Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.9.3
JEL: O13, P28, Q42
Ewa Golisz ORCID: 0000-0003-4042-1961 , e-mail: ewa_golisz|sggw.edu.pl| |ewa_golisz|sggw.edu.pl

Possibilities of using green waste from urban green areas for energy purposes

Due to the growing demand for electricity, it seems advisable to explore and use new sources of renewable energy. The most widely used renewable energy source is biomass. In addition to commonly used types of biomass, such as wood or energy crops, waste from the care of urban greenery, such as mowed grass, collected leaves, or wood waste, can be used for energy purposes. The aim of the paper is to present the possibilities of managing waste from the maintenance of urban greenery in Warsaw. In the paper the possible amount of obtained green waste as well as the energy potential of this biomass is estimated.

Download article
Keywords: biomass; green waste; renewable energy; urban green

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Alberski, J., Olszewska, M., Bałuch-Małecka, A., Kurzeja, M. (2015). Wartość energetyczna biomasy z użytkowanych ekstensywnie łąk warkalsko-trojańskich. Łąkarstwo w Polsce, 18, 7–16.

Al-Hamamre, Z., Saidan, M., Hararah, M., Rawajfeh, K., Alkhasawneh, H. E., Al-Shannag, M. (2017). Wastes and biomass materials as sustainable-renewable energy resources for Jordan. Renewable and Sustainable Energy Review, 67, 295–314. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.035

Baul, T. K., Dattaa, D., Alamb A. (2018). A comparative study on household level energy consumption and related emissions from renewable (biomass) and non-renewable energy sources in Bangladesh. Energy Policy, 114, 598–608. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.12.037

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy (2016). Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017–2020 z perspektywą do 2023 r. Warszawa.

Bożym, M., Dróżdż, N., Siemiątkowski, G. (2014). Zawartość makroelementów i ich form przyswajalnych w kompostach produkowanych z odpadów zielonych. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 7(18), 150–161.

Czop, M., Żydek, K. (2017). Badanie wartości nawozowej wybranych kompostów z odpadów zielonych. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19(1), 39–52.

Dziewanowska, M., Dobek, T. (2009). Energetyczna i ekologiczna ocena procesu pozyskiwania ciepła podczas spalania liści zbieranych na terenach miejskich. Inżynieria Rolnicza, 1(110), 115–122.

Dziewanowska, M., Dobek, T. (2006). Wartości cieplne wybranych gatunków drzew zbieranych na terenach zabudowanych, Acta Agrophysica, 8(3), 551–558.

Ferla, G., Caputo, P., Colaninno, N., Morello, E. (2020). Urban greenery management and energy planning: A GIS-based potential evaluation of pruning by-products for energy application for the city of Milan. Renewable Energy, 160, 185–195. doi.org/10.1016/j.renene.2020.06.105

Głowacki, S., Bazylak, W., Sojak, M. (2013a). Zieleń miejska, jako źródło biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 44(5), 206–209. https://doi.org/10.15199/9.2016.8.5

Głowacki, S., Bazylak, W., Sojak, M. (2013b). Potencjał energetyczny biomasy możliwej do pozyskania z terenów zieleni miejskiej Warszawy.  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 44(6), 288–290.

GUS (2019). Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 r. Warszawa https://stat.gov.pl/en/topics/environment-energy/energy/energy-from-renewable-sources-in-2018,3,11.html (1.08.2020).

Hosseini, S. E., Wahid, M. A. (2014). Utilization of palm solid residue as a source of renewable and sustainable energy in Malaysia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 40, 621–632. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.214

Kołodziej, B., Matyka, M. (2012). Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. Warszawa: PWRiL.

Kornacki, A., Maj, G. (2011). Wybrane właściwości peletów wytworzonych z trawy pozyskanej z trawnika przydomowego. Inżynieria Rolnicza, 1(126).

Kosowska-Golachowska, M., Wolski, K., Gajewski, W., Kijo-Kleczkowska, A., Musiał, T., Środa, K. (2016). Spalanie biomasy agro i leśnej w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. Rynek Energii, 3(124), 90–99. https://doi.org/10.7862/rm.2014.42

Kraszkiewicz, A., Kachel-Jakubowska, M., Szpryngiel, M., Niedziółka, I. (2013). Analiza wybranych cech jakościowych peletów wytworzonych z surowców roślinnych. Inżynieria Rolnicza, 2(143), 167–173.

Kucharczyk, K., Stępień, W. (2010). Kompostowanie odpadów komunalnych jako metoda odzysku substancji organicznej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, (42), 240–254.

Lewandowski, W., Ryms, M. (2013). Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa: WNT.

Madej, M., Siuta, J., Wasiak, G. (2010). Zieleń warszawy źródłem surowca do produkcji kompostu. Część II. Skład chemiczny mas roślinnych z różnych powierzchni zieleni warszawskiej. Inżynieria Ekologiczna, (23), 22–35.

Meisel, F., Thiele, N. (2014). Where to dispose of urban green waste? Transportation planning for the maintenance of public green spaces. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 64, 147–162. https://doi.org/10.1016/j.tra.2014.03.012

Mirowski, T., Mokrzycki, E., Uliasz-Bocheńczyk, A. (2018). Energetyczne wykorzystanie biomasy. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN.

Murawski, M., Grzelak, M., Waliszewska, B., Knioła, A., Czekała, W. (2015). Wartość energetyczna i plonowanie łąk ekstensywnie użytkowanych. Fragmenta Agronomica, 32(2), 71–78.

Niedziółka, I., Szpryngiel, M. (2014). Możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne. Inżynieria Rolnicza, 1(149), 155–164.

Pérez-Arévalo, J. J., Velázquez-Martí, B. (2018). Evaluation of pruning residues of Ficus benjamina as a primary biofuel material. Biomass and Bioenergy, 108, 217–223. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2017.11.017

Pietras, E. (2017). Analiza możliwości wykorzystania wybranych składników biomasy w kontekście ich własności energetycznych. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 20(1), 59–70.

Sajdak, M., Velázquez-Martí, B., López-Cortés, I. (2014a). Quantitative and qualitative characteristics of biomass derived from pruning Phoenix canariensis hort. ex Chabaud. and Phoenix dactilifera L. Renewable Energy, 71, 545–552. https://doi.org/10.1016/j.renene.2014.06.004

Sajdak, M., Velázquez-Martí, B., López-Cortés, I., Fernández-Sarríac, A., Estornell J. (2014b). Prediction models for estimating pruned biomass obtained from Platanus hispanica Münchh. used for material surveys in urban forests. Renewable Energy, 66, 178–184. https://doi.org/10.1016/j.renene.2013.12.005

Springer, T. L. (2012). Biomass yield from an urban landscape. Biomass and Bioenergy, 37, 82–87. https://doi.org/10.1016/j.biombioe. 2011.12.029

Szpadt, R. (2012). Problemy gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji. Wrocław: Politechnika Wrocławska. Urząd Statystyczny w Warszawie (2019). Panorama dzielnic Warszawy w 2018 r. Warszawa.

Velázquez-Martí, B., Sajdak, M., López-Cortés, I. (2013). Available residual biomass obtained from pruning Morus alba L. trees cultivated in urban forest. Renewable Energy, 60, 27–33. https://doi.org/10.1016/j.renene.2013.04.001

Victor, K. W., Sancho, A., Silvio, H., Luiz, F. S. (2010). Economic assessment of biodiesel production from waste frying oils. Bioresource Technology, 101, 4415–4422. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.01.101

Witaszek, K., Pilarski, K., Janczak, D., Czekała, W., Lewicki, A., Rodríguez Carmona, P. C., Dach, J., Mazur, R. (2013). Możliwości zagospodarowania odpadów zielonych z terenów aglomeracji miejskich na cele energetyczne i 

nawozowe. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 15(4), 21–28. https://doi.org/10.12775/ppos.2014.032

 

Akty prawne/Legal acts

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Uchwała nr 88 Rady Ministrów z 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (M.P. 2016, poz. 784).

Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. 1980, nr 3 poz. 6).

Ustawa z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1276).

 

Strony internetowe/Websites

Lasy miejskie Warszawa, https://www.lasymiejskie.waw.pl/index.php/lasy/lasy-warszawy

Zarząd Oczyszczania miasta, http://zom.waw.pl/zielen-przyuliczna

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, http://zzw.waw.pl/

Article price
4.00
Material Economy and Logistics 9/2020
15.00
As file to download
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription