Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Izabela Rutkowska
ORCID: 0000-0002-5165-2215
Mgr Izabela Rutkowska Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku w dyscyplinie ekonomia i finanse. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki kapitału intelektualnego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.6.3
JEL: O34, J24, E22, G21

Celem badań prezentowanych w artykule jest ocena efektywności kapitału intelektualnego banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W badaniach zastosowano różnorodne metody badawcze. W warstwie teoretycznej dokonano przeglądu definicji kapitału intelektualnego, natomiast w warstwie empirycznej zastosowano metodę desk research, metodę statystyki opisowej oraz metodę VAIC™. Zakres czasowy objął lata 2014–2020. Badanie wykazało, że analizowane spółki różnią się pod względem efektywności kapitału intelektualnego. Pomimo różnicy w poziomie efektywności kapitału intelektualnego, wszystkie banki cechuje zbliżona struktura modelu. Największy udział wskaźnika VAIC™ stanowi efektywność kapitału ludzkiego. Badanie wykazało również, że współczynnik intelektualnej wartości dodanej VAIC™ w większości analizowanych spółek na przestrzeni lat 2014–2019 nieznacznie rośnie bądź też pozostaje na dość jednakowym poziomie. Znaczny spadek wartości VAIC™ występuje natomiast w roku 2020, jako efekt wydarzeń na światowych rynkach finansowych spowodowany pandemią COVID-19. Artykuł wypełnia lukę badawczą w obszarze kapitału intelektualnego w aspekcie badania jego efektywności. Aspekt ten nadal jest niedostatecznie reprezentowany w badaniach dotyczących banków, w których kapitał intelektualny staje się kluczowym czynnikiem sukcesu. Podjęta w artykule problematyka ma istotne znaczenie w kontekście struktury polskiego rynku usług bankowych. Efektywne wykorzystanie kapitału intelektualnego umożliwia jednostkom osiąganie oraz utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej, a przez to kształtuje ich udział w rynku. Ponadto opisane w artykule badanie stanowi punkt wyjścia do dalszych badań, których przedmiotem będzie ocena wpływu efektywności kapitału intelektualnego na wyniki finansowe i rynkowe banków notowanych na GPW w Warszawie.

Słowa kluczowe: kapitał intelektualny; efektywność kapitału intelektualnego; metoda VAIC™; banki

Mgr Izabela Rutkowska

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku w dyscyplinie ekonomia i finanse. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki kapitału intelektualnego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.