Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Danuta Szwajca
ORCID: 0000-0002-6517-6758

Pracuje na stanowisku profesora Politechniki Śląskiej, w Katedrze Ekonomii i Informatyki Wydziału Organizacji i Zarządzania. Jest autorką i współautorką ponad 170 publikacji, w tym ośmiu monografii. Jej naukowe badania i zainteresowania dotyczą zarządzania zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, w szczególności reputacją, wizerunkiem i marką. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, takich jak: PTE, TNOiK, PNTM.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.2.2
JEL: M31, M37, L14

Od kilku dekad rozwijane i propagowane są idee społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Rośnie świadomość ekologiczna społeczeństw oraz presja różnych grup interesariuszy, którzy oczekują od przedsiębiorstw działalności przyjaznej dla środowiska, klimatu, lokalnych społeczności i społeczeństwa. Aby sprostać tym trendom i wymogom, przedsiębiorstwa podejmują różne działania z zakresu CSR, wykorzystując także narzędzia zielonego marketingu. Z jednej strony jest to szansa na pozyskanie przychylności ekokonsumentów oraz innych grup interesariuszy ceniących zdrowe środowisko i budowanie tzw. zielonej reputacji. Z drugiej strony jest to zagrożenie dla reputacji w przypadku popełniania pewnych nadużyć i manipulacji, określanych mianem greenwashingu. Czynnikiem decydującym o końcowym efekcie jest sposób i zakres wykorzystania zasad zielonego marketingu. Celem artykułu jest wskazanie skutków niewłaściwego wykorzystania narzędzi zielonego marketingu, które mogą prowadzić do generowania kolejnego zagrożenia dla reputacji przedsiębiorstwa, nazywanego zielonym ryzykiem reputacji. W pierwszej części artykułu omówiono wykorzystanie zielonego marketingu jako narzędzia budowania pożądanej, zielonej reputacji przedsiębiorstwa. W drugiej części przedstawiono istotę i specyfikę tzw. zielonego ryzyka reputacji jako efektu stosowania praktyk greenwashingu. W podsumowaniu wskazano sposoby ograniczania tych praktyk i unikania potencjalnych źródeł zielonego ryzyka.

Słowa kluczowe: zielony marketing; reputacja przedsiębiorstwa; greenwashing; zielone ryzyko reputacji