Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr inż. Justyna Winkowska
ORCID: 0000-0002-5462-8970
Mgr inż. Justyna Winkowska Asystent w Międzynarodowej Katedrze Logistyki i Inżynierii Usług na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje tematykę foresightu, smart city oraz prognozowania.
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.9.2
JEL: L00, R11

Dobre praktyki foresightu miejskiego w procesie zarządzania rozwojem współczesnych miast w świetle koncepcji smart city

The purpose of city management is to achieve set development goals. The effectiveness of city management translates not only into the achievement of the city's development goals, but also into a sense of quality of life in the city. Nowadays, city management using the smart city idea has become a requirement for making decisions on the direction of city development, as well as on the principles to be followed in decisionmaking processes related to their functioning. A key issue is the selection of appropriate instruments for achieving the objectives set. This implies the need to develop a set of rules defining how to control and guide the city's development and which principles should be applied in relations with all stakeholders. The question of how and to what extent the city's resources should be used in order to improve the quality of life is also important. When taking any decision concerning the functioning of a city, the potential effects of that decision on all spheres of city life should be taken into account. Many publications point to the need to develop an integrated and holistic approach to the smart city. Researchers emphasise the need to identify approaches that integrate urban transformation and involve a wide range of stakeholders and actors both in defining the problem and in finding solutions and conditions in developing shared visions. The response to those needs seems to be urban foresight, the essence of which is to create and build a vision of the future in cooperation between city authorities and a wide group of stakeholders from the local community. In the search for relations between urban foresight and the smart city concept, attention is drawn in the literature to the growing interest of city leaders and local stakeholders in smart city initiatives, which make extensive use of technology to solve urban problems. The aim of the paper is to identify best practices in the possibilities of incorporating foresight research into the implementation process of the smart city concept. The paper adopts a review and conceptual character of the scientific study.

Celem zarządzania miastem jest osiąganie wyznaczonych celów rozwojowych. Skuteczność zarządzania miastem przekłada się nie tylko na osiąganie jego celów rozwojowych, ale też na poczucie jakości życia w mieście. Obecnie zarządzanie miastem wykorzystujące ideę smart city stało się wymogiem w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku rozwoju miast, a także zasad jakimi należy się kierować w procesach decyzyjnych związanych z ich funkcjonowaniem. Kluczową kwestią jest dobór właściwych instrumentów dla realizacji założonych celów. Oznacza to konieczność wypracowania zestawu zasad określających w jaki sposób kontrolować i prowadzić rozwój miasta oraz jakie z nich należy stosować w relacjach ze wszystkimi interesariuszami. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia sposobu i zakresu wykorzystania zasobów miasta w dążeniu do poprawy jakości życia. Podejmując jakąkolwiek decyzję dotyczącą funkcjonowania miasta należy mieć na uwadze potencjalne skutki tej decyzji dla wszystkich sfer życia miasta. W wielu publikacjach wskazuje się na potrzebę opracowania zintegrowanego i holistycznego podejścia do smart city. Badacze podkreślają, że należy zidentyfikować podejścia, które zintegrują przemiany miejskie i będą obejmowały szerokie grono interesariuszy oraz podmiotów zarówno w definiowaniu problemu, jak i przy poszukiwaniu rozwiązań i warunków w rozwijaniu wspólnych wizji. Odpowiedzią na te potrzeby wydaje się być foresight miejski, którego istotą jest kreowanie i budowanie wizji przyszłości przy współpracy władz miasta z szerokim gronem interesariuszy tworzących lokalną społeczność. W poszukiwaniu relacji między foresightem miejskim a koncepcją smart city w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na rosnące zainteresowanie liderów miejskich oraz lokalnych interesariuszy inicjatywami smart city, które szeroko wykorzystują technologię do rozwiązywania problemów miejskich. Celem artykułu jest identyfikacja dobrych praktyk w zakresie możliwości inkorporacji badań foresightowych do procesu implementacji koncepcji smart city w miastach. W artykule przyjęto przeglądowy i koncepcyjny charakter opracowania naukowego.

Słowa kluczowe: urban foresight; smart city; managing urban development (foresight miejski; zarządzanie rozwojem miast; smart city)

Mgr inż. Justyna Winkowska

Asystent w Międzynarodowej Katedrze Logistyki i Inżynierii Usług na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje tematykę foresightu, smart city oraz prognozowania.