Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 01/2015

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 01/2015

Rok XXII nr 1 (styczeń) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie
Grażyna Aniszewska

 

Artykuł został poświęcony zmianom w sposobie podejmowania decyzji i dokonywania wyborów — co jest istotne dla komunikacji marketingowej — powodowanym zmianami pokoleniowymi na rynku. Szczegółowo omówiono pokolenia X, Y i Z: ich dominujące wartości, sposób komunikacji oraz czynniki wywierające największy wpływ na ich zachowania. Do najważniejszych zmian na rynku zaliczyć można spadek lojalności wobec marek, oczekiwanie indywidualnego i partnerskiego podejścia. Wymusza to działania marketingowe BTL i radykalnie zmienia komunikację. Kolejne pokolenia w coraz większym stopniu koncentrują się na odbiorze bodźców wizualnych i kinestetycznych.

 

Słowa kluczowe: pokolenie X, pokolenie Y, pokolenie Z, wartości, podejmowanie decyzji, wybory konsumenckie.

 

Generation changes vs. consumers’ decisions and choices

 

The article concerns the problem of decision making and consumer choices accordingly to the generation changes. The generations X, Y and Z are described in the text: their dominant values, communication, influencers and behaviors. It is important to contemporary organizations to understand the differences between the generations to adapt to their needs and be more efficient in marketing and promotion. The most important changes include a decrease in brand loyalty, the expectation of individual and partner approach. It requires BTL marketing activities and radical changes in communication. The young generations are more driven by visual and kinesthetic stimuli.

 

Keywords: generation X, generation Y, generation Z, values, decision making, consumer choices.

 

Psychologiczne aspekty wrażliwości cenowej. Perspektywa korzyści i strat
Andrzej Falkowski, Robert Mackiewicz

 

Artykuł przedstawia psychologiczną analizę wpływu percepcji ceny produktu na chęć jego zakupu. Zależność ta nie jest jednak bezpośrednia, ten wpływ bowiem jest modyfikowany wrażliwością konsumenta na cenę, która zawsze jest kształtowana doświadczanym kontekstem innych cen, tak zwanymi cenami odniesienia. Kontekst cenowy może więc określać jeden z dwóch stanów rzeczy. Może odnosić się do podwyżki ceny, przywołując z pamięci wcześniejszą, niższą cenę danego produktu, lub do obniżki ceny, przedstawionej na przykład jako promocja cenowa. Na podstawie przeprowadzonych badań psychofizycznych nad percepcją zmiany cen stwierdzono istotnie wyższą wrażliwość konsumenta na podwyżkę niż na obniżkę, mierzoną ułamkiem Webera. Taki rezultat dobrze mieści się w psychologicznej teorii perspektywy, która podkreśla niesymetryczność w wartościowaniu zysków i strat i polega na tym, że strata (podwyżka) takiej samej wartości bezwzględnej wywołuje większe niezadowolenie niż zadowolenie spowodowane zyskiem (obniżka). Przeprowadzone analizy pokazały ścisłą zależność między psychologicznym pojęciem wrażliwości cenowej zdefiniowanej zgodnie z metodami psychofizycznymi a ekonomicznym pojęciem elastyczności cenowej i tym samym dobre uzupełnianie się ekonomii i psychologii w temacie badań.

 

Słowa kluczowe: wrażliwość cenowa, elastyczność cenowa, teoria perspektywy, ułamek Webera.

 

Psychological aspects of price sensitivity: a gain or loss perspective

 

The paper presents an analysis of the relationship between price perception and the willingness to buy a certain product. This relationship is not direct, as it is modified by price sensitivity. We argue that price sensitivity depends on the perception of a purchase decision as either gain (when the price is lower than a reference point) or loss (when the price is higher than a reference point). This claim is supported by a psychological study that uses a classic method of investigating sensory thresholds: presentation of stimuli (e.g. prices) in an ascending or descending order. Weber fraction, used as a measure of price sensitivity, was higher when the prices were presenting in a descending order and lower when they were presented in an ascending order. This result is in line with the prospect theory and allows to foresee the changes in the curves of economic price elasticity.

 

Keywords: price sensitivity, price and demand elasticity, prospect theory, Weber fraction.

 

W stronę partnerstwa. Przemiany w relacjach kultury i biznesu w Europie
Kamila Lewandowska

 

Celem niniejszego artykułu jest rozpoznanie aktualnych przemian, które kształtują relacje kultury i biznesu. W ostatnich latach coraz istotniejszą rolę w modelowaniu tej współpracy odgrywa partnerstwo. Choć sponsoring i mecenat kultury doczekały się wielu opracowań, niewiele badań zostało poświęconych pojawieniu się formy partnerstwa. Niniejsze badanie, w którym wzięły udział trzydzieści trzy organizacje reprezentujące kulturę i biznes, jest jednym z nielicznych, które zwracają uwagę na przemianę z podejścia transakcyjnego w partnerskie w relacjach kultury i biznesu. Włączając partnerstwo w szerszy kontekst tych relacji, niniejszy artykuł jest próbą uzupełnienia luki w literaturze dotyczącej współczesnych trendów we wspieraniu kultury przez biznes.

 

Słowa kluczowe: sponsoring, kultura i biznes, partnerstwo.

 

Towards partnership: transitions in arts and business relations in Europe

 

The aim of this paper is to explore the changes and transitions that shape the landscape of arts and business collaboration today. Recently the role partnerships in modelling this collaboration has been growing. However, while a substantial amount of research has analysed arts sponsorship and philanthropy, very little has been empirically investigated about the emergence of partnerships. This study of thirty-three arts and business organisations is one of the few studies to explore the transition from a transactional to a more partnership-oriented approach in arts and business relations. Including partnerships into a broader realm of arts and business relations, this paper bridges the gap in literature on current trends in corporate arts support.

 

Keywords: sponsorship, arts and business, partnership.

 

Realia rynku

 

O przydatności strategii rozwoju dla praktyki zarządzania szkołą wyższą
Agnieszka Piotrowska-Piątek

 

Artykuł przedstawia wyniki badań własnych autorki, których celem była próba odpowiedzi na następujące problemy badawcze: czy uczelnie w Polsce posiadają strategie rozwoju, czy dokumenty te można uznać za praktyczne narzędzie wykorzystywane w procesie zarządczym, czy raczej ich struktura wskazuje na to, że są jedynie wypełnieniem obowiązku wynikającego z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W trakcie badań ustalono, w podziale na typy uczelni, odsetek uczelni publikujących swoje strategie na stronach WWW. Zawartość zgromadzonych dokumentów poddano analizie w zakresie wykorzystania metod analizy strategicznej w procesie diagnozy uczelni i jej otoczenia oraz obecności takich elementów, jak misja, wizja, cele strategiczne, programy działania, wskaźniki monitoringu realizacji strategii.

 

Słowa kluczowe: strategia, szkoła wyższa, analiza treści.

 

The suitability of a development strategy for higher school management practices

 

This article presents the results of Author’s research whose aim was to answer the following research problems - whether Polish universities have strategies for development, whether these documents can be considered as a practical tool for management decision making, or rather their structure indicates that they fulfill obligation under the Law on Higher Education. During the study was found, broken down by types of schools, the percentage of high school institutions publishing their strategies on the websites. The contents of collected documents were analyzed for the use of the methods of strategic analysis in the diagnosis of the university and its environment and the presence such elements as mission, vision, strategic objectives, programs, activities, indicators for monitoring of implementation of the strategy.

 

Keywords: strategy, high school institutions, content analysis.

 

Kupowanie kompulsywne on-line i problematyczne użytkowanie Internetu a płeć
Małgorzata Niesiobędzka, Anna Maria Zawadzka, Dominika Kopka

 

Zakupy i używanie Internetu w współczesnej kulturze uchodzą za zachowania pożądane i aprobowane. Niepostrzeżenie mogą przeradzać się w patologię i przybierać postać zakupów kompulsywnych i kompulsywnego korzystania z Internetu. Zakupy kompulsywne i życie są stymulowane i wzmacniane poprzez ideologię wszechobecnej kultury konsumpcji i materializmu oraz rozwój e-handlu. Szybki rozwój technologii przyczynia się do zmian społecznych i tworzenia się nowych grup — pokolenia sieci. Celem badań własnych było ustalenie, w jakim stopniu skłonność do kupowania kompulsywnego w rzeczywistości wirtualnej (on-line) pozostaje w związku z problematycznym używaniem Internetu i jak zależy od płci. Wyniki badania wskazały, że uzależnienie od Internetu współwystępuje z zakupami kompulsywnymi on-line u kobiet, ale nie u mężczyzn. Wiek badanych negatywnie korelował z uzależnieniem od Internetu.

 

Słowa kluczowe: kupowanie kompulsywne, e-zakupy, uzależnienie od Internetu, płeć.

 

Compulsive buying on-line, problematic Internet use and gender

 

Shopping and using the Internet are considered desirable and approvable by modern culture. However, these may imperceptibly turn into dysfunctional behaviours and manifest themselves as compulsive shopping and compulsive internet use. Compulsive shopping and life-style are stimulated and boosted by the ideology of the ubiquitous culture of consumerism and materialism and growth of e-commerce. Fast development of technology fosters social changes and gives rise to new social groups – Generation Y. The aim of this study was to find out to what extent weakness for compulsive on-line shopping is linked to problematic internet use and how it is linked to sex. The results indicate that internet addiction concurs with compulsive on-line shopping in women but it doesn’t in men. Age is negatively correlated with internet addiction.

 

Keywords: compulsive buying, e-buying, Internet addiction, gender.

 

Z czasopism zagranicznych

 

Kondycja marketingu w 2014 r.
Jarosław Sawicki

 

W 2014 r. Rada Dyrektorów Marketingu (Chief Marketing Officer Council) opublikowała ósmy z kolei doroczny raport o kondycji marketingu w globalnej gospodarce State of Marketing 2014. A Global and Multi-Regional Marketing Assessment. Sporządzono go na podstawie wyników szczegółowej ankiety, w której uczestniczyło 525 z ponad 7 tysięcy członków Rady z całego świata. Artykuł stanowi omówienie tego raportu.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł