Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek Nr 01/2009

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Miejsce wydania: 2009 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
42.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
W numerze:

Magdalena Krzyżanowska

Marketing a inne sposoby budowania przewagi konkurencyjnej
Głównym celem artykułu jest identyfikacja warunków wyboru marketingu jako sposobu budowania przewagi konkurencyjnej. Przyjęto, że wielkość siły konkurencyjnej przedsiębiorstwa i wielkość popytowych ograniczeń dostępu do nabywców wpływają na wybór sposobu budowania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. Marketing jest jednym z tych sposobów.

Marketing versus other ways of building competitive advantage
The objective of this article is to identify circumstances of choosing marketing as a way of achieving competitive advantage. It has been assumed that the size of competitive strength and the size of demand barriers of access to purchasers influence how an enterprise chooses its way of achieving competitive advantage. Marketing is presented as one of these ways.

Lidia Danik Outsourcing usług informatycznych
Do głównych przyczyn zastosowania outsourcingu usług informatycznych należy chęć ograniczenia kosztów systemu informatycznego oraz możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia dostawcy usług outsourcingowych. Outsourcing może jednak nieść wiele zagrożeń, takich jak ukryte dodatkowe koszty, uzależnienie się od dostawcy, sabotowanie projektu outsourcingowego przez własnych pracowników czy też brak kontroli nad procesami oddanymi w outsourcing. Można ich uniknąć, jeżeli dobrze zna się potrzeby swojego przedsiębiorstwa, potrafi się je zakomunikować dostawcy, nie zaniedba się komunikacji wewnątrz firmy oraz wynegocjuje właściwe zapisy w umowie z dostawcą. O tym, że outsourcing usług informatycznych można stosować z dużym powodzeniem, świadczą przykłady projektów outsourcingowych opisywane w prasie fachowej.

IT services Outsourcig
The main reasons for IT services outsourcing include the intention to limit the costs of the computer system and the opportunity to use the knowledge and experience of the outsourcer. However, outsourcing may bring a lot of threats, such as hidden additional costs, dependence on the supplier, outsourcing project sabotage by own employees, or lack of control of outsourced processes. They may be avoided if one knows the needs of its enterprise, can communicate them to the supplier, does not neglect the communication inside the company, and negotiates appropriate provisions of the contract with the supplier. The fact that IT services outsourcing may be used with great success is proven by the examples of outsourcing projects described in specialist journals.

Andrzej Falkowski
Marcin Szymański
Agnieszka Woźnica

Deprecjacja marki w negatywnej reklamie porównawczej
Artykuł przedstawia praktyczne kwestie związane z oddziaływaniem negatywnej reklamy porównawczej na konsumenta. Przedmiotem opisanych badań były reklamy porównawcze, telewizyjna oraz prasowa, jednego z towarzystw ubezpieczeniowych. Treść tej reklamy jest ukryta, ponieważ poprzez deprecjację wizerunku agenta uderza w tradycyjne towarzystwa ubezpieczeniowe. Analiza otrzymanych wyników potwierdziła, że negatywna informacja na temat agenta ubezpieczeniowego zawarta w reklamie, poprzez wytworzenie z nim negatywnych skojarzeń, mocno osłabiła jego wizerunek, zdecydowanie obniżyła jego jakość i chęć korzystania z jego usług. Ponadto negatywna reklama obniżyła ocenę konkurencyjnych towarzystw ubezpieczeniowych na zasadzie uruchomienia mechanizmu przyczynowo-skutkowego w procesach spostrzegania. Ogólny wniosek z przeprowadzonych badań jest taki, że negatywne reklamy porównawcze, chociaż nie odwołują się wprost do konkurencyjnych marek, to je deprecjonują i rezultat działania takich reklam może się okazać niszczący dla konkurenta.

Brand depreciation in negative, comparative advertisiement
The article presents some practical issues related to the effect of the negative, comparative advertisement on the consument. The subject of this research was the TV and press commercials presented in Polish media by one of the insurance agency. The content of the advertisement was hidden because it attacked the traditonal insurance agency by deprecating the agent's image. The analysis of research results confirmed that the negative statemets presented in the advertsements strongly impaired the agent's image by lowering his quality and willingness to use his service by creating negative associations with him. Moreover, negative advertisements decreased the quality of competitive insurance agencies due to the causal-effect mechanism, which was activated in perceptual processes. The overall conclusion which can be drawn from our research is the that negative, comparative comercials deprecate competitive brands, although they do not refer directly to to them. The final outcome of such advertisements may turn out to be destructive to the competitors.

Marketing w praktyce

Magdalena Sobocińska

Rola instytucji kultury w kreowaniu marki miasta
Wdrażanie koncepcji marketingu terytorialnego staje się jednym z czynników rozwoju miasta i w konsekwencji przyczynia się do podnoszenia konkurencyjności miasta. Jednym z przejawów stosowania marketingu miasta jest zarządzanie jego marką. Wzrost zainteresowania tą problematyką wynika z tego, że wizerunki marek miast wpływają na ważne z punktu widzenia rozwoju miasta decyzje, podejmowane m.in. przez turystów, inwestorów, przyszłych mieszkańców. W zarządzaniu marką miasta coraz istotniejsze staje się uwzględnianie instytucji kultury i odwoływanie się do podejmowanych przez nie działań, ponieważ sfera kultury staje się coraz istotniejszym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Warunkiem wykorzystania sfery kultury w kreowaniu marki miasta jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury kulturalnej oraz unikalnej oferty stworzonej przez instytucje kultury.

The role of culture institutions in creating the brand of a city
Implementing the concept of territorial marketing becomes an endogenous factor of a city development, which increases the place's ability to respond to changes occurring under the influence of other endogenous factors, as well as of exogenous factors, which as a consequence improves the city's competitiveness. One of the indicators of applying marketing principles in managing a city is brand management. The paper concentrates on presenting premises for applying institutionalized culture in creating the city's brand and on the presence of culture in the six dimensions of a city's brand. Special attention was paid to the need of employing marketing orientation through locating culture institutions in the city, which is a condition for using culture in creating the brand of a city.

Ireneusz Kaczmar

Serwisy śmieciowe jako skuteczne narzędzie marketingu internetowego
Internet jest zjawiskiem wielowymiarowym, wielowątkowym i trudnym w kontroli. Sieć globalna rozwija się lawinowo; trudno precyzyjnie ustalić kierunki jej ekspansji. Z całą pewnością można jednak powiedzieć, iż odgrywa coraz większą rolę w naszym życiu. Popularyzacja technologii internetowych zmienia wyraz marketingu, umożliwiając interakcje na poziomie dotychczas nieznanym. Oprócz wartościowych serwisów, Internet zawiera ogromną ilość śmieci. Czy pełnią one jakąś rolę, czy to tylko produkt uboczny globalizacji i rozwoju sektora IT? W artykule został przedstawiony sposób funkcjonowania internetowych serwisów, których zadaniem jest wywołanie u użytkownika Internetu określonej akcji. Najczęściej jest to przekierowanie na reklamę czy kliknięcie w baner. Rozwój tego zjawiska zaobserwowano również w polskiej strefie Internetu, a serwisy przekierowujące, generujące tego typu ruch, nazwano serwisami śmieciowymi. Autor wykazał pozytywne i negatywne znaczenie stron śmieciowych oraz ekonomiczne aspekty ich funkcjonowania.

Trash Website as an Effective Tool of Internet Marketing
The Internet as a multidimensional and varied phenomenon is very difficult to control. The WWW is developing rapidly so it is not easy to precisely determine the direction of its expansion, however, there is no doubt it plays a more and more vital role in our lives. Apart from valuable services, the Internet contains a lot of trash websites. Do they play any role or are they just a side product of globalization and the development of teleinformation services? In the following paper, a mechanism of the Internet services is presented and the way they function. Most often they make the Internet users click on a commercial or click on a banner. The development of this phenomenon is also observed in Poland and such services are called junk services. Both advantages and disadvantages of trash web services are presented in the paper as well as economical aspects of their functioning.

Case study

Marian Moszoro

Finansowanie rozwoju przez fundusz private equity a ład korporacyjny
Case study przedstawia sytuację przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego w przededniu wejścia inwestora i w konsekwencji zmiany układu właścicielskiego. Artykuł stanowi skrót studium przypadku przygotowanego na XII edycję konkursu "Przedsiębiorczość, finanse i zarządzanie", organizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (2008). Ma służyć jako materiał dydaktyczny do dyskusji; jego celem nie jest ocena efektywności prowadzonych przez firmę działań.

Growth Financing Through Private Equity and Corporate Governance - Case Study
The article presents a case study on a teleinformatics company just before the entrance of a strategic investor, and therefore before the changes in the ownership structure. The main shareholder developed the company for the last 18 years to its current market leader position. For further dynamic development, the company needs capital and a change in the way of managing. However, from the financial and control point of view of the entrepreneur, it would be better to grow organically without the private equity fund, and go public in five years. The case study shows the reader the practice of corporate governance, i.e. the principles of management and control, and the relations between managers and shareholders regarding their investment in the company. The case study serves also as a canvas to discuss about what determines the growth of a company and what is the relation between strategy and intrategy - the business and financial dimension and the corporate mission. It underlines that although the shareholders have the right to maximize the return on their investment, a company is more than its shareholders.
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł