Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.4.3
JEL: Q52, M21

The conditions for the development of low-carbon logistics in small and medium-sized enterprises

The postulate of reducing CO2 emissions while maintaining economic efficiency is part of the conditions for the functioning of modern enterprises, also in the area of logistics. In the case of the largest enterprises, the transformation process towards low-emission solutions seems to be easier mainly due to the resources they have. Green transformation for smaller enterprises may turn out to be much more difficult, which is undoubtedly a consequence of the specific characteristics of these enterprises. The aim of the article is to identify the conditions for the development of low-carbon logistics in small and medium-sized enterprises and to identify possible changes that have occurred in this area in the post-pandemic period. The article is based on empirical research conducted in a group of 200 small and medium-sized enterprises in 2021 and 2023.

Download article
Keywords: low-carbon logistics; CO2 emissions; small and medium-sized enterprise

References

Bibliografia/References

Baraniecka, A., & Gwóźdź, K. (2021). Poziom dojrzałości ekologistyki w organizacji – identyfikacja i ocena. Wyniki badań pilotażowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (1), 21–33. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2021.1.3

Boratyńska, K. (2022). Skala bankructw przedsiębiorstw w okresie pandemii COVID-19. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 28(77), 23–34. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.28.77.12

Böttcher, C. F., & Müller, M. (2015). Drivers, practices and outcomes of low-carbon operations: Approaches of German automotive suppliers to cutting carbon emissions. Business Strategy and the Environment, 24(6), 480. https://doi.org/10.1002/bse.1832

Chun, S. H., Hwang, H. J., & Byun, Y. H. (2015). Supply chain process and green business activities: Application to small and medium enterprises. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 186, 865. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.191

Drab-Kurowska, A., & Sokół, A. (2010). Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku. CeDeWu.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. https://www.gov.pl/web/finanse/dyrektywa-o-sprawozdawczosci-przedsiebiorstww-zakresie-zrownowazonego-rozwoju-juz-opublikowana (pobrano 24.10.2023).

Gonzalez-Benito, J., & Gonzalez-Benito, O. (2006). A review of determinant factors of environmental proactivity. Business Strategy and the Environment, 15(2), 87–102. https://doi.org/10.1002/bse.450

Kisperska-Moroń, D., Klosa, E., Świerczek, A., & Piniecki, R. (2010). Funkcjonowanie małych i średnich firm produkcyjnych w łańcuchach dostaw. Wydawnictwo AE w Katowicach.

Komisja Europejska (2023, 25 kwietnia). Europejski Zielony Ład. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl (pobrano 18.08.2023).

KPMG. (2023). Branża motoryzacyjna. Edycja Q3/2023R. https://kpmg.com/pl/pl/home/insights/2023/08/raport-kwartalny-pzpm-i-kpmgw-polsce-pt-branza-motoryzacyjna-edycja-q3-2023.html

Li, Y., Lim, M. K., Hu, J., & Tseng, M.-L. (2020). Investigating the effect of carbon tax and carbon quota policy to achieve low carbon logistics operations. Resources, Conservation & Recycling, 154. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104535

Nogalski, B., Karpacz, J., & Wójcik-Karpacz, A. (2004). Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy? Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.

Osieczko, K., Zimon, D., Płaczek, E., & Prokopiuk, I. (2021). Factors that influence the expansion of electric delivery vehicles and trucks in EU countries. Journal of Environmental Management, 296, 1. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113177

Piasecki, B. (Red.). (2001). Ekonomika i zarządzanie mała firmą. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Simon, H. (1999). Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sosnowska, A., & Łobejko, S. (Red.). (2008). Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

SpotData, & TLP. (2023). Transport drogowy w Polsce 2023. https://tlp.org.pl/raport-transport-drogowy-w-polsce-2023/Tozanli, O., Duman, G. E., Kongar, E., & Gupta, S. M. (2017). environmentally concerned logistics operations in fuzzy environment: A literature survey. Logistics, 1(4), 2. https://doi.org/10.3390/logistics1010004

Welsh, J. A., & White, J. F. (1981). A small business is not a little big business. Harvard Business Reviev, 59(4), 18. https://doi.org/10.1177/026624268200100115

Xu, X. (2011). Research on construction and characteristics of low carbon logistics system. Commercial Times, 10, 23–24. https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Research%20on%20construction%20and%20characteristics%20of%20low%20carbon%20logistics%20system&author=X.%20Xu&publication_year=2011

Zhu, Q., Sarkis, J., Lai, K., & Geng, Y. (2008). The role of organizational size in the adoption of green supply chain management practices in China. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15, 335. https://doi.org/10.1002/csr.173

Article price
5.00
Price of the magazine number
29.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription