Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 01/2018

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 01/2018

Rok XXV nr 01 (styczeń) ISSN 1231-7853

 

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

Problemy komercjalizacji innowacyjnych towarów i usług w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Unii Europejskiej
Jerzy Baruk

Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie/ Marii-Curie Skłodowska University in Lublin

jerzy.baruk@poczta.umcs.lublin.pl

Jednym z etapów procesu powstawania innowacji produktowej jest jej komercjalizacja. Sprawność zarządzania działaniami składającymi się na ten etap wpływa na ekonomikę przedsiębiorstwa, a także na skuteczność zaspokojenia potrzeb społecznych. W artykule podjęto próbę analizy statystyczno-porównawczej powszechności występowania problemów utrudniających komercjalizację innowacyjnych towarów lub usług w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Celem publikacji jest też próba weryfikacji tezy, że struktura problemów utrudniających komercjalizację innowacji jest złożona, a powszechność ich występowania zróżnicowana w poszczególnych państwach członkowskich. Do realizacji przyjętych celów wykorzystano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w lutym 2016 r. w 28 państwach członkowskich UE oraz w Szwajcarii i w Stanach Zjednoczonych przez TNS Political & Social na potrzeby Komisji Europejskiej. Analiza statystyczno-porównawcza wyników tych badań potwierdziła przyjętą tezę i umożliwiła osiągnięcie celów badawczych.

 

Słowa kluczowe: innowacja, komercjalizacja, marketing, przedsiębiorstwo, rynek

 

Problems associated with the commercialization of innovative goods and services in enterprises operating in the European Union

 

One of the stages of the process of creating product innovation is its commercialization. The efficiency of managing the activities that contribute to this stage affects the economics of the company and the efficiency of satisfying the social needs. In this article the attempt of the statistical-comparative analysis of commonness of occurrence of problems hindering the commercialization of innovative goods or services in enterprises operating in the Member States of the European Union was conducted. In the publication the author made attempt to verify the thesis that the structure of the problems hindering the commercialization of innovations is complex and the commonness of their occurrence varies from one Member State to another. The results of the empirical researches carried out in February 2016 in the 28 EU Member States, Switzerland and the United States by TNS Political & Social for the European Commission were used to achieve the goals and to verify the thesis. A statistical- comparative analysis of the results of these studies confirmed the thesis and enabled the achievement of research objectives.

 

Keywords: innovation, commercialization, marketing, enterprises, market, management

 

Bibliografia/ References
Baruk, J. (2017). Wybrane aspekty wdrażania i komercjalizacji innowacji marketingowych, Marketing i Rynek, (2).
Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Cavalcante, S.A. (2013). Understanding the Impact of Technology on Firms’ Business Models. European Journal of Innovation Management, 16 (3).
Chernetska, D. (2017). Expanding Frontiers of Customer Knowledge Management to Sustain Competitive Advantage. The Mediating Role of Predictive Analytics. Eurasian Journal of Business and Management, 5 (1).
Datta, A. (2010). A Theoretical Model of Commercialization of Innovations: Integrating Networks, Absorptive Capacity and Ambidexterity. Atlanta Competitive Advantage Conference 2010 Paper. Pozyskano z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1545627 (28.10.2017).
Henttonen, K. i Lehtimaki, H. (2017). Open innovation In SMEs. Collaboration Modes and Strategies for Commercialization in Technology-intensive Companies in Forestry Industry. European Journal of Innovation Management, 20 (2).
Innobarometer (2016). Innobarometer  2016 – EU Business Innovation Trends. Report. Flash Eurobarometer 433 – Political & Social. European Commission.
Innobarometer (2015). Innobarometer  2015 – The Innovation Trends at EU Enterprises. Report. Flash Eurobarometer 415 – TNS Political & Social. European Commission.
Lee, S.M., Olson, D.L. i Trimi, S. (2012). Co-innovation: Convergenomics, Collaboration, and Co-creation for Organizational Values, Management Decision, 50 (5).
Pellikka, J.T. i Malinen, P. (2014). Business Models in the Commercialization Processes of Innovation among Small High-technology Firms. International Journal of Innovation and Technology Management, 11 (2).
Wawrzynowicz, J., Gabriel, P. i Krzewiński, Z. (2014). Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w województwie pomorskim. Gdańsk: CoWinners Sp. z o.o. Pozyskano z: http://klastry.pomorskie.eu/multimedia/ebook_pdf/719 (28.10.2017).
Zalewska-Traczyk, M. (niedatowane). Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań – aspekt własności intelektualnej. Pozyskano z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T2/t2_0213.pdf (28.10.2017).

 

Polacy w centrach handlowych. Między kupowaniem racjonalnym, kompensacyjnym i kompulsywnym

 

Grzegorz Adamczyk

Katolicki Uniwersytet Lubelski/Catholic University in Lublin

grzegorz.adamczyk@kul.pl

W społeczeństwie konsumpcyjnym rozwijają się zachowania nabywcze zaspokajające nie tylko potrzeby rzeczywiste, ale również potrzeby, nazwane przez Jana Szczepańskiego, otoczkowymi i pozornymi. Kupowanie kompensacyjne i kompulsywne należy do grupy tego typu zachowań. Szerszą dyskusję nad zjawiskiem kupowania kompensacyjnego i kompulsywnego rozpoczął w 1987 roku artykuł Thomasa O’Guinna, Ronalda Fabera i Raymonda Krycha pt. Compulsive Consumption. Od tego czasu liczne prace psychologów, psychiatrów, socjologów i badaczy konsumpcji przyczyniły się do lepszego zrozumienia istoty tego zjawiska, również dzięki opracowaniu narzędzi pomiarowych pozwalających na szacowanie zasięgu zjawiska kupowania kompensacyjnego i kompulsywnego w populacji. Do grupy narzędzi pomiarowych często wykorzystywanych w badaniach empirycznych należy skala German Compulsive Buying Indicator. W artykule prezentowane są wyniki badań własnych autora wykorzystujących powyższą skalę. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, na podstawie której przypuszcza się, że rosnąca częstotliwość korzystania z oferty centrów handlowych współwystępuje z podwyższonym prawdopodobieństwem kompensacyjnych i kompulsywnych zachowań nabywczych. Jeśli tego typu współwystępowanie rzeczywiście ma miejsce, fakt ten należałoby uwzględnić w strategiach marketingowych centrów handlowych. Grupa docelowa, której potrzeba kompensacji jest skutecznie zaspokajana, może istotnie wpłynąć na podwyższenie wskaźników lojalności wobec danego centrum handlowego.

 

Słowa kluczowe: kupowanie kompulsywne, kupowanie kompensacyjne, centra handlowe, społeczeństwo konsumpcyjne

 

Poles in shopping centers. Between rational, compensative and compulsive buying

 

Those purchase behaviours are developed in the consumer society which satisfy not only real needs, but the needs named by Jan Szczepanski as fringe and apparent needs. The compensative and compulsive types of buying belong to the group of behaviours of this kind. A wider discussion about the phenomenon of compensative and compulsive buying was begun by the article of Thomas O’Guinn, Ronald Faber and Raymond Krych published in 1987 under the title Compulsive Consumption. Since then numerous works of psychologists, psychiatrists, sociologists and researchers of consumption have contributed to a better understanding the nature of this phenomenon. Among other things, that was possible thanks to the preparation of measurement tools which allow to estimate the prevalence of compensative and compulsive buying in the population. The scale of German Compulsive Buying Indicator belongs to the set of the measurement tools often used in the empirical research. The results of the author’s own study applying the GCBI scale are presented in the article. The aim of the article is a verification of the hypothesis which makes it possible to suppose that a growing frequency of visits at shopping centres goes with a higher probability of compensative and compulsive purchasing behaviours. If the connection occurs really, the fact should be taken into consideration in the marketing strategies of shopping centres. The target group whose compensation need would be efficiently satisfied could affect an improvement in the indicators of loyalty towards a given shopping centre significantly.

 

Keywords: compulsive buying, compensative buying, shopping centres, consumer society

 

Bibliografia/ References
Adamczyk, G. (2013). Moralność i konsumpcja we współczesnym społeczeństwie polskim. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Bleuler, E. (1934). Textbook of Psychiatry. New York: The Macmillan Company.
Edwards, E. (1993). Development of a New Scale for Measuring Compulsive Buying Behavior. Financial Counseling and Planning, (4), 67–85.
Faber, R., O’Guinn, T. i Krych, R. (1987). Compulsive Consumption. Advances in Consumer Research, 14, 132–135.
Faber, R. i O’Guinn, T. (1992). A Clinical Screener for Compulsive Buying. Journal of Consumer Research, 19, 459–469.
GfK Polonia (2017). Ogólna siła nabywcza. Baza danych. Warszawa: GfK Polonia. 
Goodwin, N., Nelson, A.J., Ackerman, F. i Weisskopf, T. (2008). Consumption and the Consumer Society. Medford: Global Development and Environment Institute. 
Gross, W. (2003). Sucht ohne Drogen. Arbeiten, Spielen, Essen, Lieben… . Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
Kearney, M. i Stevens, L. (2012). Compulsive Buying: Literature Review and Suggestions for Future Research. The Marketing Review, 12 (3), 233–251.
Kollmann, K. i Unger, A. (2010). Kaufsucht in Österreich 2010. Wien: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien. 
Koran, L., Faber, R., Aboujaoude, E., Large, M., Serpe, R. (2006). Estimated Prevalence of Compulsive Buying Behavior in the United States. Am I Psychiatry, 163, 1806–1812.
Kraepelin, E. (1909). Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth.
Lange, E. (1997). Jugendkonsum im Wandel. Konsummuster, Freizeitverhalten, soziale Milieus und Kaufsucht 1990 und 1996. Opladen: Leske + Budrich.
Lissowski, G. (2002). Teoria racjonalnego wyboru. W: W. Kwaśniewicz i in. (red.), Encyklopedia socjologii (t. 4, 194–198). Warszawa: Oficyna Naukowa. 
Maraz, A., Eisinger, A., Hende, B. i in. (2015). Measuring Compulsive Buying Behaviour: Psychometric Validity of Three Different Scales and Prevalence in the General Population and in Shopping Centres. Psychiatry Research, 225, 326–334.
Maslow, H.A. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper & Row.
Mueller, A., Mitchell, J. i de Zwaan, M. (2015). Compulsive Buying. The American Journal on Addiction, 24, 132–137.
Neuner, M., Raab, G. i Reisch, L. (2005). Compulsive Buying in Maturing Consumer Societies: An Empirical Re-inquiry. Journal of Economic Psychology, 26, 509–522.
O’Guinn, T. i Faber, R. (1989). Compulsive Buying: A Phenomenological Exploration. Journal of Consumer Research, 16 (2), 147–157.
Otero-López, J. i Villardefrancos, E. (2015). Compulsive Buying and Life Aspirations: An Analysis of Intrinsic and Extrensic Goals. Personality and Individual Differences, 76, 166–170. 
Polska Rada Centrów Handlowych (2012). Podaż powierzchni centrów handlowych. Baza danych. Warszawa: PRCH.
Polska Rada Centrów Handlowych (2017a). PRCH Retail Research Forum. Warszawa: PRCH.
Polska Rada Centrów Handlowych (2017b). Podaż powierzchni centrów handlowych. Baza danych. Warszawa 2017: PRCH.
Raab, G. (2000). Kaufsucht: Kompensatorisches und suchthaftes Kaufverhalten – Theorie und Empirie. W: S. Poppelreuter i W. Gross (red.), Nicht nur Drogen machen süchtig. Entstehung und Behandlung von stoffungebundenen Süchten (147–164). Weinheim: Beltz. 
Raudsepp, M. i Parts, O. (2014). Compulsive Buying in Estonia. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 156, 414–417. 
Reisch, A., Neuner, M. i Raab, G. (2004). Zur Entstehung und Verbreitung der „Kaufsucht“ in Deutschland. Aus Politik und Zeitgeschichte, (B1-2), 16–22.
Reisch, L.A., Gwozdz, W. i Raab, G. (2010). Compulsive Buying in Denmark. The First Study on Danish Consumers‘ Tendency to Compulsive Buying. Copenhagen.
Rumpf, H-J. (2012). Die Grenzen des Suchtbegriffs. Sucht, 58 (2), 81–83. 
Schernhorn, G., Reisch, A. i Raab, G. (1990). Addictive Buying in West Germany. An Empirical Study. Journal of Consumer Policy, 13, 355–387.
Schernhorn, G., Reisch, L.A. i Raab, G. (1992). Kaufsucht. Bericht über eine empirische Untersuchung. Stuttgart: Lehrstuhl für Konsumtheorie und Verbraucherpolitik der Universität Hohenheim.
Szczepański, J. (1981). Konsumpcja a rozwój człowieka: wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. 
Valence, G., d'Astous, A. i Fortier, L. (1988). Compulsive Buying: Concept and Measurement. Journal of Consumer Policy, 11 (4), 419–433.

 

 

Reklama

 

Efekty reklamy zewnętrznej i ich pomiar
Paula Janiak

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu/ Wroclaw University of Economics and Business

paula.janiak@ue.wroc.pl

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki pomiaru efektów reklamy zewnętrznej oraz przegląd wybranych wyników badań na ten temat wraz z opisem metod stosowanych w tych badaniach. W toku badań prowadzonych od drugiej połowy XX wieku udało się udowodnić, że reklama zewnętrzna wpływa na stopień znajomości marki i ułatwia odbiorcom rozpoznanie reklamowanych produktów, co w konsekwencji przyczynia się do budowy pozytywnej postawy wobec marki i wywołania intencji jej zakupu. Znajomość wpływu różnych czynników związanych z kreacją reklamową, lokalizacją czy typem nośnika na określone reakcje odbiorców pozwala projektować trafne przekazy, które mają za zadanie spełniać z góry założone cele komunikacyjne.

 

Słowa kluczowe: efekty reklamy zewnętrznej, systemy badawcze reklamy zewnętrznej, wyniki badań reklamy zewnętrznej

 

Outdoor advertising effects and its measurement

 

The aim of the article is to present the issue of measuring the effects of outdoor advertising and to review selected research results along with a description of applied research methodology. In the course of research conducted since the second half of the 20th century, it was proven that outdoor advertising influences brand awareness and helps consumers identify advertised products, thereby contributing to positive attitude toward the brand and induce the intention of its purchase. Knowing the impact of various factors related to advertising creation, location, or type of media on specific audience responses helps to design relevant message that is intended to meet the predetermined communication goals.

 

Keywords: outdoor advertising effects, outdoor advertising research systems, outdoor advertising research results

 

Bibliografia/ References
Bernstein, D. (2006) Billboard, Reklama otwartej przestrzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bhargava, M., Donthu, N. i Caron, R. (1994). Improving the Effectiveness of Outdoor Advertising. Journal of Advertising Research, (3), 46–55.
Ciundziewicki, M. (2014). Outdoor w badaniach. Polska i świat. Pozyskano z: http://jetline.pl/outdoor-w-badaniach-polska-i-swiat/ (12.01.2017).
Donthu, N., Cherian, J. i Bhargava, M. (1993). Factors Influencing Recall of Outdoor Advertising. Journal of Advertising Research, (5), 64–72.
King, K. i Tinkham, S. (1990). The Learning and Retention of Outdoor Advertising. Journal of Advertising Research, (1), 47–50.
Maison, D. i Noga-Bogomilski, A. (red) (2007). Badania marketingowe, od teorii do praktyki. Gdańsk: GWP. 
Mazurek-Łopacińska, K. (red.) (2005). Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Osborne, A. i Coleman, R. (2008). Outdoor Advertising Recall: A Comparison of Newer Technology and Traditional Billboards. Journal of Current Issues and Research in Advertising, (5), 13–30.
Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B. i Zechmeister, J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.
Świda, J. i Kabaja, B. (2013). Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktowych. Marketing i Rynek, (11), 26-30.
Taylor, C.R., Franke, G.R. i Bang, H-K. (2006). Use and Effectiveness of Billboards. Journal of Advertising, (4), 21–34.
Van Meurs, L. i Aristoff, M. (2009). Split-Second Recognition: What Makes Outdoor Advertising Work? Journal of Advertising Research, (3), 82–92.
Wilson, R.T. i Till, B.D. (2011). Effects of Outdoor Advertising: Does Location Matter? Psychology & Marketing, (9), 909–933.
Woźniczka, J. (2009). Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.

 

 

Realia rynku

 

Rynkowe zachowania konsumentów usług Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
Łukasz Wróblewski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej/WSB University In Dabrowa Górnicza

lwroblewski@wsb.edu.pl

W artykule zaprezentowano wyniki badań odnoszące się do rynkowych zachowań konsumentów usług Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (NOSPR) oraz przestrzennego zasięgu oddziaływania tej instytucji. Przy pozyskiwaniu danych zastosowano metodę ankietową oraz metodę miniwywiadu bezpośredniego. Badania prowadzone w NOSPR w marcu 2017 r. stanowiły część projektu realizowanego przez Medialab Katowice w ramach międzynarodowej platformy Shared Cities: Creative Momentum, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Kreatywna Europa.

 

Słowa kluczowe: zachowania konsumentów, NOSPR, oddziaływanie przestrzenne

 

Market behaviour of the consumers of services of the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice

 

The article presents the results of research related to the behaviour of consumers of the services of the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice (NOSPR) and the spatial extent of this institution's impact. Data were collected using a questionnaire and a face-to-face mini-interview. The research conducted at NOSPR in March 2017 was part of a project implemented by Medialab Katowice within the Shared Cities: Creative Momentum international platform, co-funded by the European Union under the Creative Europe Programme.

 

Keywords: consumer behaviour, NOSPR, spatial impact

 

Bibliografia/ References
Assael, H. (2004). Consumer Behavior. A Strategic Approach. Boston, New York: Houghton Mifflin Company.
Bartosiewicz, B. (2012). Powiązania społeczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. W: B. Bartosiewicz, I. Pielesiak i T. Marszał (red.), Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (t. 147). Warszawa: Studia KPZK PAN.
Bartosiewicz, B. i Pielesiak, I. (2012). Powiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. W: B. Bartosiewicz, I. Pielesiak i T. Marszał (red.), Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (t. 147). Warszawa: Studia KPZK PAN.
Bogdański, M. (2014). Delimitacja obszaru aglomeracji olsztyńskiej. Ekonomia XXI Wieku, 1 (1).
Colbert, F. i Courchesne, A. (2012). Critical Issues in the Marketing of Cultural Goods: The Decisive Influence of Cultural Transmission. City, Culture and Society, (3), 275–280.
Colbert, F. i in. (2012). Marketing Culture and the Arts. Montreal: Carmelle and Rémi Marcoux Chair in Arts Management.
Dacko-Pikiewicz, Z. i Wróblewski, Ł. (2017). Spatial Range of the Influence of the Philharmonic Institutions in Katowice. Forum Scientiae Oeconomia, 5 (special issue 1).
Danielewicz, J. i Turała, M. (2011). Delimitacja obszarów metropolitalnych jako podstawa wdrażania Metropolitan Governance. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, (258). 
Jarrier, E. i Bourgeon-Renault, D. (2012). Impact of Mediation Devices on the Museum Visit Experience and on Visitors’ Behavioural Intentions. International Journal of Arts Management, 15 (1), 18–29.
Kędzior, Z. i Maciejewski, G. (red.) (2008). Zachowania konsumentów – stagnacja czy zmiana? Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz.
Kotler, P. (2005). Marketing. Poznań: Rebis.
Lisiński, M. (2016). Metody naukowe w metodologii nauk o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, (4).
Lizardo, O. i Skiles, S. (2008). Cultural Consumption in the Fine and Popular Arts Realms. Sociology Compass, 2 (2), 485–502.
Łodziana-Grabowska, J. (2015). Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
Mazur, J. (2002). Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
Novak-Leonard, J.L. i Brown, A.S. (2011). Beyond Attendance. A Multimodal Understanding of Arts Participation. Washington: National Endowment for the Arts.
Rosa, G. i Perenc, J. (red.) (2011). Zachowania nabywców. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Rosik, P., Stępniak, M. i Wiśniewski, R. (2010). Dojazdy do pracy do Warszawy i Białegostoku – alternatywne podejścia metodologiczne. Studia Regionalne i Lokalne, (2).
Rudnicki, L. (2000). Zachowanie konsumentów na rynku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Runge, A. (2012). Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce. Prace Geograficzne, (127).
Smętkowski, M. (2005). Rola infrastruktury transportowej w integracji obszaru metropolitalnego Warszawy. W: Z. Makieła i T. Marszał (red.), Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych. Biuletyn KPZK PAN, (222).
Smyczek, S. i Sowa, I. (2005). Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. Warszawa: Difin.
Sobocińska, M. (2008). Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Śleszyński, P. (2012). Kierunki dojazdów do pracy. Wiadomości Statystyczne, (11).
Śleszyński, P. (2013). Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 82 (2).
Szafrańska, E. i Napierała, T. (2007), Kina i teatry jako element oferty kulturalnej a zagospodarowanie czasu wolnego. Turyzm, 17 (1–2).
Wiśniewski, R. (2012). Codzienne dojazdy do pracy – metodyczne aspekty badania wielkości i struktury dojazdów na przykładzie Białegostoku. Studia Regionalne i Lokalne, (3).
Wróblewski, Ł. (2012). Strategie marketingowe w instytucjach kultury. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Wróblewski, Ł. (2016). Marketing strategiczny w sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
Wróblewski, Ł. (2017). Culture Management. Strategy and Marketing Aspects. Berlin: Logos Verlag Berlin.

 

 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł