Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Monika Skorek
Dr Monika Skorek
ORCID: 0000-0002-6227-5451

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, z którym jest związana zawodowo od 1998 r. Obecnie prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Była uczestnikiem stypendiów naukowych, w tym Harvard Business School – Colloquium on Participant-Centered Learning Harvard Business School. Oprócz pracy dydaktycznej aktywnie działa w obszarze badawczym i biznesowym. Zajmuje się doradztwem i szkoleniami w wielu firmach na rynku polskim.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.9.2
JEL: M31, D11, D12

Praktyka gospodarcza wymusza na nauce ciągłą koncentrację na potrzebach klientów senioralnych. Z jednej strony taki stan rzeczy jest konsekwencją sytuacji demograficznej, z drugiej jednak widoczne są ciągłe zmiany w zachowaniach rynkowych seniorów, a tym samym w zakresie zbioru czynników te zachowania kształtujących. Dodatkowo coraz większe znaczenie przypisuje się ekologizacji konsumpcji. Celem opracowania jest zbudowanie ekosystemu czynników determinujących zachowanie konsumentek senioralnych na rynku ekologicznych produktów kosmetycznych oraz określenie zależności pomiędzy tymi czynnikami. Za ekosystem czynników przyjęto pewien ich zbiór, określający postępowanie rynkowe właściwe dla zdefiniowanej grupy nabywców. Do jego stworzenia posłużono się metodą analizy strukturalnej, stosowanej jako narzędzie do porządkowania i analizowania zbiorów, w których występuje bardzo duża liczba różnych czynników o wzajemnym oddziaływaniu. Wyniki badań umożliwiły zbudowanie ekosystemu i wyodrębnienie w jego strukturze pięciu grup czynników (czynników celów, czynników rezultatów, czynników pomocniczych, czynników regulujących oraz czynników zewnętrznych) oraz umożliwiły określenie zależności między nimi. Dodatkowym celem jest poznanie istoty i trendów właściwych dla rynkowych zachowań klientów-seniorów z uwzględnieniem procesów rynkowych ekologizacji.

Słowa kluczowe: rynkowe zachowania seniorów; ekosystem czynników; analiza strukturalna; ekologizacja zachowań konsumenckich
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.12.2
JEL: M31

Celem opracowania jest identyfikacja miar wykorzystywanych w ocenie pozycji konkurencyjnej marki organizacji oraz wskazanie czynników kształtujących te miary. W procesie eksploracji badanego zagadnienia posiłkowano się przykładem klubów piłkarskich. W opracowaniu skupiono się na grupie miar subiektywnych. W artykule autorzy podjęli próbę systematyzacji wiedzy z obszaru siły marki, wynikającej z jej pozycji konkurencyjnej oraz czynników tę pozycję determinujących. Wnioskowanie zostało poparte analizą literatury przedmiotu z obszaru tworzenia marek i zarządzania nimi.

Słowa kluczowe: marka; pozycja konkurencyjna; siła marki; wartość marki; mierniki pozycji konkurencyjnej; klub piłkarski
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.1.2
JEL: M31

Termin społeczność na dobre zagościł w terminologii stosowanej przez środowiska marketingowe. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty pojęć: społeczność wokół marki, subkultura oraz społeczność w internecie i wskazanie konsekwencji dla świata marketingu wynikających z różnic zachodzących pomiędzy nimi.

Słowa kluczowe: subkultura; społeczność w internecie; społeczność wokół marki