Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Agnieszka Niezgoda
ORCID: 0000-0002-2456-1633

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Praca doktorska i habilitacyjna obronione w Katedrze Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (dziedzina: ekonomia, specjalność: ekonomika turystyki). Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Turystyki i zarządu Stowarzyszenia Polonia–Italia w Poznaniu. W latach 2004–2007 członek AIEST International Association of Scientific Experts in Tourism. Jej głównymi zainteresowaniami badawczymi są: zachowania konsumentów na rynku turystycznym, turystyka zrównoważona oraz ekonomika czasu wolnego.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.2.1
JEL: Q01, Z13, Z33

Rola tożsamości lokalnej pokolenia Z w kreowaniu produktu turystyki zrównoważonej

The purpose of the article is to study the influence of the sense of local identity among young generation of Poles on their attitudes towards tourists, which shapes the product in the context of sustainable tourism. The authors try to solve the research problem of whether the local identity of the young generation of Poles influences their attitudes towards tourists, and whether attitudes influence the tourism product, taking into account differences in the size of the place of residence. The original approach is to study the local identity of Generation Z by residents of large cities, small towns and villages. A qualitative empirical study was conducted using the focus group interview method (focus survey) with the place attachment scale modified for the article. The research resulted in demonstration of positive impact of a strong sense of local identity on the formation of a tourism product. The research yielded new information indicating that young people have a sense of local identity and are attached to their place of residence, without any relation to the type (or size) of residence. It was observed that in smaller centres (towns and villages) young people have positive attitude towards tourists. In cities, the attitude of local population can be described as indifferent, from which the conclusion follows that the phenomenon of overtourism has not been noticed. The relationship between local identity and the sustainable tourism product demonstrated in the article indicates the need to take into account the characteristics of the local population that are not related to tourism, but affect the attractiveness of the tourism product. The role of the local community and its attitude toward tourists in shaping a sustainable tourism product is confirmed.

Celem artykułu jest zbadanie wpływu poczucia tożsamości lokalnej młodego pokolenia Polaków na postawy wobec turystów, co kształtuje produkt w kontekście turystyki zrównoważonej. Autorki starają się rozwiązać problem badawczy, czy tożsamość lokalna młodego pokolenia Polaków wpływa na jego postawy wobec turystów oraz czy postawy wpływają na produkt turystyczny, z uwzględnieniem różnic dotyczących wielkości miejsca zamieszkania. Oryginalnym ujęciem jest badanie tożsamości lokalnej pokolenia Z w podziale na mieszkańców dużych miast, małych miasteczek i wsi. Przeprowadzone zostały jakościowe badania empiryczne przy zastosowaniu metody zogniskowanego wywiadu grupowego (badanie focusowe) z wykorzystaniem zmodyfikowanej na potrzeby artykułu skali przywiązania do miejsca. Rezultatem badawczym jest wykazanie pozytywnego wpływu silnego poczucia tożsamości lokalnej na kształtowanie produktu turystycznego. W wyniku badań uzyskano nowe informacje, wskazujące, że młodzi ludzie mają poczucie tożsamości lokalnej, są przywiązani do miejsca zamieszkania bez związku z typem (czy wielkością) miejsca zamieszkania. Zauważono, że w mniejszych ośrodkach (miasteczka i wsie) młodzi ludzie są pozytywnie nastawieni do turystów. W miastach nastawienie mieszkańców można określić jako obojętne, z czego wynika wniosek, że nie zauważono zjawiska określanego jako overtourism. Wykazany w artykule związek tożsamości lokalnej z produktem turystyki zrównoważonej wskazuje na konieczność uwzględnienia cech ludności lokalnej, które nie są związane z turystyką, ale wpływają na atrakcyjność produktu turystycznego. Potwierdzona została rola społeczności lokalnej i jej nastawienia do turystów w kształtowaniu produktu turystyki zrównoważonej.

Słowa kluczowe: local identity; tourism product; generation Z; sustainable tourism (tożsamość lokalna; produkt turystyczny; pokolenie Z; turystyka zrównoważona)