Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.9.2
JEL: L00, R11

Best practices of urban foresight in the process of city development management in the light of the smart city concept

Dobre praktyki foresightu miejskiego w procesie zarządzania rozwojem współczesnych miast w świetle koncepcji smart city

The purpose of city management is to achieve set development goals. The effectiveness of city management translates not only into the achievement of the city's development goals, but also into a sense of quality of life in the city. Nowadays, city management using the smart city idea has become a requirement for making decisions on the direction of city development, as well as on the principles to be followed in decisionmaking processes related to their functioning. A key issue is the selection of appropriate instruments for achieving the objectives set. This implies the need to develop a set of rules defining how to control and guide the city's development and which principles should be applied in relations with all stakeholders. The question of how and to what extent the city's resources should be used in order to improve the quality of life is also important. When taking any decision concerning the functioning of a city, the potential effects of that decision on all spheres of city life should be taken into account. Many publications point to the need to develop an integrated and holistic approach to the smart city. Researchers emphasise the need to identify approaches that integrate urban transformation and involve a wide range of stakeholders and actors both in defining the problem and in finding solutions and conditions in developing shared visions. The response to those needs seems to be urban foresight, the essence of which is to create and build a vision of the future in cooperation between city authorities and a wide group of stakeholders from the local community. In the search for relations between urban foresight and the smart city concept, attention is drawn in the literature to the growing interest of city leaders and local stakeholders in smart city initiatives, which make extensive use of technology to solve urban problems. The aim of the paper is to identify best practices in the possibilities of incorporating foresight research into the implementation process of the smart city concept. The paper adopts a review and conceptual character of the scientific study.

Celem zarządzania miastem jest osiąganie wyznaczonych celów rozwojowych. Skuteczność zarządzania miastem przekłada się nie tylko na osiąganie jego celów rozwojowych, ale też na poczucie jakości życia w mieście. Obecnie zarządzanie miastem wykorzystujące ideę smart city stało się wymogiem w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku rozwoju miast, a także zasad jakimi należy się kierować w procesach decyzyjnych związanych z ich funkcjonowaniem. Kluczową kwestią jest dobór właściwych instrumentów dla realizacji założonych celów. Oznacza to konieczność wypracowania zestawu zasad określających w jaki sposób kontrolować i prowadzić rozwój miasta oraz jakie z nich należy stosować w relacjach ze wszystkimi interesariuszami. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia sposobu i zakresu wykorzystania zasobów miasta w dążeniu do poprawy jakości życia. Podejmując jakąkolwiek decyzję dotyczącą funkcjonowania miasta należy mieć na uwadze potencjalne skutki tej decyzji dla wszystkich sfer życia miasta. W wielu publikacjach wskazuje się na potrzebę opracowania zintegrowanego i holistycznego podejścia do smart city. Badacze podkreślają, że należy zidentyfikować podejścia, które zintegrują przemiany miejskie i będą obejmowały szerokie grono interesariuszy oraz podmiotów zarówno w definiowaniu problemu, jak i przy poszukiwaniu rozwiązań i warunków w rozwijaniu wspólnych wizji. Odpowiedzią na te potrzeby wydaje się być foresight miejski, którego istotą jest kreowanie i budowanie wizji przyszłości przy współpracy władz miasta z szerokim gronem interesariuszy tworzących lokalną społeczność. W poszukiwaniu relacji między foresightem miejskim a koncepcją smart city w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na rosnące zainteresowanie liderów miejskich oraz lokalnych interesariuszy inicjatywami smart city, które szeroko wykorzystują technologię do rozwiązywania problemów miejskich. Celem artykułu jest identyfikacja dobrych praktyk w zakresie możliwości inkorporacji badań foresightowych do procesu implementacji koncepcji smart city w miastach. W artykule przyjęto przeglądowy i koncepcyjny charakter opracowania naukowego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: urban foresight; smart city; managing urban development (foresight miejski; zarządzanie rozwojem miast; smart city)

Bibliografia

Reference/Bibliografia

Alawadhi, S., Aldama-Nalda, A.& Chourabiet, H. (2012). Building understanding of smart city initiatives. Computer Science, 7443, 40–53.

European Union (November 2011). An initial assessment of territorial forward planning/foresight projects in the European Unions. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/38e15e34-4407-4e4a-a6cd-75100da34bab (10.02.2021).

Anderson, J. (1997). Technology foresight for competitive advantage. Long Range Planning, 30(5), 665–677. https://doi.org/10.1016/S0024-6301(97)00052-6

Borodako, K. (2009). Foresight w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: C.H.Beck.

Caragliu, A., Del Bo, Ch. & Nijkamp, P. (2011). Smart Cities in Europe. Journal of Urban Technology, 18(2), 65-82. https://doi.org/10.108010630732.2011.601117

Coates, J. F. (1985). Foresight in Federal Government Policy Making. Futures Research Quarterly, (1), 29-53.

De Laurentis, C., Eames, M., Hunt, M. & Dixon, T. (2018). City-regional Futures in Context: Insights from the Retrofit 2050 Project. In: M. Eames, T. Dixon, M. Hunt & S. Lannon (ed.), Retrofitting for tomorrow's world, 207-225. https://doi.org/10.1002/9781119007241.ch13

Dixon, T., Montgomery, J., Horton-Baker, N. & Farrelly, L. (2018). Using urban foresight techniques in city visioning: Lessons from the reading 2050 vision. Local Economy, 33(8), 777-799. https://doi.org/10.1177/0269094218800677

Dixon, T., Lannon, S. & Eames, M. (2018). Reflections on disruptive energy innovation in urban retrofitting: Methodology, practice and policy. Energy Research and Social Science, 37, 255-259. https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.10.009

Dohler, M., Vilajosana, I., Vilajosana, X. & Llosa, J. (2011). Smart Cities: An action plan. In: Proc. Barcelona Smart Cities Congress, Barcelona, Spain, Dec. 2011, 1-6.

Elzen, B., Geels, F. W. & Green, K. (2004). Transitions to sustainability: lessons learned and remaining challenges. In: B. Elzen, F. W. Geels & K. Green (ed.), System Innovation and the Transition to Sustainability. Edward Elgar, 282-300. https://doi.org/10.4337/9781845423421.00025

Fernández-Güell, J. M. & López, J. G. (2016). Cities futures. A critical assessment of how future studies are applied to cities. Foresight, 18(5), 454-468.

Giffinger, R. & Gudrun, H. (2010). Smart cities ranking: An effective instrument for the positioning of the cities? ACE: Architecture, City and Environment, 4(12), 7-26.

Gil-Garcia, J. R., Pardo, T. A. & Nam, T. (2015). A Comprehensive View of the 21st Century City: Smartness as Technologies and Innovation in Urban Contexts. In: J. R. Gil-Garcia (ed.), Smarter as the new Urban Agenda: A Comprehensive View of the 21st Century City. Switzerland: Springer International Publishing, 1-19.

Government Office of Science (2016). Future of cities: Foresight for cities. London: GOS. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/516443/gs-16-5-future-cities-foresight-for-cities.pdf (23.12.2020).

Guell, J. M. F. (2009). Can foresight studies strengthen strategic planning processes at the urban and regional level? http://www.cityfutures2009.com/PDF/100_Fernandez_Gell_Jose_Miguel.pdf (02.04.2019).

Guo, J., Ma, J., Li, X., Zhang, J. & Zhang, T. (2017). An attribute-based trust negotiation protocol for D2D communication in smart city balancing trust and privacy. Journal of Information Science and Engineering, 33(4), 1007-1023.

Hartmann, C. (2011). From Urban Foresight to Urban Futures? Potentials and Limitations of Forward Looking Activities for Integrated Urban Development. Proceedings REAL CORP 2011 Tagungsband 18-20 May 2011. http://www.corp.at/archive/CORP2011_93.pdf (01.04.2019).

Havas, A. & Keenan, M. (2008). Foresight in CEE Countries. In: L. Georghiou, J. Cassingena Harper, M. Keenan, I. Miles, R. Popper, The Handbook of Technology Foresight: Concepts and Practice, Prime Series on Research and Innovation Policy. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar. http://www.foresight.pl/foresight-regionalny.html (22.02.2019).

Huang, K., Zhang, X.- & Wang, X. (2017). Block-level message-locked encryption with polynomial commitment for IoT data. Journal of Information Science and Engineering, 33(4), 891-905.

John, B., Keeler, L. W., Wiek, A. & Lang, D. J. (2005). How much sustainability substance is in urban visions? An analysis of visioning projects in urban planning. Cities, 48, 86-98. doi:10.1016/j.cities.2015.06.001. https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.06.001

Keenan, M. & Miles, I. (2001). A Practical Guide to Regional Foresight. Network, Seville: Institute for Prospective Technological Studies. FOREN.

Krukowska, M. (2018). Miasta przyszłości. Metropolie stają się imperiami, jak nad nimi zapanować? https://forsal.pl/artykuly/1095177,wmiastachpotrzebujemy-inteligentnych-nie-utopijnych-pomyslow.html (27.02.2019).

Krysiński, P. (2020). Smart city w przestrzeni informacyjnej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kuciński, J. (2006). Organizacja i prowadzenie projektów foresight w świetle doświadczeń międzynarodowych. Warszawa: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Kuciński, J. (2010). Podręcznik metodyki foresight dla ekspertów projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Warszawa: Politechnika Warszawska.

Lombardi, P., Giordano, S., Farouh, H. & Yousefm, W. (2012). Modelling the Smart City Performance, Innovation. The European Journal of Social Science Research, 25(2), 137-149. https://doi.org/10.1080/13511610.2012.660325

Loveridge, D. & Saritas, O. (2009). Reducing the Democratic Deficit in Institutional Foresight Programmes: A Case for Critical Systems Thinking in Nanotechnology. Technological Forecasting and Social Change, 76(9), 1208-1221. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2009.07.013

Manville, C., Cochrane, G., Cave, J., Millard, J., Pederson, J. K., Thaarup, R. K., Liebe, A., Wissner, M., Massink, R. & Kotterink, B. (2014). Maping Smart Cities in the EU, Study. Brussels: Directorate General for Internal Policies, Policy Department A: Economic and Scientific Policy, European Parliament.

Mattoni, B., Gugliermetti, F. & Bisegna, F. (2015). A Multilevel Method to Assess and Design the Renovation and Integration of Smart Cities. Sustainable Cities and Society, 15, 105-119. https://doi.org/10.1016/j.scs.2014.12.002

Molpeceres Arnáiz, S. (2017). Smart City vs. Wise City. En torno a la ciudad y las nuevas tecnologías el caso de Barcelona. Cultura, Lenguaje y Representación, 17, 129-155.

Nam, T. & Pardo T. A. (2014). The changing face of a city government: A case study of Philly311. Government Information Quarterly, 31 (Suppl.1), 1-9. https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.01.002

Naphade, M., Banavar, G., Harrison, C., Paraszczak, J. & Morris, R. (2011). Smarter Cities and Their Innovation Challenges. Computer, 44(6), 32-39. https://doi.org/10.1109/MC.2011.187

Nazarko, Ł. (2011). Istota foresightu i jego percepcja w Polsce. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4(52), 224-234.

Nazarko, J. (2013). Regionalny Foresight Gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze. Warszawa: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

Noworól, A. (2011). Zarządzanie miastem — podstawy teoretyczne. In: B. Kożuch, C. Kochalski (ed.), Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce urzędu miasta Poznania. Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 7, 25-41.

Noworól, A. (2012). Smart governance a zarządzanie rozwojem w mieście przyszłości. Architektura. Czasopismo techniczne, 109(1), 1-A2.

Ortiz-Fournier, L. V., Márquez, E., Flores, F. R., Rivera-Vázquez, J. C. & Colon, P. A. (2010). Integrating educational institutions to produce intellectual capital for sustainability in caguas, puerto rico. Knowledge Management Research and Practice, 8(3), 203-215. https://doi.org/10.1057/kmrp.2010.11

Peng, G. C. A., Nunes, M. B. & Zheng, L. (2017). Impacts of low citizen awareness and usage in smart city services: The case of London's smart parking system. Information Systems and e-Business Management, 15(4), 845-876. https://doi.org/10.1007/s10257-016-0333-8

Perboli, G., De Marco, A., Perfetti, F. & Marone, M. (2014). A new Taxonomy of Smart City Projects. Transportation Research Procedia, 3, 470–478.

Proseedmag (2017). Smart city — wady i zalety. https://proseedmag.pl/gospodarka/smart-city-wady-zalety (28.02.2019).

Ravetz, J. (2017). From smart' cities to 'wise': synergistic pathways for collective urban intelligence. JPI Urban Europe — Urban Transitions Pathways Symposium. https://jpi-urbaneurope.eu/app/uploads/2017/04/Ravetz_From-smart-to-wise.pdf (04.03.2019).

Ravetz, J. & Miles, I. (2016). Foresight in cities: On the prospect of a 'strategic urban intelligence'. Foresight, 18(5), 469-490. https://doi.org/10.1108/FS-06-2015-0037

Sikora-Fernandez, D. (2017). Smart cities w Polsce to nadal utopia. http://urbnews.pl/smart-cities-polsce-nadal-utopia/ (06.03.2019).

Stawasz, D. & Sikora-Fernandez, D. (2016). Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szołtysek, J. & Otręba, R. (2015). Zarządzanie miastem i jego wpływ na jakość życia mieszkańców miast województwa śląskiego — doniesienie badawcze. Problemy Rozwoju Miast, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, (II), 37-42.

Szpilko, D. (2018). Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.

Tatar, M., Kalvet, T. & Tiits, M. (2020). Cities4ZERO Approach to Foresight for Fostering Smart Energy Transition on Municipal Level. Energies, 13, 3533.

Zanella, A., Bui, N., Castellani, A., Vangelista, L. & Zorzi, M. (2014). Internet of things for smart cities. IEEE Internet of things Journal, 1(1), 22-32. https://doi.org/10.1109/JIOT.2014.2306328

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę