Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Jan W. Wiktor
ORCID: 0000-0001-6353-7620

Profesor nauk ekonomicznych (2002), kierownik Katedry Marketingu w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2022–2025), przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, członek Rady Naukowej „Marketing i Rynek”, także kilku czasopism w Słowacji i Ukrainie. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, zespołu ekspertów w Komitecie Badań Naukowych i Narodowym Centrum Nauki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach marketingu, zarządzania marketingiem, komunikacji marketingowej, marketingu międzynarodowego, euromarketingu, rynku Unii Europejskiej i zarządzania międzynarodowego. W ostatnich latach uległy poszerzeniu przez włączenie się w nurt dyskusji nad tożsamością marketingu jako dyscypliny naukowej, integracją dyscyplin i podejść metodycznych, jakością kształcenia w szkole wyższej. Jest autorem, współautorem i redaktorem ok. 350 publikacji naukowych, w tym kilkunastu monografii i podręczników, artykułów publikowanych w kraju i poza granicami.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.5.1
JEL: D11, E71, M31

Artykuł jest próbą przedstawienia koncepcji marketingu behawioralnego. Część pierwsza prezentuje syntetyczne założenia ekonomii behawioralnej, jej istotę, specyfikę i przesłanki rozwoju. Elementy tej charakterystyki pozwoliły w drugiej części przedstawić autorskie spojrzenie na marketing behawioralny – elementy definicji, zasadnicze cechy i desygnaty behawioralnej perspektywy marketingu. Dyskusja nad koncepcją marketingu behawioralnego koncentruje się na dziesięciu podstawowych obszarach pola recepcji elementów definiens kategorii. Ukazuje ona możliwości opisu marketingu behawioralnego przez te desygnaty, jakie proponują behawioryzm, ekonomia behawioralna, badania nad zachowaniem konsumenta w marketingu, w socjologii i, z pewną uzasadnioną ostrożnością, także w obszarze neuronauki.

Słowa kluczowe: ekonomia behawioralna; marketing behawioralny; strategie marketingowe przedsiębiorstwa emocje; postawy i zachowania konsumenta