Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 01/2012

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek 12/2011
 
Streszczenia
 
Dawid Szostek
Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski
Dynamiczne otoczenie współczesnych przedsiębiorstw wymusza zmiany w zakresie marketingu. Dowodem tego są coraz nowsze koncepcje w zakresie marketingu. W powszechnej opinii panuje zgoda co do tego, że dzisiejsze przedsiębiorstwo, aby móc w ogóle przetrwać na rynku, zmuszone jest do wdrażania w praktyce swojej działalności podejścia marketingowego. Tymczasem wiele organizacji funkcjonujących na terenie Polski wydaje się nie dostrzegać tej zależności. Potwierdzają to zaprezentowane w artykule wyniki badania dotyczącego stanu i perspektyw rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce. Badania te są kontynuacją badań o podobnym zakresie zrealizowanych w latach 2000–2002.
Status and development of marketing in companies located in Poland
Today's dynamic business environment forces a change in the marketing. Evidence of this are the new concepts in the area of marketing. Generally, there is a consensus about the fact that today's enterprise, to be able to survive on the market, is forced to implement the marketing approach. Meanwhile, many organizations that operate on Polish territory, seems to be oblivious to this relationship. This is confirmed in the results of a desk research on the status and development of marketing in companies operating in Poland, that are presented in the article. This research is a continuation of a research of similar scope, conducted in 2000-2002.
 
Anna Dąbrowska
Mirosława Janoś-Kresło
Etyka działalności przedsiębiorstw a etyka postępowania konsumentów
Problemy, którym w ostatnich latach poświęca się coraz więcej uwagi, takie jak ochrona środowiska czy jakość życia, wraz z rosnącą świadomością społeczną spowodowały wzrost oczekiwań co do roli przypisywanej przedsiębiorstwom, a odnoszącej się do społecznych efektów ich działalności. Relatywnie rzadziej podejmowana jest problematyka dotycząca etyki postępowania konsumentów, która jest właśnie przedmiotem rozważań w artykule. Odniesiono się do takich kwestii, jak: etyczna konsumpcja i etyczny konsument, odpowiedzialne zakupy oraz sprawiedliwy handel. Zwrócono uwagę, że do wzrostu świadomości konsumentów może przyczynić się prowadzona edukacja na rzecz etycznej konsumpcji.
Enterprise ethics vs. consumer ethics
The issues that are discussed more widely in the recent years, such as environmental protection or quality of life, brought about the increase in expectations as to the role of enterprises in respect of social effects of their operations. Consumer ethics, which is the subject of this article, has been addressed less frequently. The following issues have been elaborated: ethical consumption and ethical consumer, responsible shopping and fair trade. It has been emphasized that the education in respect of ethical consumption may contribute to the increase in consumer awareness.
 
Grażyna Wieteska
Otoczenie zewnętrzne jako źródło ryzyka dla uczestników łańcuchów dostaw
Obserwowane w ostatnich latach zakłócenia rozchodzące się wzdłuż łańcuchów dostaw wymagają zwrócenia uwagi na problematykę ryzyka i jego wpływu na skuteczność działań przedsiębiorstw. Artykuł przedstawia problematykę zagrożeń pochodzących z otoczenia. Zmienne warunki globalne stanowią dla łańcuchów dostaw szczególne źródło niepewności. Artykuł prezentuje wyniki badań z zakresu czynników ryzyka pochodzących z otoczenia, identyfikowanych przez firmy funkcjonujące w Polsce na rynku B2B.
External environment as a source of risks to the participants of supply chains
Observed in recent years disturbances influencing supply chain determines analysis of risk and its impact on the effectiveness of business processes. The article presents a problem of threats coming from the environment. Especially global changing conditions are the specific source of uncertainty for supply chains. The article presents the results of research on environmental risk factors identified by firms operating in Poland on the B2B market.
 
Realia rynku
 
Aleksander Lotko
Jakość informacji dostarczanych przez centra kontaktu z klientem
Nowoczesna komunikacja marketingowa obejmuje między innymi wymianę informacji pomiędzy organizacją a jej klientami z wykorzystaniem zdalnych, telekomunikacyjnych kanałów kontaktu, integrowanych do postaci centrum kontaktu z klientem. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących postrzeganej przez klientów jakości informacji uzyskiwanych podczas interakcji z centrami kontaktu z klientem.
Quality of information delivered by customer contact centers
Modern marketing communication encompasses, among other, the interchange of information between organization and its customers with the use of distant, telecommunication contact channels, integrated by customer contact centers. In the article, results of the empirical research on the perceived quality of information obtained during interactions with customer contact centers are discussed.
 
Aleksandra Jasielska
Renata Maksymiuk
Nastolatki na zakupach
Producenci, reklamodawcy i marketerzy zdają sobie sprawę z faktu, jak dużą siłą nabywczą dysponuje dzisiejsza młodzież i tworzą dopasowane do niej programy marketingowe. Jedną z cech charakterystycznych okresu młodzieńczego jest duża podatność na wpływ rówieśników, co często prowadzi do uogólnionego przekonania, że rodzice odgrywają rolę marginalną, np. w odejmowaniu decyzji konsumenckich. Z drugiej strony istnieją dane świadczące o tym, że założenia takie nie są w pełni uzasadnione. W celu ustalenia, kto faktycznie jest doradcą nastolatków podczas zakupów, przeprowadzono badanie online na Ogólnopolskim Panelu Badawczym ARIADNA prowadzonym przez firmę GG Network S.A. W sondażu wzięło udział 379 osób w wieku 15–17 lat. Jak się okazało, kiedy nastolatki dysponują pieniędzmi, które mogą przeznaczyć na własne potrzeby, biorą pod uwagę głównie zdanie rówieśników i... rodziców. Jednak mimo porównywalnego wpływu opinii obu tych grup, podczas zakupów młodzieży najczęściej towarzyszą koleżanki i koledzy.
Teenagers’ go shopping
The young people are increasingly the target of advertising and marketing because of the amount of money they can spend. One of the key characteristic of the adolescence is conformity to peers, so very often it is assumed that parents’ influence is rather marginal in many areas (e.g. in consumer decision making). On the other hand some data show opposite tendency. The aim of the survey study was to check who advice young people to make purchase decision. It was conducted on-line, using panel ARIADNA, GG Network S.A. The participants (n = 379) were teenagers (15–17 years old). The results indicate that teenagers who spentd own money on something for themselves take into account the opinion of the peers and… parents as well. However, the adolescents go shopping rather with friends than parents.
 
Konferencje
 
Magdalena Jaciow
Konsument – gospodarstwo domowe – rynek
W dniach 16–17 września 2011 r. w Ustroniu odbyła się konferencja naukowa poświęcona problematyce współczesnego konsumenta i gospodarstwa domowego. Tematem przewodnim konferencji były e-zachowania konsumentów. Organizatorem konferencji była Katedra Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Program konferencji obejmował sesję plenarną, dyskusję panelową nt. „E-zachowania konsumenta”, warsztat pt. „E-konsument dziś i jutro”, dyskusję panelową nt. „E-zachowania przedsiębiorstw” oraz warsztat „Jak realizować badania naukowe online?”.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł