Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Social responsibility of discount stores in the field of quality assurance of goods in Poland

The publication discusses the good practices of discount stores in the field of quality assurance of sold goods, with particular focus on the non-food goods in Poland. The research was based on the literature of the subject and data made available by discount networks in stores, advertising newsletters and websites. The article consists of an introduction, a theoretical chapter on social responsibility, quality assurance of products sold in discount stores, an analytical chapter and a summary. The analyzes carried out indicate that the quality of products and the confirmation of product safety through voluntary certification is the expression of the social responsibility of retail chains and more and more often activities are undertaken in this area of the company's operations.

Download article
Keywords: social responsibility; discount stores; quality assurance

References

Ayers, J. i Odegaard, M.A. (2007). Retail Supply Chain Management. Auerbach Publications.

Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholders approach. Boston: Pitman Publishing Company.

Kaźmierczak, M. (2010). Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i zarządzanie jakością. Strategiczne połączenie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 159, 57-65. https://doi.org/10.15611/pn.2014.350.03

Lubańska, A. (2010). Społeczna odpowiedzialność biznesu w sieciach hipermarketów w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowe, 83, 103-113. https://doi.org/10.22630/eiogz.2016.113

Maleszka, A. i Nowakowska, A. (2014). Rozwijanie relacji między sprzedawcami a nabywcami na rzecz realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE : jakość – problemy i rozwiązania. Warszawa: WAT. https://doi.org/10.15199/48.2018.9.14

Maleszka, A. (2010). Akredytacja. Potwierdzanie zgodności dla wyrobów na rynku Unii Europejskiej. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Michalska, A. i Maleszka, A. (2016). Marketingowe ujęcie usługi dobrowolnej certyfikacji dobra trwałego użytku. Marketing i Rynek, (7), 539-550.

Polski Komitet Normalizacyjny. (2014). Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów (PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01).

Zapłata, S. i Kaźmierczak, M. (2011). Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.

Zapłata, S. (2018). Wpływ wewnętrznych czynników na sukces projakościowego zarządzania w organizacji. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Price of the magazine number
14.00
Subscription
163.00 €
122.00
get subscription