Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Material Economy and Logistics 5/2018

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Price of the magazine number
15.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 05/2018

 

Numer do pobrania

 

Spis treści/Content list

 

Anna Maryniak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Logistyki i Transportu/Poznań University of Economics and Business

e-mail: anna.maryniak@ue.poznan.pl

Wartości oczekiwane przez odbiorców jako składowa czynników sukcesu łańcuchów dostaw

 

Values expected by receivers as the compounds of supply chains’ success factors

 

W mniejszym opracowaniu skoncentrowano się na wartościach, które są ważne dla odbiorców w procesie pozyskiwania dostawców. Celem rozważań jest ich identyfikacja, ponieważ stanowią one integralną cześć budowy partnerstwa z dostawcami, które z kolei wyodrębnia się jako składową czynników sukcesu łańcuchów dostaw. W toku postepowania badawczego starano się udzielić odpowiedzi na pytanie: jakie czynniki są ważne dla odbiorców z perspektywy dostawców oraz jaki jest ich charakter (finansowy, marketingowy, logistyczny itp.). Badania przeprowadzono wśród przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce, z wykorzystaniem autorskiego, ustrukturalizowanego kwestionariusza ankiety. Badane podmioty są producentami wyrobów finalnych i/lub (w mniejszym stopniu) dostawcami kolejnych rzędów (sprzedającymi półprodukty i częściowo przetworzone surowce).

 

Słowa kluczowe: czynniki sukcesu, dobór dostawców, łańcuch dostaw, konkurencja.

 

In the study, the emphasis was placed on the values which are important for the recipients in the process of gaining suppliers. The aim of the considerations was the identification of the mentioned values since they constitute an integral part of building partnerships with suppliers. This, in turn, has been distinguished as a compound of supply chains’ success factors. During the research, an attempt was made to identify the crucial factors for the recipients, from the perspective of suppliers, and to specify their nature (financial, marketing, logistics, etc). The studies were conducted among the enterprises registered in Poland, with the use of an original, structured survey. The studied entities are final-product producers and/or (to a lesser extent) further-tier suppliers (selling semi-finished goods and partially processed raw materials).

 

Key words: success factors, selection of suppliers, supply chain, competition.

 

Bibliografia/References
Allate, B.M. (2015). Shipping Management and Logistics Innovation: Key Factors for Success. International Journal of Management Science and Business, 2(1), 50-55. 
Arora, R., Haleem, A., Farooquie, J.A. (2017). Impact of critical success factors on successful technology implementation in Consumer Packaged Goods (CPG) supply chain. Management Science Letters, (7), 213-224. 
Bruno, A., Leidecker, J. (1984). Identifying and Using Critical Success Factors. Long Range Planning, 17(1), 23-32. 
Devendra K. Yadav, D.K, Barve, A. (2018). Segmenting critical success factors of humanitarian supply chains using fuzzy DEMATEL. Benchmarking: An International Journal, 25(2), 400-425. 
Dayal, P., Rudra, P., Kunal, G, Partha, Ch., Inderpal, K., Saurav, D., Sagar, N. (2018). Analysing the critical success factors for implementation of sustainable supply chain management: an Indian case study, Decision, 45(1), 3-25. 
Kuei, C.H., Madu, C.N., Lin, C. (2008). Implementing supply chain quality management. Total Quality Management, 19(11), 1127-1141. 
Kumar, R., Singh, R.K, Shankar, R. (2015). Critical success factors for implementation of supply chain management in Indian small and medium enterprises and their impact on performance. IIMB Management Review, 54(2), 92-104. 
Kumar, V., Verma, P., Sharma, R.R.K., Khan, A.F. (2017). Conquering in emerging markets: critical success factors to enhance supply chain performance. Benchmarking: An International Journal, 24(3), 570-593. 
Lin, C., Kuei, C.H., Chai, K.W. (2013). Identifying critical enablers and pathways to high performance supply chain quality management. International Journal of Operations & Production Management, 33(3), 347-370. 
Małkus, T. (2013). Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym. Zarządzanie i Finanse, 1(4), 201-213. 
Małyszek, E. (2011). Czynniki wpływające na sukces partnerstwa w łańcuchu dostaw - czy firmy rodzinne. Logistyka, (5), 1149-1158. 
Maryniak, A. (2017). Zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego. 
Matusek, M. (2016). Czynniki sukcesu triadycznej strategii zakupowej – studium przypadku, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Zabrze: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, tom 89, 292-306. 
Matwiejczuk, R. (2015). Logistyczne potencjały sukcesu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 382, 363-375. 
Ngai, E.W.T., Cheng, T.C.E., Ho, S.S.M. (2004). Critical Success Factors of Web-based. Supply Chain Management System Using Exploratory Factor Analysis. Production, Planning & Control, 5(6), 622-630. 
Nguyen, T.V., Nguyen, C.N., Bosch, O.J.H. (2017). Identifying key success factors in supply chain management for increasing the competitive advantages of Vietnamese coffee. Competitiveness Review An International Business Journal, 27(5), 438-461. 
Ocicka, B., Raźniewska, M. (2015). Rola budowania relacji partnerskich z kluczowymi dostawcami w zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice: Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 249, 63-73. 
Power, J.D., Sohal, A.S., Rahman, S.U. (2001). Critical success factors in agile supply chain management ‐ An empirical study. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 31(4), 247-265. 
Rockart, J. (1979). Chief Executives Define Their Own Information Needs. Harvard Business Review, (3-4), 81-92. 
Rosini, R., Preti, A. (2006). Kluczowe czynniki sukcesu i zmienne krytyczne w nowoczesnej dystrybucji; referat zaprezentowany w trakcie Polskiego Kongresu Logistyczngo „Logistics 2006”, 10-12 maja, Poznań. 
Talib, M.S.A., Hamid, A.B.A., Thoo, A.C. (2015). Critical success factors of supply chain management: a literature survey and Pareto analysis. EuroMed Journal of Business, 10(2), 234-263. 
Vonderembse, M.A., Tracey, M. (1999). The impact of supplier selection criteria and supplier involvement on manufacturing performance. The Journal of Supply Chain Management: A Global Review of Purchasing and Supply, 35(3), 33-39.

 

Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej.
Teoria i praktyka

 

Ewa Dębicka

Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie/Motor Transport Institute

e-mail; ewa.debicka@its.waw.pl

Polityka zbrojeniowa jako element systemu bezpieczeństwa narodowego

 

Armament policy as part of the national defence system

 

Żeby siły zbrojne mogły realizować swoje podstawowe zadania muszą dysponować odpowiednim jakościowo sprzętem wojskowym, tzn. dostosowanym do ich potrzeb i stawianym im wymagań. Pozyskiwanie sprzętu wojskowego to jeden z filarów narodowej polityki zbrojeniowej, której podstawowe załażenia wpisują się w funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa narodowego. Zachodzi więc pytanie w jakich obszarach i w jaki sposób polityka zbrojeniowa wpływa na funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa narodowego? Artykuł przedstawia analizę podstawowych obszarów kreowania polityki zbrojeniowej i ich wpływu na system bezpieczeństwa narodowego.

 

Słowa kluczowe: polityka zbrojeniowa, pozyskiwanie sprzętu wojskowego, system bezpieczeństwa narodowego.

 

That the armed forces could carry out its basic tasks must have good quality equipment, adapted to their needs and fulfil the requirements. Acquisition of military equipment is one of the basic element of the national armaments policy, which is part of the functioning of the national defence system. So, the question is what areas and how does defence policy affect the functioning of the national defence system? The article provides an analysis of the basic areas for the creation of armaments policy and their impact on the national defence system.

 

Key words: armament policy, aquisition of military equipment, national defence system.

 

Bibliografia/References
Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej. MON, maj 2017. 
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2014 – podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 listopada 2014 r. 
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). Załącznik 1 do uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 260). 
Zamelek, P. (2014). Przemysł obronny. W: J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie. Warszawa: Difin.

 

Andrzej Szymonik
Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Lodz University of Technology

e-mail: andrzej.szymonik@p.lodz.pl

Problemy współczesnej ekologistyki

 

Problems of the contemporary ecologistics

 

Artykuł porusza tematykę związaną z ekologistyką, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy racjonalnego gospodarowania z odpadami. Scharakteryzowano również istotne zagadnienia związane z „Czystszą produkcją”, minimalizowaniem odpadów oraz edukowanie społeczeństwa w obszarze ekologistyki, które ma wpływ na jakość środowiska.

 

Słowa kluczowe: ekologia, ekologistyka, „Czystsza produkcja”, odpady.

 

The article deals with topics related to ecologistics, with particular emphasis on to the problems of rational waste management. The author characterizes also significant issues related to "Cleaner production", minimization of waste and education of the society in ecologistics, which have an impact on the quality of the environment.

 

Key words: ecology, ecologistics, „Cleaner production”, wastes.

 

Bibliografia/References
Adamczyk, W. (2004). Ekologia wyrobów - jakość, cykl życia, projektowanie. Warszawa: PWE. 
Analiza cyklu życia, coin.wne.uw.edu.pl/tzylicz/1105AURA (12.01.2018). 
Czystsza Produkcja. http://actclean.gig.eu/pl/remas/czystsza-produkcja/ (12.08.2017). 
http://www.robtools.pl. (13.01.2018). 
Foltin, P., Gontarczyk, M., Świderski, A., Zelkowski, J. (2015). Evaluation model of companies operating within logistic network. Archive of Transport. Warsow: Polish Academy of Sciences Committee of Transport, 36(4), s. 21-33. 
Kalicka, E. Oświetlenie LED Wady i Zalety. http://www.e-instalacje.pl/ (23.01.2018). 
Kiperska-Moroń, D., Krzyżaniak, S. (2009). Logistyka. Poznań: ILiM. 
Korzeń, Z. (2001). Ekologistyka. Poznań: ILiM. 
Lewandowska, J., Januszewski, F. (2015). Przyczyny i miejsca powstawania strat w łańcuchu dostaw. Logistyka, (5). 
Nowak, Z. (2001). Zarządzanie środowiskiem. Gliwice: PŚ. 
Radomska-Deutsch, E.(2010). Nowoczesny magazyn: zrównoważony znaczy zielony. Logistyka, (4). 
Rokicka-Broniatowska, A. (red.). (2006). Wstęp do informatyki gospodarczej. Warszawa: SGH. 

 

Krzysztof Ficoń
Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich/Polish Naval Academy

e-mail: k.ficon@amw.gdynia.pl

Metoda wyznaczania optymalnej odległości między przystankami na sieci autobusowej komunikacji miejskiej

 

The method of determining optimal distances between floorings on the bus service of urban communication

 

W pracy podjęto próbę modelowania zadania wyznaczania optymalnej odległości między przystankami autobusowymi na sieci komunikacji miejskiej. W tym celu został zbudowany model logiczno-analityczny obrazujący proces poruszania się autobusu na sieci komunikacji miejskiej, uwzględniający m.in. czasową dynamikę ruszania z przystanku, liniowy odcinek ruchu jednostajnego między przystankami i czas hamowania przed kolejnym przystankiem. Dodatkowo dołączono „pieszą” procedurę dojścia pasażera do przystanku, a następnie jego dotarcie do miejsca przeznaczenia. Zaproponowana topografia miejskiej sieci komunikacji autobusowej powinna gwarantować minimalizację łącznego czasu podróży autobusem oraz czasu dojścia do przystanku i przejścia do miejsca docelowego. Skuteczność funkcjonowania modelu zilustrowano prostym przykładem liczbowym.

 

Słowa kluczowe: autobus, czas, hamowanie, miasto, odległość, przyspieszenie, przystanek, trasa.

 

The paper attempts to model the task of determining the optimal distance between bus stops on the public transport network. To this end, a logical-analytical model was built, illustrating the process of moving the bus on the public transport network, including temporary dynamics of starting from the stop, linear segment of uniform traffic between stops and braking time before the next stop. In addition, a "walking" procedure for the passenger to reach the stop and then reaching the destination. The proposed topography of the urban bus communication network should guarantee minimizing the total travel time of the bus and the time of reaching the bus stop and passing to the destination. The model's effectiveness is illustrated by a simple numerical example.

 

Key words: bus, time, braking, city, distance, acceleration, bus stop, route.

 

Bibliografia/References
Bąkowski, W., Dziewguć, S., Krakowski, Z. (2015). Metoda szacowania popytu na usługi transportu zbiorowego w regionie obsługiwanym przez przedsiębiorstwo transportowe. Autobusy, (10). 
Chrabski, B., Zmitrowicz, K. (2015). Inżynieria wymagań w praktyce. Warszawa: PWN. 
Ejdys, S. (2014). Optymalizacja miejskiego transportu zbiorowego na przykładzie miasta Olsztyn. Białystok: Wyd. UB WEiZ. 
Ficoń, K. (2006). Badania operacyjne stosowane. Model i aplikacje. Warszawa: BEL Studio. 
Filipowicz, B. (1996). Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych. Analiza i synteza systemów obsługi i sieci kolejkowych. Warszawa: WN-T. 
http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/jak-daleko-do-przystanku-to-za-daleko-2440.html (dostęp: 10.02.2018) 
Kisielewski, P., Sobota, Ł. (2016). Zastosowanie teorii masowej obsługi do modelowania systemów transportowych. Autobusy, (6). 
Królak, M., Senko, J., Gromadzki, M. (2006). Rozkład jazdy jako element oferty przewozowej. Gdańsk: XXXI KZKM, IGKM. 
Krystek, R., (red.). (2009). Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu (Tom 1-3). Gdańsk: PG. 
Mindur, L. (red.). (2008). Technologie transportowe XXI wieku. Warszawa-Radom. 
Molecki, A. (2015). Tablice dynamicznej informacji przystankowej jako narzędzie niwelowania niedostatków infrastruktury. Autobusy, (4). 
Naumov, V. (2016). Oszacowanie optymalnej liczby autobusów dla linii komunikacji miejskiej na podstawie symulacji komputerowych. Autobusy, (12). 
Oziomek, J., Rogowski, A. (2016). Optymalny przydział autobusów do pozamiejskich linii komunikacyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Autobusy, (4). 
Piasecki, S. (1973). Optymalizacja systemów transportowych. Warszawa: WKiŁ. 
Stajniak, M. (2008). Logistyka miejska. Poznań: Wyd. AE. 
Steenbrink, P.A. (1978). Optymalizacja sieci transportowych. Warszawa: WKiŁ. 

 

Andrzej Świderski

Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie/Motor Transport Institute

e-mail: andrzej.swiderski@its.waw.pl 

Przemysław Skoczyński

Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie/Motor Transport Institute

e-mail; przemyslaw.skoczynski@its.waw.pl 

Tomasz R. Waśniewski

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Logistyki/Military University of Technology

​e-mail: tomasz.wasniewski@wat.edu.pl

Zastosowanie technologii RFID w pojazdach uprzywilejowanych – propozycja poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

Application of RFID technology in emergency vehicles – a proposal for improving road safety

 

W artykule przedstawiono analizę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Zaproponowano także sposób jego poprawy. Mieszkańcy Polski są przyzwyczajeni do otrzymywania wielu informacji medialnych na temat wypadków i kolizji drogowych. Dane statystyczne, zbierane i analizowane między innymi w ramach Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, funkcjonującego w strukturze Instytutu Transportu Samochodowego, są źródłem informacji służących podejmowaniu decyzji w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawione informacje odnoszą się do sytuacji na drogach we wszystkich regionach kraju. W artykule zaprezentowano ponadto możliwość zastosowania nowoczesnej technologii RFID, jako narzędzia wspomagającego działania dla potrzeb podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach.

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, RFID, ruch drogowy, koszty, wypadki, kolizje.

 

The article presents analysis of the road safety level in Poland. A way to improve it was also proposed. The inhabitants of Poland are used to receiving a lot of media information about road accidents and collisions. A statistical data, collected and analyzed, among the others, by the Polish Road Traffic Safety Observatory operating in the structure of the Motor Transport Institute, is a source of information for decision making in the field of actions to improve road safety. The essential information refers to the situation on the roads in all regions of the country. The article also presents the possibility of using modern RFID technology as a supportive tool for the needs of increasing the road safety level.

 

Key words: safety, RFID, road safety, costs, accidents, collisions.

 

Bibliografia/References
Foltin, P., Gontarczyk, M., Świderski, A., Zelkowski, J. (2015). Evaluation model of companies operating within logistic network. Warszawa: Archive of Transport. Polish Academy of Sciences Committee of Transport, 36(4), s. 21-33. 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_cd_asdr2&lang=en - stan z dnia 05.04.2018. 
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/com_20072010_pl.pdf - stan z dnia 4.10.2016. 
http://www.krbrd.gov.pl/# stan z dnia 4.10.2016. 
http://www.obserwatoriumbrd.pl/pl/statystyki_brd/dane-statystyczne/ stan z dnia 05.04.2018 
Informacja o wynikach kontroli: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (2014). Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. 
Kamiński, T., Niezgoda, M., Siergiejczyk, M., Oskarbski, J., Świderski, A., Filipek, P. (2016). Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego (201-208). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Prace naukowe – transport, z. 113. 
Marcinkowska, A. (2016). Zastosowanie technologii RFID w pojazdach uprzywilejowanych do sterowania ruchem świetlnym. Praca dyplomowa (2016). Warszawa: WAT. 
Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 przyjęty przez KRBRD w dniu 20.06.2013 r. (2013). Warszawa: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Nowacki, G. (red.). (2008). Telematyka Transportu Drogowego. Warszawa: ITP. 
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2008 r. (2009). Warszawa: , Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ministerstwo Infrastruktury. 
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2010 r. (2011). Warszawa: , Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ministerstwo Infrastruktury. 
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2012 r. (2013). Warszawa: Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r. (2014). Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r. (2015). Warszawa: Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r.(2016). Warszawa: Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. 
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r. (2017). Warszawa: Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. 
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r. (2018). Warszawa: Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ministerstwo Infrastruktury. 
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania realizowane w tym zakresie w 2009 r. oraz rekomendacje na 2010 r.(2010). Warszawa: , Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ministerstwo Infrastruktury. 
Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania realizowane w tym zakresie w 2011 r. oraz rekomendacje na 2012 r. (2012). Warszawa: , Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 
Szymczyk, M. (2008). Logistyka Miejska. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
Świderski, A. (2011). Modelowanie oceny jakości usług transportowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Prace naukowe – transport, z. 81. 
Świderski, A. (2016). Wybrane zagadnienia oceny jakości środków transportu samochodowego. Problemy Jakości, (11), s. 6-10. 
Wypadki drogowe w Polsce w 2008 roku (2009). Warszawa: Komenda Główna Policji. Biuro Ruchu Drogowego. Wydział Profilaktyki i Analiz. 
Wypadki drogowe w Polsce w 2009 roku (2010). Warszawa: Komenda Główna Policji. Biuro Ruchu Drogowego. Wydział Profilaktyki i Analiz. 
Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku (2011). Warszawa: Komenda Główna Policji. Biuro Ruchu Drogowego. Zespół Profilaktyki i Analiz. 
Wypadki drogowe w Polsce w 2011 roku (2012). Warszawa: Komenda Główna Policji. Biuro Ruchu Drogowego. Zespół Profilaktyki i Analiz. 
Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku (2013). Warszawa: Komenda Główna Policji. Biuro Ruchu Drogowego. Zespół Profilaktyki i Analiz. 
Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku (2014). Warszawa: Komenda Główna Policji. Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Wydział Ruchu Drogowego. 
Wypadki drogowe w Polsce w 2014 roku (2015). Warszawa: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Wydział Ruchu Drogowego. 
Wypadki drogowe w Polsce w 2015 roku (2016). Warszawa: Komenda Główna Policji. Biuro Ruchu Drogowego. 
Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku (2017). Warszawa: Komenda Główna Policji. Biuro Ruchu Drogowego. 
Zarządzenie nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €