Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.3.1
JEL: D22, O35, Q01
Eugeniusz Tyczyna ORCID: eugeniusz.tyczyna@doktorant.sgh.waw.pl , e-mail: 0000-0002-0922-4479
Grażyna Wieteska ORCID: grazyna.wieteska@uni.lodz.pl , e-mail: 0000-0002-5616-3234

Łańcuchy dostaw bioopakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym — koncepcja badań

Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju łańcuchów dostaw bioopakowań jako trendu rynkowego w kierunku spełnienia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i koncepcji skoncentrowanych na nim badań. Autorzy wyjaśniają konieczność podjęcia i ciągłego pogłębiania współpracy interesariuszy w tworzeniu innowacji społecznych, niezbędnej dla zaprojektowania cyrkularnych łańcuchów dostaw bioopakowań dla spełnienia zasad GOZ. Otwierają perspektywę badań o uwarunkowaniach i znaczeniu rozwoju rynku bioopakowań, w tym kompostowalnych, oraz ich obiegu zamkniętego w gospodarce, mając na celu uzupełnienie dorobku nauk przyrodniczych poprzez prezentację wyników i wniosków na tle nauk społecznych. Koncepcja ich badań ma także walory aplikacyjne, gdyż integruje interesariuszy z sektorów prywatnego i publicznego w dążeniu do tworzenia i implementacji innowacji.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: biotworzywo; opakowanie; łańcuch dostaw; gospodarka o obiegu zamkniętym; społeczna innowacja

Bibliografia

Bibliografia/References

Bukowski, M. i Śniegocki, A. (2017). Megatrendy od akceptacji do działań. WiseEuropa — Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Warszawa.

Chardoul, N., O'Brien, K., Clawson, B. i Flechter, M. (2015). Compost Operator Guidebook. Best Management Practices for Commercial Scale Composting Operations. March.

COM (2013). Zielona Księga w sprawie europejskiej strategii dotyczącej odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku. Bruksela: Komisja Europejska.

COM (2018). Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela: Komisja Europejska.

Department for Environment, Food and Rural Affairs (2010). Bioplastics: Assessing their environmental effects, barriers & opportunities. Valpak Consulting Consortium. Queen's Printer and Controller of HMSO.

Diaz, L. F., Savage, G. M. i Golueke, C. G. (2002). Composting of municipal solid wastes. Handbook of solid waste management. W: G. Tchobanoglous i F. Kreith (red.), Handbook of solid waste management (423–492). McGraw-Hill.

European Bioplastics (2018). What are bioplastics? Fact sheet. https://docs.european-bioplastics.org/publications/fs/EuBP_FS_What_are_bioplastics.pdf (17.02.2021)

European Commission (2015). COM (2015) 614 final, Closing the loop — An EU action plan for the Circular Economy. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614 (17.02.2021).

European Commission (2020). COM/2020/98 final, A new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europe. Brussels. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN (17.02.2021).

European Environment Agency (2016). Circular economy in Europe Developing the knowledge base. Luxembourg. https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe (17.02.2021).

Farooque, M., Zhang, A., Thurer, M., Qu, T. i Huising, D. (2019). Circular supply chain management: A definition and structured literature review. Journal of Cleaner Production, 228, 882–900. https://doi.org/10.1016/j.jclepro. 2019.04.303

Foltynowicz, Z. (2020). Polymer packaging materials — friend or foe of the Circular Economy. Polimery, 65, 3–7. https://doi.org/10.14314/polimery.2020.1.1

Fundacja Ellen McArthur (2015). Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: biznesowe uzasadnienie przyspieszonej zmiany. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/PL-Towards-a-Circular-Economy-Business-Rationale-for-an-Accelerated-Transition-v.1.5.1.pdf (03.11.2020).

Guide, V. D. R, i Van Wassenhove, L. N. (2006). Closed-loop supply chains: an introduction to the feature issue (Part 1). Production and Operations Management, 15(3), 345–350. https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.2006.tb00249.x

Jałowiec, T. (2011). Towaroznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy. Warszawa: Difin.

Kirchherr, J., Reike, D. i Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, conservation and recycling, 127, 221–232. https://doi.org/10.1016/j. esconrec.2017.09.005

Komisja Europejska (2013). Zielona księga w sprawie europejskiej strategii dotyczącej odpadów. Bruksela.

Komisja Europejska (2019). COM (2019) 640 final, Europejski Zielony Ład. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF (03.11.2020).

Komisja Europejska (2020). Social Innovation. https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social_en (25.10.2020).

Kowacka, E. i Malik, K. (2013). Koncepcja „zero odpadów”jako element społecznej odpowiedzialności biznesu. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 60, 43–53.

Pew Charitable Trusts, SYSTEMIQ (2020). Breaking the Plastic Wave: A Comprehensive Assessment of Pathways Towards Stopping Ocean Plastic Pollution. https://www.systemiq.earth/breakingtheplasticwave.

Phills Jr., J. A., Deiglmeier, K. i Miller, D. T. (2008). Rediscovering Social Innovation. Stanford Social Innovation Review, Fall, 34–43.

Pichlak, M. (2018). Gospodarka o obiegu zamkniętym — model koncepcyjny. Ekonomista, (3), 335–346. https://doi.org/10.15611/e21.2017.3.02

Šprajcar, M., Horvat, P. i Kržan, A. (2012). Biopolimery i biotworzywa. Tworzywa zgodne z naturą. Ljubljana: Instytut Chemii.

Tundys, B. (2015). Zielony łańcuch dostaw w gospodarce o okrężnym obiegu — założenia, relacje, implikacje. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomiczne, społecznie i środowiskowe uwarunkowania logistyki, 383, 288–301. https://doi.org/10.15611/pn.2015.383.21

Weetman, C. (2017). A Circular Econorny Handbook for Business and Supply Chains: Repair. Remake, Redesign, Rethink. Kogan Page.

Wronka-Pośpiech, M. (2015). Innowacje społeczne — pojęcie i znaczenie. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 212, 124–136.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę