Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Leszek Matuszak
ORCID: 0000-0002-7703-8264

Menedżer w przedsiębiorstwie; absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego zainteresowania koncentrują się na statystycznym modelowaniu zachowań konsumenckich.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.4.3
JEL: D12, D91, D19

Postrzeganie gazetek promocyjnych dyskontów przez konsumentów pokolenia Z

Current trends in the market, growing popularity of discount stores, changing forms of marketing communication aimed at precisely reaching current and potential consumers, became the rationale for undertaking a study aimed at identifying and assessing which sources of information about current discount store promotions influence the interest of generation Z consumers, as well as comparing the way in which advertising magazines and the information they contain are perceived. An indirect interview technique CAWI (Computer-Assisted Web Interview) was used to collect data. The results of the survey conducted among generation Z consumers regarding perceptions of promotional brochures were varied. For generation Z consumers, promotional brochures are still a very important part of marketing activities among discount stores. The future of promotional newspapers is seen by generation Z as digital, due to quick access to information, apps or newspaper comparison sites. The environmental aspect is becoming increasingly important for this generation.

Obecne trendy na rynku, rosnąca popularność dyskontów, zmieniające się formy komunikacji marketingowej ukierunkowane na precyzyjne dotarcie do obecnych i potencjalnych konsumentów stały się przesłankami do podjęcia badań, których celem była identyfikacja i ocena, które źródła informacji o aktualnych promocjach dyskontów wpływają na zainteresowanie konsumentów pokolenia Z, a także porównanie sposobu postrzegania gazetek reklamowych i zawartych w nich informacji. W celu realizacji badań przeprowadzono badanie marketingowe techniką wywiadów pośrednich z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety internetowej CAWI. Uzyskane wyniki badania przeprowadzonego wśród konsumentów generacji Z dotyczące postrzegania gazetek promocyjnych były zróżnicowane. Dla konsumentów z generacji Z gazetki promocyjne wciąż są bardzo istotnym elementem działań marketingowych sklepów typu dyskont. Przyszłość gazetek promocyjnych widziana jest przez pokolenie Z w wersji cyfrowej ze względu na szybki dostęp do informacji, aplikacji czy porównywarek gazetek. Coraz ważniejszy dla przedstawicieli tego pokolenia staje się również aspekt środowiskowy.

Słowa kluczowe: consumer preferences; consumer behaviour; promotional brochure; generation Z; marketing materials (preferencje konsumenta; zachowania konsumenta; gazetka reklamowa; pokolenie Z; materiały marketingowe)