Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 01/2017

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 01/2017
Rok XXIV nr 1 (styczeń) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Transfer wiedzy, innowacyjność i wartość w polskich firmach
Ryszard Kłeczek

 

Celem artykułu jest identyfikacja zależności między działaniami mającymi na celu transfer wiedzy a finansowymi czynnikami wzrostu wartości w polskich przedsiębiorstwach. Metoda polega na zebraniu od uczestników badania jakościowego 60 przykładów wpływu działań transferujących wiedzę na czynniki wzrostu wartości i poszukiwaniu powtarzalnych schematów takiego wpływu. Autor zidentyfikował cztery schematy wpływu działań transferujących wiedzę pracowników na finansowe czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstw. Zakres działań podejmowanych w firmach w celu transferu wiedzy jest ograniczony. Zidentyfikowane działania miały wpływ na trzy z ośmiu finansowych czynników wzrostu wartości. Na podstawie wyników badania autor artykułu sugeruje wykorzystanie finansowych czynników wzrostu wartości jako zmiennych wyjaśnianych w badaniach innowacyjności w biznesie. Niniejszy artykuł przyczynia się do rozwoju wiedzy o zależnościach między działaniami transferującymi wiedzę i wartością przez wskazanie, że różne typy działań transferujących wiedzę wpływają na różne finansowe czynniki wzrostu wartości. W poprzednich badaniach autorzy nie wykorzystywali koncepcji finansowych czynników wzrostu wartości w analizach efektów innowacji.

 

Słowa kluczowe: transfer wiedzy, obiekty graniczne, eksploracja i eksploatacja wiedzy, innowacje, wartość biznesu

 

Knowledge transfer, innovativeness and value in Polish firms

 

Goal of the article is to identify replicable relations between actions undertaken to transfer knowledge and financial value drivers in Polish firms. Method used in the research is to gather 60 self-reports about how actions that transfer knowledge influence financial value drivers, and to identify replicating patterns of such influences in the content of these reports. Author of the article has identified four patterns in which particular actions undertaken to transfer knowledge influence financial value drivers. The range of the identified action to transfer knowledge is narrow. The identified actions influenced three of eight financial value drivers. Based on the research results, the author of the article suggests to use the financial value drivers as explained variables in business innovation research. The article contributes to knowledge about relations between actions undertaken to transfer knowledge and business value by suggestion that particular types of actions influence different financial value drivers. The concept of financial value drivers has not been used in previous research on innovation effects.

 

Keywords: knowledge transfer, boundary objects, exploration, exploitation of knowledge, business value

 

Marketing sportowy na przykładzie koszykówki
Adam Metelski

 

Ważnym czynnikiem, który determinuje powodzenie działań marketingowych związanych ze sportem, jest odpowiednie dopasowanie pomiędzy dwoma podmiotami. Dlatego warto określić, jak postrzegane są poszczególne dyscypliny sportowe. Podstawowym zamierzeniem niniejszego artykułu jest określenie wpływu społecznej perspektywy percepcji: aktor (koszykarz)–obserwator (kibic)–osoba niezainteresowana na społeczne postrzeganie koszykówki. Wyróżnienie grupy osób niezainteresowanych koszykówką ma na celu określenie społecznego stereotypu tego sportu w zakresie wyróżnionych zmiennych zależnych. Narzędziem operacjonalizacji postrzegania społecznego jest 7-stopniowa i 10-itemowa Skala Percepcji Koszykówki (SPK). Drugim podjętym problemem badawczym jest marketingowy wizerunek koszykówki, czyli próba określenia, jakie produkty byłyby najlepiej promowane przez ten sport. Wyniki badania wskazują, że perspektywa obserwator–osoba niezainteresowana różnicuje społeczne postrzeganie koszykówki w czterech z pięciu kategorii SPK. Istotny jest również fakt, że koszykówka jest we wszystkich grupach postrzegana jako szybki i aktywny sport.

 

Słowa kluczowe: marketing sportowy, koszykówka, perspektywa społeczna

 

Sports marketing in basketball

 

An important factor that determines the success of sports marketing is a suitable match between the two entities. It is therefore important to determine how sports are perceived. The main goal of this paper is to determine the influence of social perspective: actor (basketball player) – observer (basketball fan) – a person uninterested, on the social perception of basketball. Group of people who are not interested in basketball is selected to determine the social stereotype of this sport in terms of the distinguished dependent variables. Tool to operationalize social perception is 7-grades and 10-items the Scale of Basketball Perception (SPK). Second research problem is the marketing image of basketball, which is an attempt to determine what categories of products would be best promoted by this sport. The results indicate that the perspective of an observer – a person uninterested is a differentiating factor of social perception of basketball in four out of five categories of the SPK. Also important conclusion of this work is that in all groups basketball is perceived as a fast and active sport.

 

Keywords: sports marketing, basketball, social perspective

 

Marketing w praktyce

 

Wykorzystanie powierzchni samochodów osobowych do prezentacji logo marki
Aleksander Lotko, Paweł Skrok

 

Celem artykułu była analiza wykorzystania powierzchni samochodów osobowych do prezentacji znaku graficznego (logo) marki. Postawiono przy tym hipotezę roboczą, że w modelach kolejnych generacji ta powierzchnia staje się coraz większa. Badanie przeprowadzono metodą instrumentalną. Mierzono fizyczne wymiary i obliczano powierzchnię logo umieszczonego z przodu pojazdu dla sześciu najpopularniejszych marek samochodów w Polsce (według liczby zarejestrowanych pojazdów), dla trzech modeli z różnych segmentów dla każdej marki, dla trzech momentów w czasie (trzech kolejnych generacji każdego modelu). Następnie obliczano przyrosty względne łańcuchowe powierzchni logo ze względu na markę, model i segment rynku. Zróżnicowanie między grupami (generacjami modeli) badano testem nieparametrycznym ANOVA Kruskala–Wallisa. Implikacją artykułu jest wykazanie statystycznie istotnego zróżnicowania polegającego na coraz bardziej wyraźnej prezentacji logo marki na współczesnych pojazdach, a więc coraz bardziej intensywnego wykorzystywania samych produktów jako nośników komunikatu marketingowego. Wkładem własnym autorów jest pomysł na przeprowadzenie badania, metoda jego wykonania oraz uzyskane wnioski. Nowością jest zastosowanie metod instrumentalnej, nieaksjologicznej w badaniach z obszaru społecznych. W opracowaniu wykazano, że powierzchnia czołowa wykorzystywana w pojazdach do prezentacji logo marki zwiększa się w kolejnych generacjach modeli.

 

Słowa kluczowe: rynek motoryzacyjny, samochody osobowe, marka, logo, metody instrumentalne

 

The use of passenger cars surface to present a brand logo

 

The aim of the paper was to analyze of the use of passenger cars surface to present a brand logo. A working hypothesis was stated that in next generation models this surface becomes bigger. The research was conducted with the use of an instrumental method. We measured physical dimensions and calculated the area of the logo placed in the front of the vehicle for six most popular car brands in Poland (according to the number of vehicles registered), for three models from different segments for each brand, for three moments in time (three next generations of each model). Then indirect chain growths of the logo area were calculated concerning brand, model and market segment. Differentiation between groups (model generations) was examined with the use of non-parametric Kruskal-Wallis ANOVA test. The implication of the article is pointing out a statistically important differentiation meaning more and more distinct presentation of a brand logo on contemporary vehicles. This means more and more intensive use of the products themselves as carriers of marketing message. Contribution of the paper is the idea of the research, the method of conducting it and obtained results. A novelty is the use of an instrumental, non-axiological method in the area of social sciences. It the paper it was shown that the front surface used in vehicles to present a brand logo increases in next generation models.

 

Keywords: automotive market, passenger cars, brand, logo, instrumental methods

 

Realia rynku

 

Internacjonalizacja przedsiębiorstw istotą budowania międzynarodowej konkurencyjności
Agata Budzyńska-Biernat

 

Globalizacja i w konsekwencji internacjonalizacja stanowi jedno z największych wyzwań dla polskich przedsiębiorstw. Artykuł zawiera wyniki badań empirycznych prowadzonych w 2015 r. na terenie województwa wielkopolskiego, będących częścią projektu „Strategie konkurencji przedsiębiorstw sektora żywnościowego Wielkopolski w dobie globalizacji”. Problemem badawczym było zidentyfikowanie i porównanie instrumentów kształtujących przewagę konkurencyjną firm sektora żywnościowego w Wielkopolsce. W niniejszej pracy zaprezentowane są dane zarówno teoretyczne, jak i empiryczne dotyczące budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, a także umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Celem opracowania jest rozpoznanie czynników determinujących kształtowanie przewagi konkurencyjnej firm przetwórstwa żywnościowego Wielkopolski prowadzących do rozszerzenia ich działalności poza granice kraju macierzystego, jak również analiza stopnia internacjonalizacji tych przedsiębiorstw. W realizacji celu zastosowano metodę opisu, techniki statystyczne oraz metodę wizualizacji.

 

Słowa kluczowe: internacjonalizacja przedsiębiorstw, międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw, sektor żywnościowy

 

Internationalization of enterprises the essence of building international competitiveness

 

Both globalization and the consequent internationalization constitute some of the biggest challenges for Polish companies. The article contains the results of empirical research conducted in the year 2015 in Greater Poland as part of the project titled "Competitive strategies of Greater Poland's food sector enterprises in a globalizing world". The research problem was to identify and compare the instruments shaping competitive advantages of food sector companies in Greater Poland. This paper contains data from both theoretical and empirical evidence on building competitive advantage, as well as the internationalization of economic activity. The aim of this study is to identify the factors determining the formation of competitive advantage of food processing companies from Greater Poland that in turn contributed to the internationalization of those businesses, as well as the analysis of the degree of internationalization of these companies. To purposing the goal were used following methods: description, visualization and statistical techniques.

 

Keywords: internationalization of enterprises, the international competitiveness of enterprises, the food industry

 

Z czasopism zagranicznych

 

Czynniki rozwoju firm międzynarodowych z rynków wschodzących
Jarosław Sawicki

 

Prezentujemy omówienie artykułu pt. An examination of the characteristics and strategies pertaining to the rise of emerging markets multinationals, którego autorem jest Kia Hamid Yeganeh. Artykuł został opublikowany w 2016 r. w numerze 5 czasopisma “European Business Review”.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł