukazanie, jaki wpływ ma prawidłowo dobrany symbol i slogan na skuteczność reklamy oraz kreowanie pozytywnego wizerunku na rynku. Jako przykład przyjęto kampanię reklamową piwa Żubr, która osiągnęła sukces nie tylko w odniesieniu do branży piwnej, ale także w kontekście ogólnego rynku reklamowego w Polsce.
Symbol and slogan — creative elements of advertising
The following case study focuses on the advertising message’s basic elements which have a significant influence over the success of the whole advertisement. Special attention has been also paid to the relations between symbols and advertising slogans whose selection influences the creativity of the advertisement. A fine example of employing those two elements is the series of advertisements of “Żubr” beer.
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €