Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Katarzyna Włodarczyk
ORCID: 0000-0002-6020-8378

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, badacz i pracownik dydaktyczny Instytutu Zarządzania na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w badaniach z zakresu teorii konsumpcji, zachowania konsumentów, jakości życia, rynku pracy i zarządzania kapitałem ludzkim. Odbyła kilkumiesięczne staże naukowe w Institut d'Administration des Entreprises na Jean Moulin University Lyon 3 oraz w Institut Arbeit und Technik w Gelsenkirchen. Autorka ponad 150 publikacji naukowych.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.1.4
JEL: Q01, D11, D12

Idea zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej mody w świetle opinii nabywców

In the paper the concept of sustainable fashion and related categories was recognized and the results of consumer research were presented. Empirical research allowed for preliminary identification of the following issues: the level of consumer knowledge about sustainable fashion and related categories; behaviours relating to clothes no longer worn; selected factors in the purchase of clothing by consumers as well as selected dimensions of clothing quality perceived by consumers, including those relating to the issue of sustainable fashion; consumer preferences regarding marketing messages containing content referring to sustainable fashion; declared future behaviour of clothing consumers – based on their opinions on the development scenarios of the clothing industry. The aim of the article is therefore to assess buyers' awareness of sustainable development and sustainable fashion as a value category, changes in buyer behaviour towards sustainable development and sustainable fashion, and to assess consumer needs regarding marketing communication from clothing companies towards sustainable development and sustainable fashion. For the purpose of the article a research was conducted via social media on a group of 276 respondents. The study results demonstrate limited interest among buyers in the issues of sustainable development, linked with a lack of emphasis on the implementation of that idea in marketing communication, which results in limited knowledge among buyers regarding sustainable development as a value category.

W artykule rozpoznano koncepcję zrównoważonej mody i kategorii pokrewnych oraz przedstawiono wyniki badania konsumentów. Badania empiryczne pozwoliły na wstępne rozpoznanie następujących kwestii: poziomu wiedzy konsumentów o zrównoważonej modzie i kategoriach pokrewnych; zachowań odnoszących się do nienoszonej już odzieży; wybranych czynników zakupu odzieży przez konsumentów oraz wybranych wymiarów jakości odzieży postrzeganych przez konsumentów, w tym nawiązujących do kwestii zrównoważonej mody; preferencji konsumentów w zakresie komunikatów marketingowych zawierających treści nawiązujące do zrównoważonej mody; deklarowanych przyszłych zachowań konsumentów odzieży – na podstawie ich opinii na temat scenariuszy rozwoju branży odzieżowej. Celem artykułu jest zatem dokonanie oceny świadomości nabywców w zakresie zrównoważonego rozwoju i mody zrównoważonej jako kategorii wartości, zmian zachowań nabywców w kierunku zrównoważonego rozwoju i mody zrównoważonej oraz ocena potrzeb konsumentów dotyczących komunikacji marketingowej ze strony firm odzieżowych w kierunku zrównoważonego rozwoju i mody zrównoważonej. Na potrzeby artykułu przeprowadzono badanie za pomocą mediów społecznościowych na grupie 276 respondentów. Wyniki badania wskazują na niskie zainteresowanie nabywców kwestiami zrównoważonego rozwoju, połączone z brakiem nacisku na wdrażanie tej idei w komunikacji marketingowej, co skutkuje niewielką wiedzą kupujących na temat zrównoważonego rozwoju jako kategorii wartości.

Słowa kluczowe: sustainable development; sustainable fashion; consumer behaviour opinions (rozwój zrównoważony; moda zrównoważona; zachowania konsumentów)
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.9.1
JEL: D10, M39, Z1

Pandemia COVID-19 zmieniła zachowania konsumenckie wszystkich konsumentów, także konsumentów seniorów. Artykuł przedstawia zmiany w trendach konsumenckich w grupie starszych konsumentów. Jego głównym celem jest próba odpowiedzi na pytania: czy w porównaniu do czasu przed pandemią nastąpiły zmiany w zachowaniach konsumenckich seniorów, czy pojawiły się zachowania charakterystyczne dla tej grupy oraz które z nich wyraźnie dominują? Do analizy wykorzystano literaturę przedmiotu i raporty Euromonitor International za lata 2017–2022. Na podstawie zaobserwowanych trendów opisano sylwetkę seniora jako konsumenta świadomego swoich wyborów, o wysokim poziomie wiedzy technologicznej, a jednocześnie skupionego na swoich potrzebach i dbającego o zdrowie.

Słowa kluczowe: trendy konsumenckie; zachowania konsumentów; konsument; osoby starsze; senior